Sapta 16
Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut
(Kisim Bek 12.1-20)
Na Wkp 23.5-8, Nam 28.16-25 Moses i tok moa olsem, “Long mun Abip* Mun Abip em i namba wan mun bilong ol Israel. Em i save kamap long mun Mas na Epril bilong yumi. Narapela nem bilong mun Abip, em mun Nisan. long olgeta yia, yupela i mas mekim kaikai bilong tingim De God I Larim yupela I Stap Gut long Isip, na yupela i mas litimapim nem bilong God, Bikpela bilong yumi. Long wanem, bipo long wanpela nait long dispela mun Abip em i bin kisim bek yupela long Isip. Yupela i mas i go long dispela wanpela ples bilong lotu Bikpela bai i makim, na kilim wanpela bulmakau o wanpela sipsip bilong yupela olsem ofa long God, Bikpela bilong yumi. Na yupela yet i mas kaikai abus bilong dispela kaikai bilong tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut. Taim yupela i mekim dispela kaikai, yupela i no ken kaikai bret i gat yis. Inap long 7-pela de tasol yupela i mas kaikai bret i no gat yis. Long wanem, bipo yupela i hariap long lusim Isip na yupela i kaikai bret i no gat yis. Yupela i mas kaikai dispela bret bilong tingim yupela i bin stap nogut long Isip na bilong tingim dispela de yupela i bin lusim Isip na i kam. Na yupela i mas tingim dispela samting olgeta taim, inap yupela i dai. Insait long dispela 7-pela Bikpela De Bilong Bret I No Gat Yis, i tambu tru long yupela i larim yis i stap long haus bilong yupela. Na long namba wan de yupela i mas kaikai abus bilong ofa, na pinisim olgeta long nait tasol. Yupela i no ken larim hap i stap long moningtaim.
“Taim yupela i kilim abus bilong kaikai bilong tingim De God I Larim yupela I Stap Gut, yupela i no ken kilim insait long ol taun Bikpela bai i givim long yupela. Nogat. Yupela i mas kilim long dispela wanpela ples bilong lotu na ofaim long Bikpela. Na yupela i mas kilim long taim san i go daun, long wanem, yupela i bin lusim Isip long taim san i go daun. Yupela i mas kukim dispela abus na kaikai long dispela wanpela ples bilong lotu, na long moningtaim yupela i mas i go bek long ples bilong yupela. Inap long 6-pela de tasol yupela i mas kaikai bret i no gat yis. Na long de namba 7 yupela i mas bung na lotu long God, Bikpela bilong yumi. Na long dispela de i tambu long mekim wok.”
Bikpela De Bilong Amamas Long Kisim Kaikai Long Gaden
(Kisim Bek 34.22 na Wok Pris 23.15-21)
Na Nam 28.26-31 Moses i tok moa olsem, “Taim yupela i stat long kisim rais samting long gaden, orait yupela i mas stat long kaunim ol wik. 10 Na yupela i mas makim las de bilong namba 7 wik olsem bikpela de bilong amamas long God, Bikpela bilong yumi. Na yupela i mas ting long God i bin givim planti kaikai long yupela. Olsem na long laik bilong yupela yet yupela i mas skelim sampela na givim long Bikpela olsem ofa. 11 Yupela olgeta i mas i go long dispela wanpela ples bilong lotu, na long ai bilong Bikpela yupela i mas amamas long em. Yupela wantaim ol pikinini na ol wokboi na wokmeri bilong yupela, na ol Livai na ol man bilong narapela kantri i stap wantaim yupela, na ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis, na ol meri, man bilong ol i dai pinis, yupela olgeta i stap long ol taun, yupela i mas amamas wantaim. 12 Yupela i mas tingim taim yupela i bin stap wokboi nating long Isip, olsem na yupela i mas lukaut gut bai yupela i bihainim olgeta dispela lo.”
Ol Bikpela De Bilong I Stap Long Haus Win
(Wok Pris 23.33-43)
13 Na Nam 29.12-38 Moses i tok moa olsem, “Bihain long yupela i bin rausim skin bilong olgeta rais samting na yupela i krungutim pinis olgeta pikinini wain, orait em i taim bilong Ol Bikpela De Bilong I Stap Long Haus Win. Na inap long 7-pela de 14 yupela olgeta i mas amamas. Yupela yet wantaim ol pikinini na ol wokboi na wokmeri, na ol Livai, na ol man bilong narapela kantri i stap wantaim yupela, na ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis, na ol meri, man bilong ol i dai pinis, yupela olgeta i stap long ol taun, 15 yupela i mas i go long dispela wanpela ples bilong lotu God bai i makim. Na yupela i mas mekim lotu na litimapim nem bilong God, Bikpela bilong yumi. Yupela i mas tingting long Bikpela bai i mekim gaden na wok bilong yupela i kamap gutpela, na yupela i mas amamas tru.
16 “Olsem na tripela taim long wanpela yia olgeta man tasol bilong yupela i mas i kam lotu long Bikpela long dispela wanpela ples bilong lotu. Dispela tripela taim i olsem, Ol Bikpela De Bilong Bret I No Gat Yis, na Bikpela De Bilong Amamas Long Kisim Kaikai Long Gaden, na Ol Bikpela De Bilong I Stap Long Haus Win. Na yupela olgeta man wan wan i no ken i kam han nating long Bikpela. 17 Nogat. Yupela i mas bringim presen i kam. Yupela i mas tingim God i bin givim planti gutpela samting long yupela. Olsem na yupela i mas skelim sampela na givim long em.”
Pasin bilong kot
18 Na Moses i tok moa olsem, “Long wan wan lain bilong yupela, yupela i mas makim sampela jas na ol arapela ofisa long olgeta taun God, Bikpela bilong yumi, bai i givim long yupela. Ol dispela man i mas skelim tok bilong ol manmeri long stretpela pasin tasol. 19 Ol Kis 23.6-8, Wkp 19.15 i no ken paulim kot na ol i no ken helpim sampela man i winim kot na daunim ol arapela man. Na ol i no ken larim sampela man i givim presen long ol, long wanem, ol samting bilong grisim man i save paulim tingting bilong ol stretpela man na ol man i gat gutpela tingting, na bai ol i no skelim stret tok long kot. 20 Oltaim yupela i mas mekim tok tru na bihainim stretpela pasin tasol. Olsem na bai yupela i ken i stap gut na yupela i ken sindaun oltaim long dispela graun God, Bikpela bilong yumi, bai i givim long yupela.
21 “Long Kis 34.13 taim yupela i wokim alta bilong God, Bikpela bilong yumi, yupela i no ken katim kain kain diwai na planim pos klostu long alta bilong lotuim god meri Asera. 22 Na Wkp 26.1 yupela i no ken planim wanpela pos ston bilong lotu long en. Dispela kain samting i nogut tru long ai bilong God, Bikpela bilong yumi.

16:1: Wkp 23.5-8, Nam 28.16-25

*16:1: Mun Abip em i namba wan mun bilong ol Israel. Em i save kamap long mun Mas na Epril bilong yumi. Narapela nem bilong mun Abip, em mun Nisan.

16:9: Nam 28.26-31

16:13: Nam 29.12-38

16:19: Kis 23.6-8, Wkp 19.15

16:21: Kis 34.13

16:22: Wkp 26.1