Sapta 12
Natan i autim rong bilong Devit
Bikpela Sng 51 Het tok i salim profet Natan i go long Devit na Natan i tokim Devit olsem, “I gat tupela man i stap long wanpela taun. Wanpela i gat planti mani samting na narapela em i rabis na i gat liklik samting tasol. Dispela maniman i gat planti bulmakau na sipsip. Tasol rabisman i gat wanpela liklik sipsip meri tasol. Em i bin baim dispela sipsip na i save lukautim gut. Na sipsip i stap long haus bilong em na i kamap bikpela wantaim ol pikinini bilong dispela man. Na em i save givim hap kaikai bilong em yet long dispela sipsip na i larim sipsip i dring long kap bilong em, na sipsip i save slip long bros bilong dispela man. Olsem na sipsip i kamap olsem pikinini meri bilong em stret. Tasol wanpela de wantok bilong maniman i kam kamap long haus bilong maniman. Orait maniman i no laik kilim wanpela sipsip bilong em yet na kukim bilong givim wantok. Nogat. Em i go kisim sipsip bilong rabisman na i kilim na i kukim, bai wantok bilong en i kaikai.”
Devit i harim dispela tok bilong Natan, orait Devit i belhat nogut tru long dispela maniman na i tok olsem, “Long nem bilong Bikpela, mi tok tru tumas, man i mekim dispela kain pasin em i man nogut tru. Na i moa gut long ol i kilim em i dai. Na em i mas bekim 4-pela sipsip long rabisman, long wanem, em i mekim pasin nogut tru na i no sori liklik long dispela man.”
Orait na Natan i tokim Devit olsem, “Dispela maniman em yu tasol. Na God, Bikpela bilong yumi Israel, i gat tok long yu olsem, ‘Mi bin helpim yu, na Sol i no bin bagarapim yu. Na mi makim yu bilong kamap king bilong Israel. Na mi bin givim haus na ol meri na ol samting bilong King Sol long yu na mekim yu i kamap king bilong Israel na Juda. Sapos dispela i no inapim yu, orait mi inap givim yu moa yet. Bilong wanem yu sakim tok bilong mi na yu mekim dispela pasin nogut? Yu bin kilim Uria i dai long han bilong ol Amon, na yu bin kisim meri bilong en. 10 Orait harim gut. Yu bin sakim tok bilong mi na yu kisim meri bilong Uria. Olsem na long olgeta taim bihain ol man bai i kilim i dai sampela bilong ol lain tumbuna bilong yu. 11 Mi 2 Sml 16.22 Bikpela, mi tok olsem, bai mi mekim sampela man long famili bilong yu yet i givim bikpela hevi long yu. Na bai yu lukim mi i kisim ol meri bilong yu na givim ol long narapela man. Na em bai i pamukim ol long ples klia. 12 Yu bin mekim pasin nogut bilong yu long ples hait. Tasol mi bai bekim dispela pasin bilong yu long ples klia na olgeta Israel bai i lukim.’ ”
13 Devit i harim dispela tok na em i tok olsem, “Mi mekim sin long ai bilong Bikpela.” Na Natan i bekim tok long em olsem, “Bikpela i rausim dispela sin bilong yu na yu no inap i dai. 14 Tasol dispela pasin nogut bilong yu i bin mekim ol birua bilong Bikpela i bikhet long em. Olsem na dispela pikinini bilong yu Batseba i karim, em bai i dai.”
15 Natan i autim rong bilong Devit pinis, orait em i go bek long haus bilong en.
Pikinini man bilong Devit i dai
Na bihain, Bikpela i mekim dispela pikinini bilong Devit tupela Batseba i kisim sik nogut. 16 Na Devit i beten long God bai God i mekim pikinini i orait gen. Na Devit i tambu long kaikai. Na long nait em i save go long rum bilong en na slip nating long plua. 17 Ol lapun wokman bilong en i save go long en na traim long mekim em i kirap, tasol em i no laik. Na tu, em i no laik long kaikai wantaim ol. 18 Wanpela wik i go pinis na pikinini i dai, na ol wokman bilong Devit i pret tru long tokim em long pikinini i dai pinis. Ol i tok long ol yet olsem, “Taim pikinini i no dai yet yumi bin i go toktok long Devit, tasol em i no laik harim tok bilong yumi. Olsem na nau yumi no inap tokim em long pikinini i dai pinis. Nogut em i kirap na bagarapim em yet.” 19 Orait Devit i lukim ol i tok isi isi long ol yet, na em i save nau, pikinini i dai pinis. Na em i askim ol olsem, “Pikinini i dai pinis, a?” Na ol i tok, “Yesa, em i dai pinis.”
20 Devit i harim dispela tok na em i kirap long plua na i go waswas. Orait na em i bilasim skin long sanda na komim gras na putim nupela klos. Na em i go long haus lotu bilong Bikpela na i lotu long Bikpela. Taim Devit i kam bek long haus, em i tokim ol kukboi na ol i sutim sampela kaikai bilong en na em i kaikai. 21 Ol wokman i lukim pasin Devit i mekim, na ol i tokim em olsem, “Olsem wanem long dispela pasin bilong yu? Taim pikinini i no dai yet, yu bin krai long em na yu tambu long kaikai. Tasol nau em i dai pinis na yu kirap na kaikai. Wanem as bilong dispela pasin yu mekim?”
22 Orait Devit i tok, “Mi krai na mi tambu long kaikai taim pikinini i no dai yet, long wanem, mi ting bai Bikpela inap marimari long mi na i no ken larim pikinini i dai. 23 Tasol nau em i dai pinis na bilong wanem bai mi tambu long kaikai? Dispela pasin bai i bringim pikinini i kam bek, a? Nogat tru. Bihain bai mi tu mi go long dispela ples em i go long en. Tasol em i no inap i kam bek long mi.”
Batseba i karim Solomon
24 Devit i givim gutpela tok long meri bilong en, Batseba, bilong strongim bel bilong en. Na Devit i slip wantaim em na bihain Batseba i gat bel na i karim narapela pikinini man, na Devit i kolim nem bilong en Solomon. Na Bikpela i laikim tumas dispela pikinini. 25 Olsem na em i salim profet Natan i go long Devit bilong givim nem Jedidia long dispela pikinini.* Mining bilong dispela nem Jedidia i olsem, “Bikpela i laikim em tumas.”
Devit i pait na kisim taun Raba
26 Long dispela taim ol ami bilong Joap i wok yet long pait long taun Raba, dispela biktaun bilong ol Amon. Na em i kisim wanpela hap bilong dispela taun. 27 Olsem na em i salim tok i go long Devit na i tokim em olsem, “Mi bin pait long ol Raba na mi kisim pinis dispela ples we ol i save kisim wara long en. 28 Olsem na yu mas hariap na bungim ol soldia i stap yet long Israel na kam pait long Raba na winim ol na kisim taun. Nogut ol lain bilong mi tasol i winim dispela taun, na ol manmeri i givim biknem long mi.” 29 Devit i kisim dispela tok, orait em i bungim ol soldia na ol i go pait long Raba na winim ol na kisim taun. 30 Na Devit i kisim hat bilong king long het bilong king bilong ol Amon. Dispela hat ol i bin wokim long gol na hevi bilong en inap 35 kilogram. Na ol i bin bilasim dispela hat long ol gutpela ston i dia tumas. Orait ol Israel i kisim dispela hat na putim long het bilong Devit. Na tu Devit i kisim planti mani samting long dispela taun. 31 Na em i kisim olgeta pipel bilong taun Raba na putim ol long kain kain wok ol i mekim long so na baira na tamiok. Na em i putim sampela bilong ol long wokim brik. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i ting em i tok olsem, “Na em i kisim olgeta pipel bilong taun Raba na kilim ol long so na baira na tamiok. Na em i kukim sampela long ol aven bilong wokim brik.” Em i mekim wankain pasin long ol pipel bilong ol arapela taun bilong kantri Amon. Na bihain, Devit wantaim ol lain soldia bilong en i go bek long Jerusalem.

12:1: Sng 51 Het tok

12:11: 2 Sml 16.22

*12:25: Mining bilong dispela nem Jedidia i olsem, “Bikpela i laikim em tumas.”

12:31: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i ting em i tok olsem, “Na em i kisim olgeta pipel bilong taun Raba na kilim ol long so na baira na tamiok. Na em i kukim sampela long ol aven bilong wokim brik.”