Sapta 15
Tok piksa bilong sipsip i lus
(Matyu 18.12-14)
Ol Lu 5.29-30 man bilong kisim takis na ol man bilong mekim sin ol i kam klostu long Jisas bilong harim tok bilong em. Na Ap 11.3, Ga 2.12 ol Farisi na ol saveman bilong lo ol i tok kros olsem, “Dispela man i save pren wantaim ol man bilong mekim sin na em i save kaikai wantaim ol.”
Olsem na Jisas i givim dispela tok piksa long ol, “Sapos Ese 34.11, 34.16, Mt 18.12, Lu 19.10 wanpela bilong yupela i gat 100 sipsip, na sapos wanpela sipsip i lus, orait ating em bai i lusim ol 99 sipsip i kaikai i stap long wanpela hap. Na em bai i go painim dispela wanpela sipsip inap em i lukim. Taim em i kisim sipsip pinis, orait em bai i slipim long sol bilong en, na em bai i amamas na karim i kam bek long ples. Na 1 Pi 2.10, 2.25 taim em i kamap long haus bilong en, em bai i singautim ol pren na wanples bilong en, na ol i kam bung. Na em bai i tokim ol, ‘Yupela amamas wantaim mi! Wanpela sipsip bilong mi em i lus, na mi painim na kisim bek pinis!’ ” Na Lu 5.32 Jisas i tok olsem, “Mi tok stret long yupela, wankain amamas i save kamap long heven taim wanpela man bilong mekim sin i tanim bel. Tru, ol i save amamas long 99 man i stretpela pinis na i no gat wok long tanim bel. Tasol sapos wanpela man bilong mekim sin em i tanim bel, orait ol i save amamas moa moa yet.”
Tok piksa bilong mani i lus
Na Jisas i tok moa olsem, “Na sapos wanpela meri em i gat 10-pela wan kina mani, na wanpela i lus long haus, orait bai em i mekim wanem nau? Em bai i laitim lam na brumim haus na lukluk gut, na i wok i go inap long em i kisim bek mani bilong en. Taim em i kisim mani pinis, orait em bai i singautim ol pren na wanples bilong en, na ol i kam bung. Na em bai i tokim ol, ‘Yupela amamas wantaim mi! Wanpela mani bilong mi em i lus, tasol nau mi painim na kisim bek pinis!’ ” 10 Na Jisas i tok olsem, “Mi tok stret long yupela, wankain amamas i save kamap namel long ol ensel bilong God taim wanpela man bilong mekim sin em i tanim bel.”
Tok piksa bilong papa i gat tupela pikinini man
11 Na Jisas i tok moa olsem, “Wanpela man i gat tupela pikinini man. 12 Na namba 2 pikinini i tokim papa olsem, ‘Papa, mi ting long olgeta samting yu laik tilim long mi wantaim brata bilong mi. Hap bilong mi, mi laik bai yu givim long mi nau.’ Orait papa i tilim olgeta samting bilong en i go long tupela. 13 I Snd 29.3 no longtaim, na dispela namba 2 pikinini i bungim olgeta samting bilong en na i salim long ol man. Na em i kisim mani na i go i stap long wanpela longwe ples. Em i stap long dispela ples, na em i mekim ol kain kain hambak pasin, na olgeta mani bilong en i pinis. 14 Na taim olgeta mani bilong en i pinis, taim bilong bikpela hangre i kamap long dispela ples. Na em i no gat wanpela samting. 15 Olsem na em i go kisim wok long wanpela man bilong dispela ples. Na dispela man i salim em i go long banis pik bilong en bilong lukautim ol pik. 16 Em Snd 23.21 i lukim ol pik i kaikai ol skin bilong bin, na em i gat bikpela laik tru long kisim sampela na pulapim bel bilong en. Tasol i no gat wanpela man i givim kaikai long em.
17 “Orait nau em i kisim stretpela tingting, na em i tok, ‘Olgeta wokboi bilong papa bilong mi ol i gat planti kaikai tru. Tasol mi stap hia na mi bagarap tru long hangre. 18 Maski, Sng 51.4, Jer 3.12-13 bai mi kirap na mi go bek long papa bilong mi. Na bai mi tokim em olsem, “Papa, mi bin mekim sin long God na long yu. 19 Nau mi no gutpela man moa inap long yu kolim mi pikinini bilong yu. Yu larim mi i stap olsem wanpela wokboi bilong yu.” ’ 20 Orait Ap 2.39, Ef 2.13, 2.17 em i kirap na i go long papa bilong en.
“Taim em i stap longwe yet, na papa i lukim em i wokabaut i kam. Na bel bilong papa i sori tumas long em. Na papa i ran i go, na i holimpas pikinini na i givim kis long em. 21 Na Sng 51.4 pikinini i tokim em olsem, ‘Papa, mi bin mekim sin long God na long yu. Nau mi no gutpela man moa inap long yu kolim mi pikinini bilong yu.’ 22 Tasol papa i singautim ol wokboi bilong en i kam na em i tokim ol olsem, ‘Yupela kisim namba wan longpela klos bilong mi na bringim i kam kwiktaim na pasim long em. Na putim wanpela ring long pinga bilong em. Na putim su long lek bilong em. 23 Na yupela go kisim dispela patpela pikinini bulmakau i kam na kilim. Bai yumi kaikai na amamas. 24 Long Lu 15.32, Ef 2.1, 2.5, 5.14, KTH 3.1 wanem, dispela pikinini bilong mi em i dai pinis, tasol nau em i kisim laip gen. Em i lus pinis, tasol yumi kisim bek.’ Orait na ol i mekim bikpela kaikai na amamas i stap.
25 “Orait long dispela taim namba wan pikinini em i stap long gaden. Bihain em i kam bek, na i kamap klostu long haus, na em i harim musik na em i harim ol manmeri i wok long danis. 26 Orait em i singautim wanpela wokboi, na i askim em olsem, ‘Ol i mekim wanem?’ 27 Na Lu 15.2 wokboi i tokim em, ‘Brata bilong yu i kam bek pinis, na papa bilong yu i kilim patpela pikinini bulmakau, long wanem, papa em i amamas long lukim pikinini i stap gut na i kam bek pinis.’ 28 Namba wan pikinini i harim dispela tok, orait em i belhat, na i no laik i go insait long haus. Orait papa bilong en i kam ausait na i givim gutpela tok long em bilong daunim belhat bilong en. 29 Tasol em i bekim tok bilong papa olsem, ‘Olsem wanem? Planti yia mi hatwok tru long mekim wok bilong yu, olsem wanpela wokboi nating. Na mi no save sakim tok bilong yu. Na i no gat wanpela taim yu bin givim mi wanpela liklik pikinini meme tasol, bai mi ken amamas wantaim ol pren bilong mi. Nogat tru. 30 Tasol dispela pikinini bilong yu, em i pinisim pinis olgeta samting bilong yu long ol pamukmeri. Na nau em i kam bek, na yu laik amamasim em na yu kilim patpela pikinini bulmakau.’
31 “Na papa i tokim em olsem, ‘Pikinini, oltaim yu save stap wantaim mi. Na olgeta samting bilong mi em i bilong yu. 32 Tasol nau yumi mas amamas, na bel bilong yumi i mas gutpela, long wanem, brata bilong yu i dai pinis, tasol nau em i kisim laip gen. Em i lus pinis, tasol nau yumi kisim em bek.’ ”

15:1: Lu 5.29-30

15:2: Ap 11.3, Ga 2.12

15:4: Ese 34.11, 34.16, Mt 18.12, Lu 19.10

15:6: 1 Pi 2.10, 2.25

15:7: Lu 5.32

15:13: Snd 29.3

15:16: Snd 23.21

15:18: Sng 51.4, Jer 3.12-13

15:20: Ap 2.39, Ef 2.13, 2.17

15:21: Sng 51.4

15:24: Lu 15.32, Ef 2.1, 2.5, 5.14, KTH 3.1

15:27: Lu 15.2