Sapta 21
Rabismeri i givim ofa long God
(Mak 12.41-44)
Jisas Mk 12.41 i lukluk i stap, na em i lukim ol maniman i kam putim ol ofa bilong ol i go daun long bokis mani bilong tempel. Na em i lukim wanpela rabismeri, man bilong en i dai pinis, em i tromoi tupela liklik mani i go long bokis. Na 2 Ko 8.12 Jisas i tok, “Mi tok tru long yupela, dispela rabismeri, man bilong en i dai pinis, em i givim bikpela mani moa, i winim mani olgeta dispela lain manmeri i bin givim. Dispela olgeta manmeri ol i gat planti mani i stap, na ol i tromoi hap tasol i go long bokis. Tasol dispela meri em i sot tru, na em i tromoi olgeta mani em i holim bilong baim kaikai bilong en.”
Jisas i tok long tempel bai i bagarap
(Matyu 24.1-2 na Mak 13.1-2)
Sampela man i lukim tempel na ol i tok olsem, “Ol i bin kisim ol gutpela gutpela ston na olkain gutpela presen ol manmeri i bin givim long God na ol i bilasim gut tru dispela haus.” Na Jisas i tok, “Mi Mt 24.2, Mk 13.2, Lu 19.44 laik tokim yupela long dispela ol samting nau yupela i lukim. Taim bai i kamap na ol bai i no larim wanpela bilong ol dispela ston i stap antap long narapela ston. Nogat. Ol bai i brukim olgeta na tromoi i go daun.”
Jisas i tok long planti hevi bai i kamap
(Matyu 24.3-14 na Mak 13.3-13)
Orait na ol man i askim Jisas olsem, “Tisa, wanem taim ol dispela samting bai i kamap? Wanem mak bai i kamap pastaim, na mipela i ken save, ol dispela samting klostu i laik kamap?” Na Mt 24.4-5, Mk 13.5-6, Ef 5.6, 2 Te 2.3 Jisas i tok, “Yupela lukaut. Nogut ol i giamanim yupela. Long wanem, planti man bai i kam na kolim nem bilong mi na tok, ‘Mi yet mi dispela man.’ Na bai ol i tok, ‘Taim i kamap klostu pinis nau.’ Tasol yupela i no ken i go bihainim ol. Na bihain, taim yupela i harim tok long ol kantri i mekim bikpela pait, orait yupela i no ken pret na guria. Ol dispela samting i mas kamap pastaim, tasol las de bai i no inap kamap kwiktaim.”
10 Na Mt 24.6-7, Mk 13.7-8 em i tokim ol moa olsem, “Ol man bilong sampela lain bai i kirapim pait long ol narapela narapela lain. Na ol lain bilong sampela king bai i kirapim pait long ol lain bilong ol narapela narapela king. 11 Ol bikpela bikpela guria bai i kamap long graun. Na long sampela hap ol bai i gat taim bilong bikpela hangre na bikpela sik. Na long skai yupela bai i lukim ol bikpela bikpela mak na ol kain kain samting bilong mekim yupela i pret nogut tru.
12 “Tasol Mt 24.9, Mk 13.9 taim dispela olgeta samting i no kamap yet, ol bai i holimpas yupela na mekim nogut long yupela. Na ol bai i kotim yupela insait long ol haus lotu na putim yupela long kalabus. Ol bai i ting long daunim nem bilong mi, na ol bai i bringim yupela i go sanap long pes bilong ol king na ol gavman. 13 Na dispela bai i stap olsem rot bilong yupela i ken autim gutnius long ol. 14 Olsem Mt 10.19, Mk 13.11 Lu 12.11-12 na yupela i no ken tingting planti pastaim long wanem tok yupela bai i bekim long ol, 15 long Ap 6.10 wanem, mi yet bai mi putim tok long maus bilong yupela, na bai mi givim gutpela save long yupela. Na ol lain i laik kotim yupela bai i no inap sakim o daunim dispela tok mi givim yupela.
16 “Ol Mai 7.6, Mt 10.21-22, Mk 13.12, Ap 7.59, 12.2 papamama na ol brata na ol wanblut na ol pren, ol tu bai i givim yupela long han bilong ol birua. Na ol bai i kilim i dai sampela bilong yupela. 17 Na Mt 10.22 olgeta man bai i bel nogut tru long yupela, long wanem, nem bilong mi em i stap long yupela. 18 Tasol 1 Sml 14.45, Mt 10.30, Lu 12.7 i no inap wanpela gras long het bilong yupela bai i lus. 19 Yupela Mt 10.22, 24.13, Hi 10.36 i mas i stap strong, na bai yupela i kisim laip na i stap gut.”
Jisas i tok long Jerusalem bai i bagarap
(Matyu 24.15-21 na Mak 13.14-19)
20 Jisas Mt 24.15, Mk 13.14 i tok moa olsem, “Taim yupela i lukim ol ami i kam raunim Jerusalem i stap, orait yupela i ken save, taim bilong taun i mas bagarap em i klostu nau. 21 Long dispela taim ol manmeri i stap long distrik Judia ol i mas ranawe i go long ples maunten. Na ol man i stap insait long Jerusalem ol i mas lusim taun na i go long narapela hap. Na ol man i stap ausait long taun, ol i no ken i go insait long en. 22 Dispela Lo 32.35, Jer 5.29, 46.10, Dan 9.26-27, Hos 9.7 taim em i taim bilong God i bekim rong, olsem na olgeta tok i stap long buk bilong God, em bai i kamap tru. 23 Sori Mt 24.19, Mk 13.17, 1 Ko 7.26 tumas long ol meri i gat bel na ol meri i givim susu long ol pikinini long dispela taim. Long wanem, taim bilong bikpela hevi tru bai i kamap long dispela graun, na belhat bilong God bai i pundaun antap long dispela lain manmeri. 24 Ol Esr 9.7, Sng 79.1, Ais 63.18, Ro 11.25, KTH 11.2 birua bai i kam kilim ol i dai. Na ol bai i bringim ol i go i stap kalabus long olgeta kantri bilong graun. Na lek bilong ol man bilong ol arapela lain bai i krungutim Jerusalem, inap long taim God i bin makim bilong ol arapela lain man i bosim Jerusalem, em i pinis.”
Bihain Pikinini Bilong Man bai i kam
(Matyu 24.29-31 na Mak 13.24-27)
25 Jisas Sng 46.2-3, 65.7-8, Ais 13.10, Ese 32.7, Jol 2.31, Mt 24.29, 2 Pi 3.10-12, KTH 6.12-13 i tok moa olsem, “Long dispela taim ol kain kain mak bai i kamap long san na long mun na long ol sta. Na long graun tingting bilong olgeta lain man bai i bagarap tru na ol bai i harim pairap bilong bikpela si i bruk bruk long solwara, na ol bai i tingting planti na pret moa yet. 26 Planti manmeri bai i tingting long ol samting i laik kamap long graun, na ol bai i pret tru na ai bilong ol bai i raun, long wanem, ol strongpela samting bilong skai bai i guria. 27 Na Dan 7.13, Mt 24.30, 26.64, KTH 1.7, 14.14 long dispela taim ol manmeri bai i lukim Pikinini Bilong Man i stap long wanpela klaut na i kam wantaim bikpela strong na bikpela lait bilong en. 28 Taim Ro 8.19, 8.23, 13.11 ol dispela samting i stat long kamap, orait yupela i mas sanap na litimapim het bilong yupela, long wanem, taim bilong God i kisim bek yupela em i kam klostu pinis.”
Yupela i mas kisim save long diwai fik
(Matyu 24.32-35 na Mak 13.28-31)
29 Jisas i givim wanpela tok piksa long ol. Em i tok olsem, “Yupela lukim diwai fik na ol arapela diwai tu. 30 Taim yupela i lukim ol nupela lip i kamap long ol, orait yupela i save, taim bilong gutpela san i laik kamap nau. 31 Olsem tasol, taim yupela i lukim ol dispela samting i kamap, yupela i ken save, kingdom bilong God i kam klostu pinis.
32 “Mi tok tru long yupela, taim ol manmeri bilong dispela taim i no i dai yet, dispela olgeta samting bai i kamap. 33 Skai Sng 102.26-27, Ais 40.8, Lu 16.17, 1 Pi 1.25 wantaim graun bai i pinis, tasol tok bilong mi bai i no inap lus.”
Ol disaipel i mas lukaut gut
34 Jisas Mt 24.48-50, Mk 4.19, Lu 17.27, Ro 13.13, 1 Te 5.3, 5.6, 1 Pi 4.7 i tok moa olsem, “Tasol yupela lukaut gut. Nogut yupela i dring nabaut oltaim na yupela i spak. Na nogut yupela i wari long ol samting bilong bodi. Sapos kain pasin olsem i daunim yupela, orait dispela de bilong Bikpela bai i kamap long yupela wantu tasol, 35 olsem 1 Te 5.2, 2 Pi 3.10, KTH 3.3, 16.15 umben i save holimpas abus, long wanem, dispela de bai i kamap long olgeta manmeri i stap long olgeta hap bilong graun. 36 Oltaim Mt 24.42, Mk 13.33, Lu 18.1, Ef 6.13, KTH 6.17 oltaim yupela i mas was i stap. Na yupela i mas beten oltaim long God i givim strong long yupela. Olsem na bai yupela i abrusim olgeta dispela samting i laik kamap, na bai yupela i sanap long ai bilong Pikinini Bilong Man.”
37 Olgeta Lu 19.47 de Jisas i save skulim ol manmeri insait long banis bilong tempel. Tasol long nait em i save go slip long wanpela haus i stap long dispela maunten ol i kolim Oliv. 38 Na olgeta manmeri i save kirap long moningtaim tru, na ol i kam long tempel bilong harim tok bilong em.
Jisas i karim pen na i dai na i kirap bek
(Sapta 22-24)

21:1: Mk 12.41

21:3: 2 Ko 8.12

21:6: Mt 24.2, Mk 13.2, Lu 19.44

21:8: Mt 24.4-5, Mk 13.5-6, Ef 5.6, 2 Te 2.3

21:10: Mt 24.6-7, Mk 13.7-8

21:12: Mt 24.9, Mk 13.9

21:14: Mt 10.19, Mk 13.11

21:14: Lu 12.11-12

21:15: Ap 6.10

21:16: Mai 7.6, Mt 10.21-22, Mk 13.12, Ap 7.59, 12.2

21:17: Mt 10.22

21:18: 1 Sml 14.45, Mt 10.30, Lu 12.7

21:19: Mt 10.22, 24.13, Hi 10.36

21:20: Mt 24.15, Mk 13.14

21:22: Lo 32.35, Jer 5.29, 46.10, Dan 9.26-27, Hos 9.7

21:23: Mt 24.19, Mk 13.17, 1 Ko 7.26

21:24: Esr 9.7, Sng 79.1, Ais 63.18, Ro 11.25, KTH 11.2

21:25: Sng 46.2-3, 65.7-8, Ais 13.10, Ese 32.7, Jol 2.31, Mt 24.29, 2 Pi 3.10-12, KTH 6.12-13

21:27: Dan 7.13, Mt 24.30, 26.64, KTH 1.7, 14.14

21:28: Ro 8.19, 8.23, 13.11

21:33: Sng 102.26-27, Ais 40.8, Lu 16.17, 1 Pi 1.25

21:34: Mt 24.48-50, Mk 4.19, Lu 17.27, Ro 13.13, 1 Te 5.3, 5.6, 1 Pi 4.7

21:35: 1 Te 5.2, 2 Pi 3.10, KTH 3.3, 16.15

21:36: Mt 24.42, Mk 13.33, Lu 18.1, Ef 6.13, KTH 6.17

21:37: Lu 19.47