Sapta 19
Jisas i go long haus bilong Sakius
Orait Jisas i go insait long taun Jeriko, na em i laik bihainim rot i go na lusim taun. Wanpela man i stap long dispela taun, nem bilong en Sakius. Em i hetman bilong ol man bilong kisim takis, na em i gat planti mani. Em i laik lukim Jisas em i wanem kain man. Tasol bikpela lain manmeri i stap, na Sakius em i sotpela man. Olsem na em i no inap lukim Jisas. Orait em i ran i go pas, na i go antap long wanpela diwai fik, bai em i ken lukim Jisas. Em i save, Jisas bai i wokabaut i kam long dispela rot. Orait Jisas i kamap long dispela hap, na em i lukluk i go antap long dispela diwai, na i tokim Sakius olsem, “Sakius, yu kam daun hariap. Nau mi mas i stap long haus bilong yu.” Olsem na em i kam daun hariap, na bel bilong en i amamas tru, na em i kisim Jisas i go long haus bilong en. Na Mt 9.11, Lu 5.30, 15.2 olgeta man i lukim, ol i tok kros olsem, “Em i go i stap long haus bilong wanpela man i save mekim sin.”
Ol Kis 22.1, Nam 5.6-7, 1 Sml 12.3, 2 Sml 12.6 i stap long haus na Sakius i sanap, na em i tokim Bikpela olsem, “Bikpela, yu harim. Nau bai mi tilim olgeta samting bilong mi long tupela hap na givim wanpela hap long ol rabisman. Na sapos mi bin giamanim wanpela man na stilim wanpela samting bilong en, orait bai mi bekim 4-pela samting long en.” Na Lu 13.16, Ap 16.31, Ro 4.11-13, Ga 3.7 Jisas i tokim em olsem, “Nau God i kisim bek pinis ol manmeri bilong dispela haus. Dispela man tu em i pikinini bilong Abraham. 10 Pikinini Mt 10.6, 18.11, Lu 15.4, Jo 3.17, 1 Ti 1.15 Bilong Man i kam bilong painim ol man i lus na kisim bek ol.”
Tok piksa bilong 10-pela wokboi
i kisim mani
(Matyu 25.14-30)
11 Ol Mt 25.14-30, Ap 1.6 manmeri i harim Jisas i toktok i stap, na em i givim wanpela tok piksa tu long ol, long wanem, em i kamap klostu pinis long Jerusalem, na ol i ting nau tasol kingdom bilong God bai i kamap ples klia. 12 Em i tok olsem, “Wanpela bikman i laik i go long wanpela longwe ples, bai ol i ken makim em i kamap king. Na bihain bai em i kam bek long as ples na bosim ol lain bilong en. 13 Taim em i laik i go, em i singautim 10-pela wokboi bilong en, na em i tilim 20 kina 20 kina long ol. Na em i tokim ol olsem, ‘Yupela kisim dispela mani na wok bisnis long en, inap long taim mi kam bek.’
14 “Tasol Jo 1.11 ol wanples bilong dispela man ol i bel nogut tru long em. Olsem na taim em i go pinis ol i salim sampela man bilong bringim tok i go long dispela ples bikman i bin i go long en. Ol i mas tok olsem, ‘Mipela i no laik bai dispela man i kamap king bilong mipela.’ 15 Tasol ol i makim em i kamap king, na bihain em i kam bek. Em i kam bek pinis, orait em i tok olsem, ‘Singautim ol dispela wokboi bipo mi bin givim mani long ol. Mi laik save hamas winmani olgeta wan wan man i bin kisim.’
16 “Orait wanpela man i kam paslain, na em i tok, ‘Bikman, mi wok bisnis long dispela 20 kina bilong yu na mi kisim 200 kina profit long en.’ 17 Na Mt 25.21, Lu 16.10 king i tokim em olsem, ‘Yu gutpela wokboi, na yu bin mekim gutpela wok tru. Yu bin lukautim gut dispela samting i liklik tru, olsem na nau mi givim namba long yu bilong bosim 10-pela taun.’
18 “Orait namba 2 wokboi i kam, na em i tok, ‘Bikman, mi wok bisnis long 20 kina bilong yu, na nau mi kisim 100 kina profit.’ 19 Na king i tokim em, ‘Mi putim yu bilong bosim 5-pela taun.’ 20 Na narapela wokboi i kam, na em i tok, ‘Bikman, 20 kina bilong yu i stap hia. Mi bin pasim insait long wanpela hankisip na mi putim i stap, 21 long Mt 25.24 wanem, mi lukim yu, yu hatpela man. Samting ol arapela man i putim i stap, em yu save kisim. Na ol kaikai ol arapela man i planim, em tu yu save kisim. Olsem na mi pret long yu.’
22 “Orait 2 Sml 1.16, Jop 15.6, Mt 12.37, 25.26 king i tokim dispela wokboi olsem, ‘Yu wokboi nogut tru! Long tok bilong yu yet bai mi kotim yu. Yu save pinis olsem, mi hatpela man, na mi save kisim ol samting ol arapela man i bin putim i stap na ol kaikai ol arapela man i bin planim. 23 Orait watpo yu no bin putim mani bilong mi long beng, na taim mi kam bek mi inap kisim gen wantaim sampela winmani?’ 24 Na em i tok olsem long ol man i sanap klostu, ‘Yupela kisim dispela 20 kina long em, na givim long dispela man i gat 200 kina.’ 25 Na ol i tokim em olsem, ‘Bikman, em i gat 200 kina pinis.’
26 “Na Mt 13.12, 25.29, Mk 4.25, Lu 8.18 em i tok, ‘Mi tokim yupela, olgeta man i gat sampela samting, bai mi givim sampela moa long ol. Tasol sapos wanpela man i no gat ol samting, orait liklik samting em i holim, em bai mi rausim long em. 27 Tasol ol dispela birua bilong mi, ol i no laik bai mi stap king bilong ol, yupela kisim ol i kam hia na kilim ol i dai long ai bilong mi.’ ”
28 Jisas i mekim dispela tok piksa pinis, na em i statim gen wokabaut bilong en, na i bihainim rot i go antap long Jerusalem.
Jisas i kamap long Jerusalem
na em i skulim ol manmeri long tempel
(Sapta 19.29—21.38)
Jisas i go insait long Jerusalem
olsem king
(Matyu 21.1-11 na Mak 11.1-11 na Jon 12.12-19)
29 Jisas i kamap klostu long ples Betfage na Betani, long maunten ol i kolim Oliv, na em i salim tupela disaipel 30 na Mt 21.2-3, Mk 11.2-3 i tokim tupela olsem, “Yutupela go long dispela ples i stap long hap. Yutupela go long dispela ples, na bai yutupela i lukim wanpela yangpela donki ol i pasim i stap. I no gat wanpela man i bin sindaun long en bipo. Lusim rop na bringim donki i kam hia. 31 Na sapos wanpela man i askim yutupela olsem, ‘Bilong wanem yutupela i lusim dispela donki?’, orait yutupela i mas bekim tok bilong em olsem, ‘Bikpela i gat wok long en.’ ”
32 Jisas Lu 22.13 i salim tupela, na tupela i go, na tupela i lukim olgeta samting i stap olsem em i bin tokim tupela. 33 Tupela i wok long lusim rop bilong dispela donki, na ol papa bilong en ol i askim tupela olsem, “Bilong wanem yutupela i lusim dispela donki?” 34 Na tupela i tok, “Bikpela i gat wok long en.”
35 Orait 2 Kin 9.13, Mt 21.7, Mk 11.7, Jo 12.14 tupela i bringim donki i kam long Jisas. Na tupela i putim longpela klos bilong tupela antap long donki. Na ol i helpim Jisas long sindaun antap. 36 Em 2 Kin 9.13, Mt 21.8 i sindaun long donki na i go, na ol manmeri i rausim longpela klos bilong ol na lainim long rot. 37 Em i kam klostu pinis long hap rot i lusim maunten Oliv na i go daun. Na ol bikpela lain disaipel bilong en i stat long amamas. Ol i ting long olgeta mirakel ol i bin lukim, na ol i singaut strong, na ol i litimapim nem bilong God. 38 Ol Sng 118.26, Lu 2.14, 13.35, Ef 2.14 i singaut olsem, “God i ken mekim gut long dispela king i kam long nem bilong Bikpela. Litimapim nem bilong God Antap Tru! Em i mekim yumi manmeri i stap bel isi.”
39 Na sampela Farisi ol i stap insait long dispela bikpela lain manmeri, ol i tokim Jisas olsem, “Tisa, yu mas krosim ol dispela disaipel bilong yu. Ol i no ken mekim dispela kain tok.” 40 Na Hab 2.11 em i bekim tok olsem, “Mi tokim yupela, sapos ol i pasim maus, ol ston yet bai i singaut na litimapim nem bilong God.”
Jisas i krai long Jerusalem
41 Jisas Jo 11.35 i kamap klostu long Jerusalem, na em i lukim taun, na em i krai long em. 42 Em Ais 6.9-10, Mt 13.14, Ro 11.8 i tok olsem, “Jerusalem, nau long dispela de yet mi laik bai yu ken save long ol samting inap long mekim yu i stap gut. Tasol ol dispela samting i stap hait, na yu no inap lukim. 43 Yu Ais 29.3-4, Jer 6.3, 6.6, Lu 21.20 harim. Bihain wanpela taim bai i kamap, na ol birua bilong yu bai i kam hipim graun raunim bikpela banis bilong yu. Na ol bai i banisim yu tru long olgeta hap. 44 Na Dan 9.24, Mai 3.12, Mt 24.2, Mk 13.2, Lu 1.68, 21.6 ol bai i brukim yu na bagarapim yu tru, yu wantaim ol pikinini bilong yu i stap insait long yu. Na ol bai i no larim wanpela ston bilong yu i stap antap long narapela ston, long wanem, yu no bin save long taim God i kam bilong helpim yu.”
Jisas i rausim ol man
i wok bisnis long tempel
(Matyu 21.12-17 na Mak 11.15-19 na Jon 2.13-22)
45 Orait Mt 21.12, Mk 11.11, 11.15, Jo 2.14-15 Jisas i go insait long banis bilong tempel, na em i stat long rausim ol man i mekim wok bisnis i stap long dispela hap. 46 Em Ais 56.7, Jer 7.11 i tokim ol olsem, “Buk bilong God i gat tok olsem, ‘Haus bilong mi bai i stap haus bilong beten.’ Tasol yupela i mekim em i kamap olsem ples hait bilong ol stilman.”
47 Na Lu 21.37, 22.53, Jo 7.19, 8.37, 18.20 long olgeta de em i wok long skulim ol manmeri insait long banis bilong tempel. Na ol bikpris na ol saveman bilong lo na ol hetman bilong ol manmeri, ol i stat long painim rot bilong kilim Jisas i dai. 48 Tasol Mt 21.46, Mk 14.1-2, Lu 20.19 olgeta manmeri i strong tumas long harim tok bilong em, olsem na ol hetman i no lukim wanpela rot bilong kilim em i dai.

19:7: Mt 9.11, Lu 5.30, 15.2

19:8: Kis 22.1, Nam 5.6-7, 1 Sml 12.3, 2 Sml 12.6

19:9: Lu 13.16, Ap 16.31, Ro 4.11-13, Ga 3.7

19:10: Mt 10.6, 18.11, Lu 15.4, Jo 3.17, 1 Ti 1.15

19:11: Mt 25.14-30, Ap 1.6

19:14: Jo 1.11

19:17: Mt 25.21, Lu 16.10

19:21: Mt 25.24

19:22: 2 Sml 1.16, Jop 15.6, Mt 12.37, 25.26

19:26: Mt 13.12, 25.29, Mk 4.25, Lu 8.18

19:30: Mt 21.2-3, Mk 11.2-3

19:32: Lu 22.13

19:35: 2 Kin 9.13, Mt 21.7, Mk 11.7, Jo 12.14

19:36: 2 Kin 9.13, Mt 21.8

19:38: Sng 118.26, Lu 2.14, 13.35, Ef 2.14

19:40: Hab 2.11

19:41: Jo 11.35

19:42: Ais 6.9-10, Mt 13.14, Ro 11.8

19:43: Ais 29.3-4, Jer 6.3, 6.6, Lu 21.20

19:44: Dan 9.24, Mai 3.12, Mt 24.2, Mk 13.2, Lu 1.68, 21.6

19:45: Mt 21.12, Mk 11.11, 11.15, Jo 2.14-15

19:46: Ais 56.7, Jer 7.11

19:47: Lu 21.37, 22.53, Jo 7.19, 8.37, 18.20

19:48: Mt 21.46, Mk 14.1-2, Lu 20.19