Sapta 16
Siba i bungim Devit long rot
Devit 2 Sml 9.9-10 i toktok wantaim Husai pinis, orait em i lusim het bilong maunten na i wokabaut i go liklik. Na Siba, wokboi bilong Mefiboset, i kam bungim em. Siba i bin kisim 200 bret na 100 mekpas pikinini wain ol i bin mekim drai na 100 mekpas pikinini bilong diwai fik na wanpela skin meme ol i bin pulimapim wain long en. Na em i bin putim ol dispela kaikai long tupela donki na bringim i kam long Devit. Na Devit i askim em olsem, “Bilong wanem yu bringim ol dispela samting i kam?”
Orait Siba i bekim tok olsem, “Tupela donki i bilong ol famili bilong yu i ken sindaun long tupela na wokabaut. Na dispela bret na pikinini bilong diwai i bilong ol lain man bilong yu i ken kaikai. Na dispela wain i bilong ol i ken dring taim ol i wokabaut long ples drai na skin bilong ol i les.” Na 2 Sml 19.26-27 king i tok, “Gutpela tru, tasol mi laik save, bos bilong yu, Mefiboset, em i stap we?” Na Siba i tok, “Em i stap yet long Jerusalem, long wanem, em i ting olsem, nau bai ol Israel i makim em long kamap king, na bai em i bosim ol Israel olsem tumbuna bilong en, King Sol, i bin mekim.”
King Devit i harim dispela tok na em i tokim Siba olsem, “Tru, a? Orait nau mi givim olgeta samting bilong Mefiboset i go long yu.” Orait Siba i tokim Devit olsem, “King, mi olsem wanpela wokboi nating bilong yu. Na mi laik olgeta samting bai mi mekim i ken mekim yu i amamas long mi.”
Simei i tok nogut long Devit
Devit i toktok wantaim Siba pinis, orait Devit wantaim ol lain bilong en i wokabaut i go long ples Bahurim. Ol i kamap long dispela ples, na wanpela man bilong lain bilong Sol i kam ausait bilong bungim Devit. Nem bilong en Simei, na em i pikinini man bilong Gera. Simei i wok long kros na tok nogut long Devit na i wokabaut i kam. Taim Simei i kam klostu long Devit na ol ofisa bilong en, Simei i tromoi ol ston long ol. Planti lain soldia i wokabaut wantaim Devit na Devit i stap namel long ol. Tasol Simei i no pret long ol. Nogat. Simei i tok nogut long Devit olsem, “Yu klia. Yu man bilong kilim man i dai. Yu man nogut, yu raus. Yu bin rausim Sol na kisim ples bilong en na kamap king. Na yu bin kilim i dai planti man long lain bilong Sol. Olsem na nau Bikpela i bekim dispela pasin nogut bilong yu. Na Bikpela i senisim yu na makim pikinini bilong yu, Apsalom, long kamap king bilong Israel. Yu man bilong kilim man, olsem na God i bagarapim yu nau.”
Na Abisai, pikinini man bilong Seruia, i tokim Devit olsem, “King, bilong wanem yu larim dispela rabis dok i tok nogut long yu? Larim mi i go katim nek bilong en.” 10 Tasol king i tokim Abisai na brata bilong en Joap olsem, “Dispela i no samting bilong yutupela. Larim em. Sapos Bikpela i bin tokim dispela man long tok nogut long mi, orait husat inap askim em, ‘Bilong wanem yu mekim dispela kain tok?’ ” 11 Na Devit i tokim Abisai na ol arapela ofisa olsem, “Harim. Sapos pikinini man bilong mi yet i laik kilim mi i dai, orait bilong wanem yumi kirap nogut long dispela man bilong lain Benjamin i kros long mi? Bikpela yet i tokim em long tok nogut long mi, olsem na larim em i mekim dispela tok. 12 Bikpela i save pinis long ol pasin nogut bilong mi, na sapos Bikpela i laik, em inap long senisim ol dispela tok nogut nau ol i mekim long mi, na bai em i ken mekim gut long mi.” 13 Devit i tok pinis na em wantaim ol lain man bilong en i wokabaut i go. Dispela rot ol i bihainim, em i go klostu long maunten. Na Simei i wokabaut antap liklik long dispela maunten na i wok long tok nogut long Devit na tromoi ston na graun long em. 14 Tasol king wantaim ol soldia na ol manmeri bilong en i wokabaut i go na ol i go kamap long ples ol i go long en. Ol i tait tru, olsem na ol i malolo long dispela hap.
Apsalom i kamap long Jerusalem
15 Apsalom wantaim olgeta arapela Israel i go kamap long Jerusalem. Na Ahitofel i kam wantaim Apsalom. 16 Na bihain, Husai, dispela pren bilong Devit, i go bungim Apsalom, na em i singaut long Apsalom olsem, “King, yu ken i stap longtaim.” 17 Apsalom i harim dispela tok na em i tokim Husai olsem, “E, yu wanpela gutpela pren bilong Devit. Bilong wanem na yu no go wantaim em? Dispela i gutpela pasin bilong pren, a?” 18 Orait Husai i tokim Apsalom olsem, “Nogat. Sapos Bikpela wantaim ol dispela manmeri hia na olgeta arapela Israel i bin makim wanpela king, orait mi mas aninit long em na stap wantaim em. 19 Na sapos mi no i stap wokman bilong yu, bai mi go i stap wokman bilong husat? Bipo mi bin mekim wok bilong papa bilong yu, olsem na nau bai mi mekim wok bilong yu, pikinini bilong en.”
20 Orait na Apsalom i tokim Ahitofel olsem, “Nau yu mas tokim mi. Bai mi mekim wanem?” 21 Na Ahitofel i tok, “Yu go slip wantaim ol namba 2 lain meri bilong papa bilong yu, em i bin lusim i stap bilong lukautim haus king. Sapos yu mekim olsem, bai olgeta lain manmeri long Israel i save olsem, yu bin mekim papa bilong yu i kamap birua tru bilong yu. Olsem na bai olgeta dispela manmeri i bihainim yu nau, ol i ken strong tru long bihainim yu.” 22 Ahitofel 2 Sml 12.11-12 i tok olsem, orait ol i salim sampela man i go antap long het bilong haus king, na ol i sanapim wanpela haus sel. Na long ai bilong olgeta manmeri Apsalom i go insait long dispela haus sel. Na ol i bringim ol namba 2 lain meri bilong papa bilong en i kam, bilong Apsalom i ken slip wantaim ol wan wan.
23 Long dispela taim, ol man i save ting olgeta tok Ahitofel i autim bilong givim tingting long ol, em i olsem tok God yet i bin autim, na ol i save bihainim tru. Pastaim Devit i bin bihainim olgeta tok bilong Ahitofel, na nau Apsalom tu i laik bihainim.

16:1: 2 Sml 9.9-10

16:3: 2 Sml 19.26-27

16:22: 2 Sml 12.11-12