Sapta 28
Jisas i kirap bek
(Mak 16.1-10 na Luk 24.1-10 na Jon 20.1-18)
De Sabat i pinis, na taim san klostu i laik kamap long namba wan de bilong wik,* Namba wan de bilong wik, em Sande tasol. orait Maria bilong Makdala wantaim narapela Maria tupela i kam bilong lukim matmat. Na wantu tasol bikpela guria i kamap. Ensel bilong Bikpela i lusim heven na i kam daun, na em i tantanim ston i go lusim maus bilong hul na em i sindaun i stap antap long en. Pes Dan 10.6, Mt 17.2, Ap 1.10 bilong ensel i lait olsem lait bilong klaut, na klos bilong en i waitpela olsem ais. Ol soldia i pret long em, na ol i guria nogut, na ol i kamap olsem ol man i dai pinis.
Tasol ensel i tokim tupela meri olsem, “Yutupela i no ken pret. Mi save, yutupela i kam bilong painim Jisas, em dispela man ol i bin hangamapim long diwai kros. Em Mt 12.40, 16.21 i no i stap hia. Em i kirap pinis, olsem bipo em i bin tok. Yutupela kam lukim ples em i bin slip long en. Na Mt 26.32 yutupela go kwiktaim na tokim ol disaipel bilong en olsem, em i lusim matmat na i kirap bek pinis. Harim. Em i go paslain long yupela long Galili, na yupela bai i lukim em long dispela hap. Mi kam bilong givim dispela tok long yupela.”
Tupela meri i pret tru, tasol tupela i amamas moa moa yet, na kwiktaim tupela i lusim matmat na i ran i go bilong tokim ol disaipel bilong en. Na Jisas i bungim tupela long rot, na i tok, “Moning tru.” Na tupela i go klostu na i holim lek bilong en, na tupela i lotu long em. 10 Na Hi 2.11 Jisas i tokim tupela olsem, “Yutupela i no ken pret. Yutupela go tokim ol brata bilong mi long ol i mas i go long Galili. Ol bai i lukim mi long dispela hap.”
Tok bilong ol soldia
11 Tupela meri i go yet, na sampela soldia i bin was long matmat ol i go insait long taun, na ol i tokim ol bikpris long olgeta samting i bin kamap. 12 Na ol bikpris i bung wantaim ol hetman, na ol i wokim wanpela tok. Ol i givim planti mani long ol soldia, 13 na Mt 27.64 ol i tok, “Yupela i mas tok olsem, ‘Ol disaipel bilong en i kam long nait, na taim mipela i slip, ol i stilim bodi bilong en.’ 14 Na sapos namba wan gavman i harim dispela tok, orait mipela i ken stretim tok wantaim em, na bai yupela i no gat trabel.” 15 Orait ol soldia i kisim mani, na ol i bihainim dispela tok bilong ol bikman. Na dispela tok i go nabaut namel long ol Juda, na ol Juda i save mekim dispela tok yet i kam inap long nau.
Jisas i tokim ol disaipel long wok ol i mas mekim
(Mak 16.14-18 na Luk 24.36-49 na Jon 20.19-23)
16 Ol Mt 26.32, 28.7-10, Mk 14.28 11-pela disaipel i wokabaut i go long Galili, na ol i kamap long dispela maunten Jisas i bin tok bai ol i mas i go long en. 17 Na ol i lukim Jisas, na ol i lotu long em. Tasol ol i gat tupela tingting. 18 Na Dan 7.13-14, Mt 11.27, Jo 3.35, 13.3, Ap 2.36, 1 Ko 15.27, Ef 1.20-22, Hi 1.2, KTH 17.14 Jisas i kam klostu na i tokim ol olsem, “God i givim mi bikpela namba na strong bilong bosim olgeta samting long heven na long graun. 19 Olsem Mk 16.15-16, Ap 1.8 na yupela i mas i go mekim olgeta lain manmeri i kamap disaipel bilong mi. Na yupela baptaisim ol long nem bilong Papa na bilong Pikinini na bilong Holi Spirit. 20 Na Mt 18.20, Jo 14.23 yupela lainim ol long bihainim olgeta tok mi bin givim long yupela. Harim. Mi save stap wantaim yupela olgeta de, i go inap long dispela taim i pinis.”

*28:1: Namba wan de bilong wik, em Sande tasol.

28:3: Dan 10.6, Mt 17.2, Ap 1.10

28:6: Mt 12.40, 16.21

28:7: Mt 26.32

28:10: Hi 2.11

28:13: Mt 27.64

28:16: Mt 26.32, 28.7-10, Mk 14.28

28:18: Dan 7.13-14, Mt 11.27, Jo 3.35, 13.3, Ap 2.36, 1 Ko 15.27, Ef 1.20-22, Hi 1.2, KTH 17.14

28:19: Mk 16.15-16, Ap 1.8

28:20: Mt 18.20, Jo 14.23