Sapta 15
Apsalom i painim rot long rausim King Devit
Tasol bihain, Apsalom i kisim wanpela karis na sampela hos, na 50 man bilong ran i go paslain long karis bilong en long taim em i laik go long wanpela hap. Olgeta de em i save kirap long moningtaim tru na i go sanap klostu long rot i go insait long bikpela dua bilong taun. Na sapos wanpela man i gat kros long wantok na i kam long king bilong stretim, orait Apsalom i singautim em i kam na i askim em olsem, “Yu bilong wanem ples?” Na dispela man i tokim Apsalom long em i kamap long wanem lain bilong Israel. Orait Apsalom i painimaut as bilong hevi bilong dispela man na Apsalom i tokim em olsem, “Harim. Tok bilong yu i stret tru. Tasol sori, king i no bin makim wanpela man long skelim gut tok bilong yu.” Na Apsalom i tok moa long dispela man olsem, “Mi laik tumas bai mi yet mi stap jas bilong harim kot. Sapos mi stap olsem, orait mi inap skelim tok bilong ol man i gat hevi, na stretim gut tok bilong ol.”
Na tu, sapos wanpela man i lukim Apsalom na i laik kam brukim skru long em, bilong givim biknem long em, orait Apsalom i no larim dispela man i mekim olsem. Nogat. Apsalom bai i holim em na kis long em. Na Apsalom i save mekim olsem long olgeta Israel i kam long king bilong stretim hevi bilong ol. Na long dispela pasin, Apsalom i pulim tingting bilong ol man bilong Israel na ol i save laikim em.
4-pela yia* Tok Hibru i tok olsem, 40 yia. Tasol bipo yet sampela man i bin tanim dispela tok long tok Grik, na ol i ting dispela i tok, 4-pela yia. i go pinis na Apsalom i go tokim King Devit olsem, “King, ating yu ken larim mi i go long Hebron long inapim wanpela promis mi bin mekim long Bikpela? Long wanem, taim mi stap yet long Gesur long Siria, mi bin mekim promis long Bikpela olsem, sapos Bikpela i bringim mi i go bek long Jerusalem, orait bai mi lotuim em.”
Orait king i tokim em, “Yu ken i go wantaim bel isi.” Olsem na Apsalom i lusim Jerusalem na i go long Hebron. 10 Tasol em i salim sampela man bilong bringim tok i go long olgeta lain bilong Israel. Na ol i tokim ol Israel olsem, “Taim yupela i harim krai bilong biugel, orait yupela i mas singaut strong olsem, ‘Apsalom i stap long Hebron na i kamap king pinis.’ ” 11 Taim em i go long Hebron, Apsalom i bin askim 200 man bilong Jerusalem long i go wantaim em. Tasol ol dispela man i no bin save long as tingting tru bilong Apsalom. Ol i bihainim em nating na i go. 12 Ol i go kamap long Hebron na Apsalom i mekim ol ofa. Na taim em i wok long mekim ol dispela ofa, em i salim ol man i go long taun Gilo bilong kisim Ahitofel i kam. Ahitofel em i wanpela bilong ol man i save givim gutpela tingting long King Devit. Na em i lusim Gilo, taun bilong em, na i kam long Apsalom. Nau namba bilong ol man i bihainim Apsalom i wok long kamap bikpela, na ol i kamap strongpela lain tru.
Devit i lusim Jerusalem na i ranawe
13 Wanpela man i kam na tokim King Devit olsem, “Nau olgeta man long ol lain bilong Israel i redi long bihainim Apsalom.” 14 Devit i harim dispela tok, na em i bungim ol ofisa i stap wantaim em long Jerusalem, na i tokim ol olsem, “Yumi mas lusim Jerusalem kwiktaim na ranawe. Nogut Apsalom i kilim yumi olgeta. Yumi mas hariap i go nau. Sapos nogat, bai lain bilong Apsalom i kam kwik na bagarapim yumi na kilim olgeta manmeri long dispela taun.”
15 Orait ol ofisa bilong king i bekim tok olsem, “King, wanem samting yu laik mekim, mipela i redi tasol long bihainim yu.” 16 Olsem na king wantaim ol famili na ol ofisa bilong en, ol i lusim Jerusalem na i go. Tasol em i larim 10-pela namba 2 lain meri bilong en i stap, bilong lukautim haus king.
17 Taim king wantaim ol lain bilong en i wokabaut na i laik lusim Jerusalem, ol i go sanap klostu long wanpela haus i stap long arere tru bilong taun. 18 Na king i sanap yet na i lukim ol ofisa i mas na wokabaut i go pas wantaim ol lain soldia bilong was long king, em ol lain Keret na Pelet. Na olgeta 600 soldia bilong taun Get tu i mas na wokabaut i go. Bipo ol dispela 600 soldia i bin i stap wantaim Devit long taun Get, na ol i bin bihainim em na i kam. 19 Na king i tokim Itai, lida bilong ol dispela soldia bilong Get, olsem, “Bilong wanem yu laik go wantaim mipela? Yu mas i go bek na stap wantaim King Apsalom. Long wanem, yu man bilong narapela hap, na yu kam i stap hia, longwe long kantri bilong yu. 20 Yu bin i stap hia sotpela taim tasol, olsem na mi no laik mekim yu i lusim dispela ples na raun wantaim mipela. Mipela bai i go nabaut olsem tripman. I gutpela tru sapos yu kisim ol lain bilong yu na yupela i go bek. Na mi laik bai Bikpela i ken mekim gut long yu na lukautim yu oltaim.” Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain. Tok Pisin i bihainim tok Grik ol man i bin tanim bipo tru.
21 Tasol Itai i tokim Devit olsem, “Long nem bilong Bikpela i stap oltaim, mi tok tru tumas, bai mi stap wantaim yu oltaim. Na wanem ples yu go long en, bai mi go wantaim yu. Na sapos ol i kilim yu i dai, orait ol i ken kilim mi tu.” 22 Nau Devit i tokim em, “I orait, yupela i ken i go wantaim mi.” Olsem na Itai na ol soldia bilong en, wantaim ol famili bilong ol, ol i bihainim ol arapela lain i go. 23 Taim Devit wantaim ol lain bilong en i lusim Jerusalem, olgeta manmeri i krai nogut tru. Na king wantaim ol lain bilong en i brukim wara Kidron na wokabaut i go olsem long ples drai.
24 Taim Devit i sanap na lukim ol manmeri i wokabaut i go, pris Sadok na Abiatar na ol Livai tu i stap. Ol Livai i bin karim Bokis Kontrak i kam na putim i go daun long graun. Na pris Abiatar i wok long mekim ofa i go inap ol manmeri i lusim Jerusalem pinis. 25 Na king i tokim Sadok olsem, “Kisim Bokis Kontrak i go bek long taun. Sapos Bikpela i amamas long mi, bai em i bringim mi i kam bek na bai mi lukim gen Bokis Kontrak na haus sel em i stap long en. 26 Tasol sapos Bikpela i no amamas long mi, orait maski. Wanem samting em i laik mekim long mi, em i ken mekim tasol.” 27 Na Devit i tok moa long Sadok olsem, “Yu klia long tok bilong mi, o nogat? Mi tok olsem. Yu mas kisim pikinini man bilong yu, Ahimas, na Jonatan, pikinini man bilong Abiatar, na yupela go bek long taun wantaim bel isi. 28 Bai mi go long ples drai, na bai mi wet i stap long ples bilong brukim wara inap yupela i salim tok long mi long ol samting i kamap long Jerusalem.” 29 Orait Sadok wantaim Abiatar i kisim Bokis Kontrak i go bek na ol i stap long Jerusalem.
30 Na King Devit i bel hevi tru, olsem na em i rausim su na karamapim het bilong en. Na em i krai moa yet na i wokabaut bihainim rot i go antap long maunten Oliv na i go daun long wara Jordan. Na olgeta lain manmeri i go wantaim em, ol tu i karamapim het bilong ol na ol i wok long krai i go. 31 Na taim ol i wokabaut i go, Devit i harim tok olsem, “Ahitofel i go pinis bilong helpim Apsalom na ol lain bilong en.” Orait na Devit i beten olsem, “Bikpela, plis yu ken paulim tok bilong Ahitofel bai i kamap kranki olgeta.”
32 Ol i go antap long maunten na i go kamap long ples ol i save lotu long Bikpela long en. Ol i kamap pinis, orait wanpela pren bilong Devit i kam bungim Devit. Nem bilong dispela man em Husai, na em i man bilong ples Arka. Em i bin brukim klos bilong en na putim graun long het bilong en, bilong soim em i gat bikpela sori long Devit. 33 Devit i lukim em na i tokim em olsem, “Sapos yu kam wantaim mi, bai yu givim hatwok long mipela long lukautim yu. 34 Tasol sapos yu laik helpim mi, orait yu go bek insait long taun na yu lukim Apsalom na tokim em olsem, ‘King, bipo mi save wok long givim gutpela tingting long papa bilong yu. Na nau mi laik i stap wokman bilong yu.’ Sapos yu mekim olsem, orait bai tingting yu givim long Apsalom i ken daunim tingting Ahitofel i givim long em. 35 Harim. Tupela pris Sadok na Abiatar tu i stap long Jerusalem. Na bai yu tokim tupela long olgeta samting yu harim long haus bilong king. 36 Na Ahimas, pikinini man bilong Sadok, wantaim Jonatan, pikinini man bilong Abiatar, tupela tu i stap yet wantaim papa bilong tupela. Wanem tok yu harim, bai yu ken i go tokim tupela, na tupela i ken kam toksave long mi.” 37 Orait Husai, pren bilong Devit, i bihainim tok bilong Devit na i go bek long Jerusalem. Taim em i go kamap long Jerusalem, Apsalom tu i kam kamap long taun.

*15:7: Tok Hibru i tok olsem, 40 yia. Tasol bipo yet sampela man i bin tanim dispela tok long tok Grik, na ol i ting dispela i tok, 4-pela yia.

15:20: Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain. Tok Pisin i bihainim tok Grik ol man i bin tanim bipo tru.