Sapta 7
Daniel i driman na i lukim 4-pela animal
Long namba wan yia bilong Belsasar i stap king bilong Babilon, mi Daniel mi lukim samting olsem driman long nait. Na mi raitim stori bilong dispela driman long wanpela buk. Driman i olsem. Win i kam long olgeta hap na i mekim solwara i kirap na biksi i bruk nabaut. Na KTH 13.1, 17.8 4-pela narakain narakain bikpela animal i lusim biksi na i kam antap. Namba KTH 13.2 wan i olsem laion, na i gat wing olsem bikpela tarangau. Mi lukluk yet na mi lukim ol i rausim wing bilong en na ol i sanapim em long lek olsem man. Na ol i givim tingting bilong man long en.
Orait mi lukim namba 2 animal i sanap long lek bilong en, na em i olsem wanpela bikpela animal ol i kolim bea. Em i holim 3-pela bun bilong banis bilong wanpela abus long maus bilong en. Na wanpela tok i kamap long em olsem, “Goan, kaikai planti mit.”
Mi lukluk yet na mi lukim narapela animal olsem bikpela wel pusi ol i kolim lepat. Dispela samting i gat 4-pela wing olsem wing bilong pisin i stap long baksait bilong en, na em i gat 4-pela het. Na ol i givim em strong bilong bosim olgeta samting.
Mi KTH 12.3, 13.1 lukluk i stap yet na mi lukim namba 4 animal. Man, pes bilong en i nogut tru na em i gat bikpela strong moa, na mi pret tru long en. Em i gat bikpela tit ain na em i wok long kaikai olgeta samting na bagarapim tru. Na bihain em i krungutim na memeim pipia i bin pundaun. Dispela animal i no wankain olsem ol arapela animal, long wanem, em i gat 10-pela kom long het bilong en. Mi KTH 13.5-6 lukluk strong yet long ol dispela 10-pela kom na mi lukim wanpela liklik kom i kamap namel long ol. Dispela nupela kom i kamautim tripela kom i bin i stap bipo. Na dispela nupela kom i gat ai na maus bilong man. Na em i hambak na litimapim nem bilong em yet.
Daniel i driman long man i stap oltaim oltaim
Na KTH 1.14, 20.4 long driman mi lukim ol i kisim ol sia king i kam na putim i stap. Na wanpela Man bilong bipo bipo yet i kam sindaun long wanpela sia king. Ol klos bilong en i waitpela tru olsem ais, na gras bilong het bilong en i wait moa yet olsem gras bilong sipsip. Dispela sia king i gat wil na paia i lait bikpela long olgeta hap bilong sia, 10 na KTH 5.11, 20.12 i sut i go nabaut. I gat planti tausen manmeri i mekim wok bilong dispela Man, na planti milion manmeri i sanap klostu long em. Na sampela i opim ol buk, bilong kirapim kot.
11 Mi lukluk yet na mi harim dispela liklik kom bilong namba 4 animal i wok long litimapim nem bilong em yet. Orait na mi lukim ol i kilim i dai dispela namba 4 animal na tromoi bodi bilong en i go long paia na paia i kukim olgeta wantaim kom bilong en. 12 Na long dispela tripela animal i stap yet, ol i pinisim strong bilong ol na i no larim ol i bosim moa ol samting. Tasol ol i no kilim ol kwik. Ol i larim ol i stap liklik taim.
13 Long Mt 24.30, 26.64, Mk 13.26, 14.62, Lu 21.27, KTH 1.7, 1.13, 14.14 dispela driman bilong mi long nait, mi lukim wanpela man i wankain olsem yumi man bilong graun.* Long tok Aram dispela tok “wanpela man i wankain olsem yumi man bilong graun” ol i kolim olsem, “pikinini bilong man”, wankain olsem Jisas i bin kolim em yet. Em i stap namel long ol klaut na i wokabaut i kam klostu long mi. Na ol i kisim em i go long dispela Man bilong bipo bipo yet. 14 Dispela KTH 11.15 Man bilong bipo bipo yet i mekim em i kamap king na i givim em strong na biknem. Na em bai i stap king i gat strong oltaim oltaim, na wok king bilong en bai i no inap pinis. Na olgeta manmeri bilong olgeta kantri na olgeta lain na olgeta tok ples bai i stap aninit long en.
As bilong dispela driman Daniel i lukim
15 Mi lukim ol samting long dispela driman na mi kirap nogut na tingting planti. 16 Orait mi go long wanpela bilong ol dispela man i sanap klostu long sia king, na mi askim em long autim as bilong dispela driman. Na em i tokim mi olsem, 17 “Dispela 4-pela bikpela animal i makim 4-pela strongpela kantri bai i kamap. 18 Tasol KTH 22.5 bihain ol manmeri bilong God Antap Tru ol bai i kamap olsem ol king na bai ol i stap olsem oltaim oltaim.”
19 Mi harim dispela tok pinis na mi laik save moa long dispela namba 4 animal. Em i narakain long ol arapela, na mi pret tru long en. Em i gat bikpela tit ain na ol pinga bras long lek bilong en. Na em i brukim planti samting na kaikai na em i krungutim olgeta pipia i pundaun. 20 Na tu mi laik save moa long ol 10-pela kom i stap long het bilong en, na long dispela liklik kom i kamap bihain na i kamautim ol tripela kom i stap pastaim. Dispela kom i gat ai na maus na i bikmaus tumas na litimapim nem bilong em yet. Taim mi bin lukim dispela liklik kom, na mi bin pret nogut tru. Mi no bin pret long ol arapela kom olsem mi pret long dispela.
21 Na KTH 13.7 long dispela driman, mi bin lukim dispela kom i pait long ol manmeri bilong God na i wok long bagarapim ol. 22 Na KTH 20.4 Man bilong bipo bipo yet em i kamap, na i mekim kot long dispela kom na i tok olsem, kom i bin mekim bikpela rong long ol manmeri bilong God Antap Tru. Dispela tok i no klia tumas long tok Aram. Sampela man i ting dispela tok i olsem, “Man i tok olsem, ol manmeri bilong God Antap Tru i win.” Na sampela man i ting dispela tok i olsem, “Man i givim strong long ol manmeri bilong God Antap Tru, bilong ol i bosim kot.” Na taim i kamap pinis bilong ol manmeri bilong God i kamap olsem king.
23 Orait dispela man mi bin askim ol samting long en, em i tokim mi olsem, “As bilong dispela driman i olsem. Namba 4 animal em i olsem namba 4 kantri bai i stap, na em bai i narakain long olgeta arapela kantri. Em bai i daunim olgeta arapela kantri na krungutim ol na pinisim ol. 24 Dispela KTH 17.12 10-pela kom i olsem 10-pela king bai i kamap long dispela kantri. Bihain narapela king bai i kamap na em bai i narakain tru long ol king i bin kamap pastaim. Em bai i rausim tripela king. 25 Na KTH 12.14, 13.5-6 bai em i tok nogut long God Antap Tru na daunim ol manmeri bilong en. Na em bai traim long senisim ol lo bilong lotu na bilong ol bikpela de bilong lotu. Na em bai i bosim ol manmeri bilong God inap long 3 na hap yia. Tok Aram i no klia tumas long dispela lain. Sampela man i ting em i tok long 3 na hap yia. Na sampela man i ting em i tok hait na i no tok klia long wanem taim dispela hevi bai i pinis. 26 Dispela taim bilong en i pinis na God bai i kirapim kot, na bai em i pinisim strong bilong dispela king na bagarapim em olgeta. 27 Na KTH 20.4, 22.5 God Antap Tru bai i givim biknem na strong bilong olgeta king bilong graun i go long ol manmeri bilong en. Na ol bai i stap king oltaim oltaim. Na olgeta kantri bai i stap aninit long ol manmeri bilong God na bihainim tok bilong ol.”
28 Em tasol olgeta tok bilong dispela driman mi bin lukim. Mi Daniel, mi pret nogut tru na pes bilong mi i bin senis olgeta. Na mi tingting strong long ol dispela samting.§ Tok Aram i pinis long dispela hap. Ol i raitim sapta 8-12 long tok Hibru.

7:3: KTH 13.1, 17.8

7:4: KTH 13.2

7:7: KTH 12.3, 13.1

7:8: KTH 13.5-6

7:9: KTH 1.14, 20.4

7:10: KTH 5.11, 20.12

7:13: Mt 24.30, 26.64, Mk 13.26, 14.62, Lu 21.27, KTH 1.7, 1.13, 14.14

*7:13: Long tok Aram dispela tok “wanpela man i wankain olsem yumi man bilong graun” ol i kolim olsem, “pikinini bilong man”, wankain olsem Jisas i bin kolim em yet.

7:14: KTH 11.15

7:18: KTH 22.5

7:21: KTH 13.7

7:22: KTH 20.4

7:22: Dispela tok i no klia tumas long tok Aram. Sampela man i ting dispela tok i olsem, “Man i tok olsem, ol manmeri bilong God Antap Tru i win.” Na sampela man i ting dispela tok i olsem, “Man i givim strong long ol manmeri bilong God Antap Tru, bilong ol i bosim kot.”

7:24: KTH 17.12

7:25: KTH 12.14, 13.5-6

7:25: Tok Aram i no klia tumas long dispela lain. Sampela man i ting em i tok long 3 na hap yia. Na sampela man i ting em i tok hait na i no tok klia long wanem taim dispela hevi bai i pinis.

7:27: KTH 20.4, 22.5

§7:28: Tok Aram i pinis long dispela hap. Ol i raitim sapta 8-12 long tok Hibru.