Sapta 2
Holi Spirit i kam daun
Bikpela Lo 16.9-11, Ap 1.14 De Bilong Pentikos* “Bikpela De Bilong Pentikos” em i narapela nem bilong Bikpela De Bilong Amamas Long Kisim Kaikai Long Gaden. Lukim Wok Pris 23.15-22. Dispela de i save kamap 50 de bihain long Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut. i kam pinis, na ol manmeri i bilip long Jisas ol i bung wantaim long wanpela haus. Na Ap 4.31 wantu wanpela nois i kam long heven, em i olsem krai bilong strongpela win, na i pulapim tru dispela haus ol i sindaun i stap long en. Na Mt 3.11 ol i lukim samting olsem paia i kamap, na i luk olsem planti tang bilong man. Na ol dispela tang i go nabaut na i stap long olgeta bilong ol. Na Mk 16.17, Ap 1.5, 4.31, 10.44-46, 1 Ko 12.10, 13.1 Holi Spirit i pulap long olgeta dispela manmeri, na ol i stat long mekim tok long ol kain kain tok ples. Holi Spirit i mekim na ol inap mekim ol dispela toktok.
I gat sampela Juda i kam i stap long Jerusalem, ol i man bilong lotu long God, na ol i kam long olgeta kantri bilong graun. Taim dispela nois i kamap, planti manmeri i harim na ol i kam bung. Na ol i putim yau long ol toktok ol manmeri i bilip long Jisas i mekim, na ol i kirap nogut, long wanem, ol wan wan man na meri i harim ol i toktok long tok ples bilong em stret. Ol Ap 1.11 dispela Juda i kirap nogut na ol i tok, “Ating dispela olgeta manmeri ol i lain bilong Galili tasol. Olsem wanem na yumi olgeta wan wan yumi harim ol i toktok long tok ples bilong yumi stret. Yumi 2 Ti 1.15 ol lain bilong kantri Partia na Midia na Elam, na yumi ol man i stap long distrik Mesopotemia na long distrik Judia na long provins Kapadosia na long provins Pontus na Esia 10 na long distrik Frigia na Pamfilia na long kantri Isip na long ol hap bilong distrik Libia i stap klostu long taun Sairini, na yumi ol man bilong kantri Rom i kam i stap hia. 11 Yumi Juda wantaim ol arapela man i bihainim lotu bilong yumi, na yumi ol lain bilong ailan Krit na distrik Arebia, yumi olgeta i harim ol i autim tok bilong ol strongpela wok bilong God long ol tok ples bilong yumi.” 12 Na olgeta i kirap nogut, na ol i tingting planti. Na ol i toktok namel long ol yet olsem, “Dispela samting nau i kamap, em wanem kain samting tru?” 13 Tasol sampela i tok bilas olsem, “Ol i dringim planti nupela wain na ol i spak.”
Pita i autim tok
14 Orait Pita i sanap wantaim ol 11-pela arapela aposel na em i singaut strong na i tokaut long ol manmeri olsem, “Yupela Juda na yupela olgeta man i kam i stap long Jerusalem, yupela putim yau long tok bilong mi, na yupela i ken save long as bilong dispela samting yupela i lukim nau. 15 Yupela 1 Te 5.7 i ting dispela ol man i spak, a? Nogat tru. Nau em i 9 klok tasol long moning. Pita i mekim dispela tok, long wanem, ol Juda i no save kaikai na dring long moningtaim tru. 16 Dispela samting nau i kamap, em samting bipo profet Joel i bin tok long en. Em i bin tok olsem, 17 ‘God Jol 2.28-32, Sek 12.10, Jo 7.38, Ap 10.45, 21.9 i tok, “Klostu long las de bai mi kapsaitim Spirit bilong mi long olgeta manmeri. Na ol pikinini man na pikinini meri bilong yupela bai i autim tok bilong mi olsem ol profet. Na ol yangpela man bilong yupela bai i lukim ol samting olsem driman, na ol lapun man bai i driman. 18 Na long dispela taim bai mi kapsaitim Spirit bilong mi long ol wokboi na ol wokmeri bilong mi, na bai ol i autim tok bilong mi olsem ol profet. 19 Bai mi mekim ol narakain samting i kamap antap long skai, na bai mi wokim ol mirakel long graun daunbilo olsem ol mak bilong dispela De. Blut na paia na bikpela smok bai i kamap. 20 Na bai san i kamap tudak, na mun bai i kamap retpela olsem blut. Na bihain bai De bilong Bikpela i kamap, em de Bikpela bai i soim bikpela strong na lait bilong en. 21 Na Ro 10.13 long dispela taim olgeta manmeri i singaut long Bikpela long helpim ol, em bai i kisim bek ol na bai ol i stap gut.” ’ Em ol tok profet Joel i bin autim.
22 “Yupela Jo 3.2, 14.10-11, Hi 2.4 man bilong Israel, putim yau long tok bilong mi. Mi laik tokim yupela long Jisas bilong Nasaret. Yupela yet i save long ol strongpela wok na ol kain kain mirakel God i bin wokim namel long yupela long han bilong dispela man. God i bin mekim olsem bai yupela i ken save, em yet i bin salim dispela man i kam. 23 Na Mt 27.35, Mk 15.24, Lu 23.33, Jo 19.18, Ap 4.28, 1 Pi 1.20 God i bin putim dispela man long han bilong yupela, olsem bipo yet em i bin tingim na i pasim tok pinis long mekim. Na long han bilong ol man nogut yupela i nilim em long diwai kros na kilim em i dai. 24 Tasol Mt 28.5-6, Mk 16.6, Lu 24.5, Ap 3.15, 4.10, 10.40, 13.30-31, 17.31, 1 Ko 15.15 God i kirapim bek dispela man na i no larim em i stap long ol pen nogut bilong dai, long wanem, dai i no inap holimpas dispela man. 25 Na Sng 16.8-11 bipo Devit tu i bin tok olsem long em,
‘Mi lukim Bikpela
i stap klostu tru long mi oltaim.
Em i stap klostu
na i givim strong long mi,
olsem na i no gat wanpela samting
i ken mekim mi i pret na guria.
26 Olsem na bel bilong mi
i gutpela tru,
na mi mekim tok bilong amamas.
Mi wetim ol gutpela samting
God i laik mekim long mi.
27 Bai Ap 13.35 yu no larim mi i stap
long ples bilong ol man i dai pinis.
Na bai yu no larim man
yu bin makim bilong yu yet
i sting long matmat.
28 Yu soim mi pinis
rot bilong kisim laip.
Bai yu larim mi i stap wantaim yu,
na bai yu mekim mi
i amamas moa yet.’
Em ol tok Devit i bin autim.
29 “Ol 1 Kin 2.10, Lu 1.32, 1.69, Ap 13.36, 2 Ti 2.8 brata, mi laik tokaut stret long yupela long tumbuna bilong yumi, Devit. Em i dai pinis, na ol i planim em. Na matmat bilong en i stap namel long yumi inap long nau. 30 Tasol 2 Sml 7.12-13, Sng 89.3-4, 132.11 Devit em i profet, na em i save, God i bin tok tru antap olsem, ‘Bihain bai mi mekim wanpela bilong ol lain pikinini bilong yu i kamap king olsem yu.’ 31 Olsem Sng 16.10, Ap 13.35 na taim Devit i autim ol dispela tok long God bai i no larim em i stap long ples bilong ol man i dai pinis, na God bai i no larim em i sting long matmat, em i no tok long em yet. Nogat. Em i save pinis long samting God i laik mekim, na em i tok long dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, “Dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en,” long tok Grik ol i kolim “Krais.” em bai i kirap bek long matmat. 32 Orait Ap 1.8, 2.24 dispela man Jisas, God i kirapim em pinis long matmat. Mipela olgeta i lukim em bihain long em i kirap bek, na mipela i save tokaut long ol samting mipela i lukim. 33 Na Jo 14.26, Ap 1.4, 5.31, 7.55-56, 10.45, Ef 4.8, Hi 10.12 Jisas i go antap pinis na i stap long han sut bilong God. Em i kisim Holi Spirit pinis long han bilong Papa, olsem bipo Papa i bin tok long givim em. Na nau em i kapsaitim pinis, olsem yupela i lukim na i harim. 34 Devit Sng 110.1 i no bin i go long heven olsem Jisas i bin go antap. Tasol Devit i bin tok olsem,
‘Bikpela i tokim
Bikpela bilong mi olsem,
“Yu sindaun long han sut
bilong mi
35 inap mi putim ol birua bilong yu
i stap aninit long yu.” ’
36 “Olsem Ap 5.30-31 na yupela olgeta lain Israel, yupela i mas save gut olsem, dispela Jisas yupela i nilim em long diwai kros, God i makim em i stap Bikpela, na man bilong kisim bek ol manmeri bilong en.”
Planti manmeri i tanim bel
na i kisim baptais
37 Ol Sek 12.10, Lu 3.10-12, Ap 9.6, 16.30 manmeri i harim tok bilong Pita, na dispela tok i sutim tru bel bilong ol. Na ol i askim Pita wantaim ol arapela aposel olsem, “Ol brata, bai mipela i mekim wanem nau?” 38 Na Lu 24.47, Ap 3.19 Pita i tokim ol olsem, “Yupela olgeta wan wan i mas tanim bel na kisim baptais long nem bilong Jisas Krais, na God bai i lusim ol sin bilong yupela. Yupela i mekim olsem, na bai God i givim Holi Spirit long yupela. 39 Bipo Ais 57.19, Jol 2.28, Ap 10.45, 14.27, Ef 2.13, 2.17 God i promis long givim Holi Spirit long yupela, na long ol pikinini bilong yupela, na long olgeta manmeri i stap longwe. God, Bikpela bilong yumi, em i bin promis long givim Holi Spirit long olgeta manmeri em i singautim.”
40 Na Lo 32.5, Fl 2.15 Pita i autim planti arapela tok tu long ol, na em i tok strong long ol olsem, “Lukaut. Yupela i mas was gut, nogut yupela i bagarap wantaim ol dispela lain man bilong mekim ol kain kain pasin nogut.” 41 Tok Ap 2.47, 4.4, 5.14 bilong Pita i sutim bel bilong planti manmeri, na ol i kisim baptais. Long dispela de samting olsem 3,000 manmeri i kam insait long lain bilong ol manmeri i bilip long Jisas.
Ol manmeri i stap wanbel tru
42 Ol Ap 20.7 manmeri i strong long harim tok bilong ol aposel, na long helpim ol brata, na long kam bung na kaikai wantaim,§ Planti saveman i ting ol dispela namba wan lain Kristen i save bung wantaim na kaikai, na taim ol i kaikai pinis, ol i save mekim dispela kaikai bilong tingim bodi na blut bilong Jisas. na long beten. 43 Na Mk 16.17, Ap 4.33, 5.11-12 God i wokim planti mirakel long han bilong ol aposel, na olgeta manmeri i lukim, ol i kirap nogut na i pret. 44 Olgeta Ap 4.32-35, 5.12, 6.8 man i bilip long Jisas, ol i stap wanbel tru. Na ol i lukim olgeta samting bilong ol olsem samting bilong olgeta manmeri i bilip long Jisas. 45 Ol i save larim ol man i baim ol hap graun na ol samting bilong ol, na ol i kisim mani long dispela, na ol i tilim dispela mani long olgeta man i sot long kaikai samting. 46 Long Lu 24.53, Ap 1.14, 20.7 olgeta de ol i save bung wantaim long tempel. Na ol i save kaikai wantaim long narapela narapela haus bilong ol. Bel bilong ol i gutpela, na ol i save amamas na kaikai wantaim. 47 Oltaim Ap 2.41, 4.33, 5.14, 6.7, 11.21, 11.24, Ro 14.18 ol i save litimapim nem bilong God, na olgeta manmeri i belgut long ol. Long olgeta de Bikpela i wok long kisim bek sampela manmeri, na long dispela pasin em i mekim namba bilong ol manmeri i bilip long Jisas i kamap planti moa.

2:1: Lo 16.9-11, Ap 1.14

*2:1: “Bikpela De Bilong Pentikos” em i narapela nem bilong Bikpela De Bilong Amamas Long Kisim Kaikai Long Gaden. Lukim Wok Pris 23.15-22. Dispela de i save kamap 50 de bihain long Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut.

2:2: Ap 4.31

2:3: Mt 3.11

2:4: Mk 16.17, Ap 1.5, 4.31, 10.44-46, 1 Ko 12.10, 13.1

2:7: Ap 1.11

2:9: 2 Ti 1.15

2:15: 1 Te 5.7

2:15: Pita i mekim dispela tok, long wanem, ol Juda i no save kaikai na dring long moningtaim tru.

2:17: Jol 2.28-32, Sek 12.10, Jo 7.38, Ap 10.45, 21.9

2:21: Ro 10.13

2:22: Jo 3.2, 14.10-11, Hi 2.4

2:23: Mt 27.35, Mk 15.24, Lu 23.33, Jo 19.18, Ap 4.28, 1 Pi 1.20

2:24: Mt 28.5-6, Mk 16.6, Lu 24.5, Ap 3.15, 4.10, 10.40, 13.30-31, 17.31, 1 Ko 15.15

2:25: Sng 16.8-11

2:27: Ap 13.35

2:29: 1 Kin 2.10, Lu 1.32, 1.69, Ap 13.36, 2 Ti 2.8

2:30: 2 Sml 7.12-13, Sng 89.3-4, 132.11

2:31: Sng 16.10, Ap 13.35

2:31: “Dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en,” long tok Grik ol i kolim “Krais.”

2:32: Ap 1.8, 2.24

2:33: Jo 14.26, Ap 1.4, 5.31, 7.55-56, 10.45, Ef 4.8, Hi 10.12

2:34: Sng 110.1

2:36: Ap 5.30-31

2:37: Sek 12.10, Lu 3.10-12, Ap 9.6, 16.30

2:38: Lu 24.47, Ap 3.19

2:39: Ais 57.19, Jol 2.28, Ap 10.45, 14.27, Ef 2.13, 2.17

2:40: Lo 32.5, Fl 2.15

2:41: Ap 2.47, 4.4, 5.14

2:42: Ap 20.7

§2:42: Planti saveman i ting ol dispela namba wan lain Kristen i save bung wantaim na kaikai, na taim ol i kaikai pinis, ol i save mekim dispela kaikai bilong tingim bodi na blut bilong Jisas.

2:43: Mk 16.17, Ap 4.33, 5.11-12

2:44: Ap 4.32-35, 5.12, 6.8

2:46: Lu 24.53, Ap 1.14, 20.7

2:47: Ap 2.41, 4.33, 5.14, 6.7, 11.21, 11.24, Ro 14.18