Sapta 14
Ol hetman i pasim tok long kilim Jisas i dai
(Matyu 26.1-5 na Luk 22.1-2 na Jon 11.45-53)
Bihain Kis 12.1-27, Mk 11.18 long tupela de Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut, na Ol Bikpela De Bilong Bret I No Gat Yis, ol bai i kamap. Na ol bikpris na ol saveman bilong lo ol i tok, “Olsem wanem na yumi ken giamanim Jisas na holimpas em na kilim em i dai?” Ol i tok, “Yumi no ken mekim dispela samting long ol bikpela de bilong lotu. Nogut ol manmeri i lukim na ol i kros na kirapim pait.”
Wanpela meri i kapsaitim sanda long het bilong Jisas
(Matyu 26.6-13 na Jon 12.1-8)
Jisas Lu 7.37-38 i stap long ples Betani long haus bilong Saimon, em wanpela man bipo i bin i gat sik lepra. Em i sindaun long tebol, na wanpela meri i kam. Dispela meri i karim wanpela naispela botol ston i gat nambawan sanda, em i dia tumas. Na em i brukim dispela botol na i kapsaitim sanda long het bilong Jisas. Tasol sampela man i stap, ol i lukim na ol i bel nogut. Na ol i toktok namel long ol yet olsem, “Bilong wanem em i pinisim nating dispela sanda? Sapos yumi bin larim ol man i baim, bai yumi inap kisim samting olsem 300 mani silva long en na givim long ol rabisman.” Na ol i krosim dispela meri. Tasol Jisas i tok, “Yupela larim dispela meri. Watpo yupela i givim hevi long en? Em i bin mekim gutpela pasin tru long mi. Oltaim Lo 15.11 ol rabisman bai i stap wantaim yupela. Wanem taim yupela i gat laik long helpim ol, orait yupela i ken helpim ol. Tasol mi, bai mi no inap i stap wantaim yupela oltaim. Samting Jo 19.40 dispela meri inap mekim, em i mekim pinis. Em i putim sanda long bodi bilong mi bilong redim bodi bilong mi long matmat. Mi tok tru long yupela, long olgeta hap graun ol i go long en na autim gutnius, ol bai i toktok tu long samting dispela meri i bin mekim, na ol bai i tingting long em.”
Judas i promis long givim Jisas long han bilong ol hetman
(Matyu 26.14-16 na Luk 22.3-6)
10 Long dispela taim wanpela bilong ol 12-pela disaipel, em Judas Iskariot, em i go long ol bikpris. Em i laik givim Jisas long han bilong ol. 11 Ol i harim dispela na ol i amamas. Na ol i promis long givim sampela mani long em. Na Judas i stat long painim rot bilong givim Jisas long han bilong ol.
Jisas i kaikai wantaim ol disaipel
(Matyu 26.17-25 na Luk 22.7-14 na 22.21-23 na Jon 13.21-30)
12 Namba Kis 12.6, 12.14, 12.20, Mt 26.17, Lu 22.7 wan de bilong Ol Bikpela De Bilong Bret I No Gat Yis em i kamap. Long dispela de ol i save kilim pikinini sipsip bilong kaikai long Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut. Na ol disaipel i tokim Jisas olsem, “Yu laik bai mipela i go redim ol samting we na bai yu mekim bikpela kaikai?” 13 Orait Jisas i salim tupela disaipel i go, na i tokim tupela olsem, “Yutupela go insait long taun. Na wanpela man i karim bikpela sospen wara bai i bungim yutupela long rot. Yutupela i mas bihainim em. 14 Taim yutupela i lukim em i go insait long wanpela haus, yutupela i mas tokim papa bilong dispela haus olsem, ‘Tisa i tok, “Rum bilong mi i stap we na mi wantaim ol disaipel bilong mi mipela i ken kaikai dispela kaikai bilong tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut?” ’ 15 Na em bai i soim yutupela wanpela bikpela rum i stap antap, em i gat tebol na sia samting na i redi pinis. Yutupela redim kaikai bilong yumi long dispela rum.” 16 Orait tupela disaipel i go. Tupela i kamap long taun, na tupela i lukim olgeta samting i stap olsem Jisas i bin tokim tupela. Na tupela i redim kaikai.
17 Long apinun Jisas em i kam wantaim ol 12-pela disaipel. 18 Ol Sng 41.9 i sindaun long tebol na ol i kaikai i stap, na Jisas i tok olsem, “Mi tok tru long yupela, wanpela man namel long yupela bai i givim mi long han bilong ol man i birua long mi. Em wanpela man i kaikai wantaim mi nau.” 19 Ol disaipel i harim dispela tok na ol i bel hevi, na ol wan wan i stat long askim em olsem, “Ating yu tok long mi, a?” 20 Jisas i tokim ol, “Dispela man em wanpela namel long yupela 12-pela. Em wanpela man i bin kisim bret na putim insait long dis wantaim mi. 21 Tru, Pikinini Bilong Man bai i dai, olsem buk bilong God i tok pinis long em i mas i dai. Tasol sori tumas long dispela man i givim Pikinini Bilong Man long han bilong ol birua. Mobeta mama i no bin karim dispela man.”
Jisas i givim bret na wain long ol disaipel
(Matyu 26.26-30 na Luk 22.15-20 na 1 Korin 11.23-25)
22 Ol i kaikai i stap, na Jisas i kisim wanpela bret, na i tenkyu long God, na i brukim, na i givim long ol disaipel. Na em i tok, “Yupela kisim. Dispela em i bodi bilong mi.” 23 Na em i kisim wanpela kap wain, na i tenkyu long God, na i givim long ol. Na olgeta ol i dring long en. 24 Na Kis 24.8, Jer 31.31-34, Sek 9.11, 1 Ko 10.16, Hi 9.20 Jisas i tokim ol olsem, “Dispela em i blut bilong mi bilong mekim kontrak. Mi kapsaitim bilong helpim planti manmeri. 25 Mi tok tru long yupela, mi no ken dring wain moa inap long taim mi dringim nupela wain insait long kingdom bilong God.”
26 Orait ol i singim wanpela song, na ol i lusim taun na i go long maunten Oliv.
Jisas i tok olsem Pita bai i givim baksait long em
(Matyu 26.31-35 na Luk 22.31-34 na Jon 13.36-38)
27 Jisas Sek 13.7, Mk 14.50 i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Bilip bilong yupela olgeta bai i pundaun, long wanem, buk bilong God i gat tok olsem, ‘Mi kilim wasman, na bai ol sipsip i ranawe i go nabaut.’ 28 Tasol Mt 28.16, Mk 16.7 bai mi kirap bek, na bai mi go paslain long yupela long Galili.” 29 Pita i tokim em, “Maski sapos bilip bilong olgeta arapela man i pundaun na ol i lusim yu, mi bai i no inap lusim yu.” 30 Na Jisas i tokim em olsem, “Mi tok tru long yu, nau long dispela nait, taim kakaruk i no krai tupela taim yet, yu bai tok tripela taim olsem yu no save long mi.” 31 Tasol Jo 11.16 Pita i tok strong moa, “Maski sapos mi mas i dai wantaim yu, mi no inap tok olsem mi no save long yu. Nogat tru.” Na olgeta disaipel ol i mekim wankain tok.
Jisas i beten long gaden Getsemani
(Matyu 26.36-46 na Luk 22.39-46)
32 Jisas Mt 26.36, Jo 18.1 wantaim ol disaipel i go kamap long wanpela hap ol i kolim Getsemani. Na Jisas i tokim ol olsem, “Yupela sindaun i stap hia. Mi laik beten.” 33 Na Jo 12.27 em i kisim Pita na Jems na Jon, na ol i go wantaim em. Nau bel bilong en i pas, na em i pilim nogut tru. 34 Na em i tokim ol olsem, “Bel bilong mi em i hevi tumas, na klostu mi laik i dai. Yupela stap hia na was gut.” 35 Na em i go liklik, na em i pundaun long graun, na em i prea. Sapos i gat rot, em i laik bai dispela taim nogut i abrusim em. 36 Em Mk 10.38, Jo 6.38, Ro 8.15, Ga 4.6, Hi 5.7 i beten olsem, “Aba,* Long tok Aram, em tok ples bilong Jisas, ol i save kolim Papa olsem, Aba. Papa, yu inap long mekim olgeta samting. Mi laik bai yu rausim dispela kap long mi. Tasol yu no ken bihainim laik bilong mi. Nogat. Yu mas bihainim laik bilong yu tasol.”
37 Na Jisas i go long ol tripela disaipel, na em i lukim ol i slip i stap. Na em i askim Pita olsem, “Saimon, yu slip, a? Yu no inap was inap long wan aua, a? 38 Yupela Lu 11.4, Ro 7.23, Ga 5.17 i mas was na prea i stap. Nogut traim i kamap long yupela na yupela i pundaun. Tru, bel em i gat laik bilong mekim samting, tasol bodi em i no gat strong.”
39 Na Jisas i go gen na i mekim wankain prea olsem em i bin mekim pastaim. 40 Na em i kam gen long ol disaipel na i lukim ol i slip i stap, long wanem, ai bilong ol i hevi tru. Na taim em i kirapim ol, ol i no save, bai ol i mekim wanem tok long em.
41 Bihain Jisas i kam bek namba 3 taim, na em i tokim ol disaipel olsem, “Yupela i slip yet na malolo, a? Em inap. Taim i kamap pinis, na nau ol i givim Pikinini Bilong Man long han bilong ol man bilong mekim sin. 42 Yupela kirap, na yumi go. Lukim, man i laik givim mi long han bilong ol, em i kamap pinis.”
Judas i givim Jisas long han bilong ol birua
(Matyu 26.47-56 na Luk 22.47-53 na Jon 18.3-12)
43 Jisas i toktok yet i stap, na wantu Judas, em wanpela bilong ol 12-pela disaipel, em i kam. Bikpela lain man i kam wantaim em, na ol i holim ol bainat na stik. Ol bikpris na ol saveman bilong lo na ol hetman ol i salim ol i kam. 44 Dispela man i laik givim Jisas long han bilong ol, em i bin tokim ol long wanpela mak olsem, “Bai mi givim kis long wanpela man. Dispela man em Jisas. Yupela holimpas em, na was gut long em, na kisim em i go.”
45 Orait Judas em i kamap na i go long Jisas kwiktaim, na i tok, “Tisa.” Na em i givim kis long em. 46 Na ol i putim han long Jisas na holimpas em.
47 Wanpela bilong ol man i sanap klostu, em i pulim bainat bilong en na i paitim wokboi bilong hetpris, na bainat i katim yau bilong en na yau i pundaun. 48 Na Jisas i tokim ol olsem, “Yupela i kisim ol bainat na stik na yupela i kam bilong holimpas mi, olsem yupela i laik holimpas wanpela man bilong pait na stil, a? 49 Olgeta Ais 53.7, Lu 19.47, 22.37, Jo 18.20 de mi bin i stap wantaim yupela insait long banis bilong tempel na mi skulim ol manmeri. Yupela i no laik holimpas mi long dispela taim? Tasol maski. Tok i stap long buk bilong God i mas kamap tru.” 50 Na Sng 88.8 olgeta disaipel i lusim Jisas na ol i ranawe.
Wanpela yangpela man i ranawe
51 Wanpela yangpela man i bin bihainim Jisas i kam, na em i pasim wanpela waitpela laplap tasol long bodi bilong en. Na ol i holimpas em, 52 tasol em i lusim waitpela laplap na i ranawe as nating tasol.
Ol i kotim Jisas long ai bilong ol kaunsil
(Matyu 26.57-68 na Luk 22.54-55 na 22.63-71 na Jon 18.13-14 na 18.19-24)
53 Ol man i bin holimpas Jisas ol i bringim em i go long haus bilong hetpris. Na olgeta bikpris na hetman na saveman bilong lo ol i bung i stap. 54 Pita i bihainim Jisas i go, tasol em i stap longwe liklik. Em i go insait long banis bilong haus bilong hetpris. Na em i sindaun wantaim ol plisman na i hatim skin bilong en long paia.
55 Ol bikpris wantaim olgeta kaunsil ol i singautim sampela man i kam autim tok long ol pasin Jisas i bin mekim. Ol i laik painim wanpela rong em i bin mekim inap long ol i ken kilim em i dai, tasol ol i no inap. 56 Planti man i sutim tok giaman long em, tasol tok bilong ol i no wankain. 57 Na sampela man i sanap na i sutim tok giaman long Jisas olsem, 58 “Mipela Jo 2.19 i harim em i tok olsem, ‘Bai mi yet mi brukim dispela tempel ol man i bin wokim long han. Na bihain long tripela de bai mi sanapim narapela, tasol bai mi no wokim long han.’ ” 59 Tasol dispela tok ol i mekim, em tu i paul nabaut na i no wankain.
60 Orait hetpris i sanap long ai bilong ol kaunsil na em i askim Jisas olsem, “Yu no laik bekim wanpela tok, a? Olsem wanem long dispela tok ol i sutim long yu?” 61 Tasol Ais 53.7, Mk 15.5, Lu 23.9 Jisas i pasim maus na i no bekim wanpela tok long em.
Orait hetpris i askim em gen, “Yu dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en? Yu Pikinini Bilong God Antap Tru, o nogat?” 62 Na Dan 7.13 Jisas i tok, “Em mi tasol. Na bai yupela i lukim Pikinini Bilong Man i sindaun long han sut bilong God i gat bikpela strong. Na em bai i stap long ol klaut bilong heven na i kam.” 63 Na hetpris i kirap nogut long dispela tok na i brukim klos bilong em yet na i tok olsem, “Yumi no ken singautim sampela man moa bilong tokaut long pasin bilong dispela man. Nogat. 64 Yupela Wkp 24.16, Jo 19.7 i harim pinis, em i tok bilas long God. Yupela i ting bai yumi mas mekim wanem long em?” Na olgeta i tok olsem, “Em i gat rong, na em i mas i dai.”
65 Orait nau sampela man ol i stat long spetim em. Na ol i pasim ai bilong en long laplap, na ol i paitim em, na ol i tok, “Yu mekim tok profet nau.” Ol i laik tok bilas long Jisas na ol i mekim dispela tok. Ol i pasim ai bilong en na tok, “Yu mekim tok profet” em i olsem, “Yu tokaut long husat namel long mipela i bin paitim yu.” Lukim Matyu 26.68 na Luk 22.64. Na ol plisman i kisim em na solapim em.
Pita i tok, em i no save long Jisas
(Matyu 26.69-75 na Luk 22.56-62 na Jon 18.15-18 na 18.25-27)
66 Pita i stap daunbilo, insait long banis bilong haus. Na wanpela wokmeri bilong hetpris i kam, 67 na em i lukim Pita i hatim skin bilong en i stap. Na dispela wokmeri i lukluk stret long em, na i tok, “Yu tu yu bin i stap wantaim Jisas bilong Nasaret.” 68 Tasol Pita i tok nogat olsem, “Mi no save tru long dispela tok yu mekim.” Na em i go ausait klostu long dua bilong haus. Na wanpela kakaruk i krai. 69 Na dispela wokmeri i lukim em gen, na em i tokim ol man i sanap klostu olsem, “Dispela man hia em i man bilong lain bilong ol.” 70 Tasol em i tok gen, “Nogat.”
Bihain liklik, ol man i sanap i stap klostu ol i tok gen long Pita olsem, “Tru tumas, yu man bilong lain bilong ol. Yu man bilong Galili tasol.” 71 Orait nau Pita i tok strong tru olsem, “Tru antap, mi no save long dispela man yupela i tok long en. Sapos mi no tok tru, orait God i ken bagarapim mi.” 72 Em Mk 14.30 i tok pinis, na wantu kakaruk i krai namba 2 taim. Na Pita i tingim gen dispela tok Jisas i bin mekim long em, “Taim kakaruk i no krai tupela taim yet, yu bai tok tripela taim olsem yu no save long mi.” Na Pita i krai moa yet.

14:1: Kis 12.1-27, Mk 11.18

14:3: Lu 7.37-38

14:7: Lo 15.11

14:8: Jo 19.40

14:12: Kis 12.6, 12.14, 12.20, Mt 26.17, Lu 22.7

14:18: Sng 41.9

14:24: Kis 24.8, Jer 31.31-34, Sek 9.11, 1 Ko 10.16, Hi 9.20

14:27: Sek 13.7, Mk 14.50

14:28: Mt 28.16, Mk 16.7

14:31: Jo 11.16

14:32: Mt 26.36, Jo 18.1

14:33: Jo 12.27

14:36: Mk 10.38, Jo 6.38, Ro 8.15, Ga 4.6, Hi 5.7

*14:36: Long tok Aram, em tok ples bilong Jisas, ol i save kolim Papa olsem, Aba.

14:38: Lu 11.4, Ro 7.23, Ga 5.17

14:49: Ais 53.7, Lu 19.47, 22.37, Jo 18.20

14:50: Sng 88.8

14:58: Jo 2.19

14:61: Ais 53.7, Mk 15.5, Lu 23.9

14:62: Dan 7.13

14:64: Wkp 24.16, Jo 19.7

14:65: Ol i laik tok bilas long Jisas na ol i mekim dispela tok. Ol i pasim ai bilong en na tok, “Yu mekim tok profet” em i olsem, “Yu tokaut long husat namel long mipela i bin paitim yu.” Lukim Matyu 26.68 na Luk 22.64.

14:72: Mk 14.30