Sapta 15
Yia bilong pinisim dinau
(Wok Pris 25.1-7)
Na Moses i tok moa olsem, “Long olgeta namba 7 yia yupela i mas mekim i dai dinau bilong ol man i gat dinau long yupela. Yupela i mas mekim olsem. Man i bin givim mani long wanpela wantok, em i mas mekim i dai dinau bilong wantok bilong en. Na em i no ken askim wantok long bekim, long wanem, Bikpela yet i bin mekim i dai dinau bilong dispela wantok. Sapos wanpela man bilong narapela kantri i dinau long yupela, orait yupela i ken singautim em long bekim dinau. Tasol yupela i no ken singautim ol wantok bilong yupela yet long bekim dinau.
“God, Bikpela bilong yumi, bai i mekim gut long yupela long dispela kantri em i laik givim long yupela. I no gat wanpela man bilong yupela bai i sot long ol samting, sapos yupela i harim gut tok bilong Bikpela na bihainim olgeta tok nau mi givim yupela. Bikpela bai i mekim gut long yupela olsem em i bin promis. Na planti lain manmeri bai i dinau long yupela, tasol bai yupela i no inap dinau long ol. Na yupela bai i bosim planti kantri, tasol i no gat wanpela kantri bai i bosim yupela.
“Sapos Wkp 25.35 wanpela wantok i stap long wanpela taun insait long kantri Bikpela bai i givim long yupela, na sapos em i sot long wanpela samting, orait yupela i no ken givim baksait long em na i no laik helpim em. Nogat. Yupela i mas sori long em na givim em ol samting em i sot long en. Yupela i no ken ting yia bilong pinisim dinau i klostu, olsem na yupela i pasim tingting na yupela i no laik helpim wantok. Yupela i no ken larim dispela tingting nogut i kamap long yupela. Sapos yupela i no laik givim mani long em, bai dispela man i singaut long Bikpela, bai Bikpela i ken bekim dispela pasin nogut bilong yupela. Na bai yupela i gat asua long ai bilong God. 10 Yupela i mas givim em olgeta samting em i askim, na Bikpela bai i mekim olgeta wok bilong yupela i kamap gutpela. 11 Oltaim Mt 26.11, Mk 14.7, Jo 12.8 bai i gat sampela bilong yumi Israel i sot long ol samting. Olsem na mi tok, yupela i mas sori long ol na helpim ol na mekim gut long ol.”
Pasin ol Israel i mas mekim long ol wokboi
(Kisim Bek 21.1-11)
12 Moses Wkp 25.39-46 i tok moa olsem, “Sapos wanpela man o wanpela meri namel long yumi Israel i givim em yet long yupela olsem wokboi o wokmeri nating, orait em i ken mekim wok bilong yupela inap long 6-pela yia tasol. Na long namba 7 yia em i mas lusim wok. 13 Na taim em i lusim wok bilong yupela, orait yupela i no ken salim em i go nating long ples. Nogat. 14 Yupela i mas kisim sampela samting Bikpela i bin givim long yupela, olsem sipsip na rais samting na wain, na givim long em. 15 Yupela i mas tingim dispela taim yupela tu i bin i stap wokboi nating long Isip, na God, Bikpela bilong yumi, i bin kisim bek yupela na yupela i kamap fri. Long dispela as tasol, nau mi givim dispela lo long yupela.
16 “Tasol sapos dispela wokboi i laikim yupela wantaim famili bilong yupela na em i sindaun gut wantaim yupela, ating em bai i tok, ‘Mi no laik lusim yupela.’ 17 Orait bringim em i go long dua bilong haus bilong yupela na kisim wanpela nil na mekim hul long yau bilong en, na em bai i stap wokboi bilong yupela inap em i dai. Yupela i mas mekim wankain pasin long ol wokmeri bilong yupela tu. 18 Yupela i no ken bel nogut long taim yupela i lusim wokboi bilong yupela i go fri, long wanem, em i bin mekim wok bilong yupela inap 6-pela yia pinis na em i bin kisim liklik hap pe tasol. Yupela i mekim olsem na bai God, Bikpela bilong yumi, i mekim olgeta samting yupela i mekim i kamap gutpela.”
Namba wan pikinini bilong bulmakau na sipsip
19 Moses Kis 13.12 i tok moa olsem, “Yupela i mas makim namba wan pikinini man bilong olgeta bulmakau na sipsip bilong yupela na givim long God, Bikpela bilong yumi. Olsem na i tambu long ol dispela bulmakau i mekim wok, na i tambu long katim gras bilong ol dispela sipsip. 20 Long olgeta yia yupela wantaim ol famili bilong yupela i mas kisim ol dispela abus i go long dispela wanpela ples bilong lotu na kaikai long ai bilong God. 21 Tasol sapos bodi bilong dispela bulmakau o sipsip i bagarap, olsem han o lek bilong en i krungut, o em i aipas, o i gat arapela kain sik nogut, orait yupela i no ken ofaim long God, Bikpela bilong yumi. 22 Yupela i ken kaikai dispela kain abus long ol ples bilong yupela yet, olsem yupela i save kaikai ol wel abus. Yupela olgeta i ken kaikai, maski yupela i klin o yupela i doti long ai bilong God. 23 Tasol Stt 9.4, Wkp 7.26-27, 17.10-14, 19.26, Lo 12.16, 12.23 yupela i no ken dring blut bilong ol dispela abus. Nogat. Yupela i mas kapsaitim i go daun long graun olsem wara.

15:7: Wkp 25.35

15:11: Mt 26.11, Mk 14.7, Jo 12.8

15:12: Wkp 25.39-46

15:19: Kis 13.12

15:23: Stt 9.4, Wkp 7.26-27, 17.10-14, 19.26, Lo 12.16, 12.23