Sapta 28
Ol ofa ol i mas mekim long olgeta de
(Kisim Bek 29.38-46)
Bikpela i tokim Moses long givim ol dispela lo long ol Israel. Em i tok olsem, “Yupela Israel i mas kisim olkain kaikai yupela i save kukim long alta olsem ofa, na mekim ol ofa i gat gutpela smel. Mi save laikim ol dispela kain ofa. Yupela i mas mekim ol dispela ofa long ol taim mi bin makim long yupela.
“Moses, yu mas tokim ol Israel olsem, ‘Yupela i mas givim ol dispela ofa long Bikpela. Long olgeta de yupela i mas kisim tupela pikinini sipsip man i gat wanpela krismas na i no gat sua samting i bagarapim skin bilong tupela. Tupela i bilong ofa bilong paia i kukim olgeta. Na yupela i mas ofaim wanpela long moning na wanpela long apinun. Na long ofa bilong moning kisim wan kilogram gutpela plaua ol i bin wokim long wit na tanim wantaim wan lita wel bilong oliv na ofaim wantaim dispela sipsip. Yupela i mas mekim dispela ofa long olgeta de, na paia i mas kukim olgeta bai sit bilong paia tasol i stap. Bipo ol i bin mekim dispela ofa long maunten Sainai, olsem ofa bilong abus i gat gutpela smel em Bikpela i save laikim na i belgut long en. Na yupela i mas kisim wan lita wain na ofaim wantaim dispela sipsip na bihain kapsaitim wain long arere bilong alta. Na long apinun yupela i mas ofaim arapela sipsip wantaim ofa bilong kukim wit na ofa bilong kapsaitim wain, olsem yupela i mekim long moning. Dispela tu em i ofa bilong paia i kukim olgeta, na i gat gutpela smel Bikpela i save laikim na i belgut long em.’ ”
Ol ofa ol i mekim long de Sabat
Na Bikpela i tokim Moses long tokim ol manmeri olsem, “Long de Sabat yupela i mas ofaim tupela sipsip man i gat wanpela krismas na i no gat sua samting i bagarapim skin. Na kisim tupela kilogram gutpela plaua na tanim wantaim wel bilong oliv olsem ofa bilong kukim wit, na mekim ofa bilong kukim wit na ofa bilong kapsaitim wain wantaim dispela sipsip. 10 Yupela i mas mekim dispela ofa bilong paia i kukim olgeta long olgeta de Sabat. Na yupela i mas ofaim tu ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ofa bilong kapsaitim wain, em yupela i save ofaim long olgeta de.”
Ol ofa ol i mekim long namba wan de bilong mun
11 Na Bikpela i tokim Moses long tokim ol manmeri olsem, “Long de namba wan bilong olgeta mun yupela i mas mekim ofa long Bikpela, em ofa bilong paia i kukim olgeta. Yupela i mas ofaim tupela bulmakau man na wanpela sipsip man na 7-pela pikinini sipsip man i gat wanpela krismas, na i no gat sua samting i bagarapim skin bilong ol. 12 Na yupela i mas mekim ofa bilong kukim wit wantaim ol dispela abus. Kisim tripela kilogram plaua na tanim wantaim wel bilong oliv na ofaim wantaim wan wan bulmakau. Na kisim tupela kilogram plaua na tanim wantaim wel bilong oliv, na ofaim wantaim sipsip man. 13 Na kisim wanpela kilogram plaua na tanim wantaim wel bilong oliv na ofaim wantaim olgeta wan wan pikinini sipsip. Ol dispela ofa bilong paia i kukim olgeta ol i ofa bilong abus. Na Bikpela bai i laikim gutpela smel bilong ol na i belgut long dispela ofa. 14 Yupela i mas kisim tupela lita wain na ofaim wantaim wan wan bulmakau man na kisim wan lita na hap wain na ofaim wantaim sipsip man. Na ofaim wan lita wain tasol wantaim ol pikinini sipsip wan wan. Yupela i mas mekim olsem long olgeta ofa bilong paia i kukim olgeta long de namba wan bilong olgeta mun bilong yia. 15 Na yupela i mas kisim wanpela meme man bilong mekim ofa bilong rausim sin na ofaim wantaim dispela ofa bilong paia i kukim olgeta na ofa bilong kapsaitim wain. Dispela ofa em i bilong olgeta de.”
Ol ofa ol i mekim long Ol Bikpela De Bilong Bret i No Gat Yis
(Wok Pris 23.5-8)
16 Na Kis 12.1-13, Lo 16.1-2 Bikpela i tokim Moses long tokim ol manmeri olsem, “Yupela i mas makim de namba 14 bilong namba wan mun olsem Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut. Na long dispela de yupela i mas givim biknem long Bikpela. 17 Na Kis 12.14-20, 23.15, 34.18, Lo 16.3-8 de namba 15 em i stat bilong 7-pela bikpela de bilong lotu, na yupela i mas kaikai bret i no gat yis long ol dispela de. 18 Long de namba wan bilong ol dispela bikpela de olgeta manmeri i mas bung long mekim lotu. Na ol i no ken mekim wok long dispela de. 19 Na yupela i mas mekim ol ofa long Bikpela. Kisim tupela yangpela bulmakau man na wanpela sipsip man na 7-pela pikinini sipsip man i gat wanpela krismas na i no gat sua samting i bagarapim skin bilong ol. Na yupela i mas kukim ol long paia olsem ofa bilong paia i kukim olgeta. 20 Na yupela i mas mekim ofa bilong kukim wit wantaim ol dispela abus. Yupela i mas tanim dispela plaua wantaim wel bilong oliv. Ofaim tripela kilogram plaua wantaim wanpela bulmakau man na tupela kilogram plaua wantaim sipsip man 21 na wanpela kilogram plaua wantaim wanpela pikinini sipsip. 22 Na tu yupela i mas ofaim wanpela meme man olsem ofa bilong rausim sin. Na dispela ofa bai i mekim olgeta manmeri i kamap klin long ai bilong mi. 23 Yupela i mas mekim ol dispela ofa wantaim ol ofa yupela i save mekim long olgeta de long moning. 24 Na yupela i mas mekim wankain pasin na mekim ofa bilong abus long Bikpela inap long 7-pela de, na bai em i laikim smel bilong dispela ofa. Na yupela i mas ofaim tu ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ofa bilong kapsaitim wain yupela i save mekim long olgeta de. 25 Na long de namba 7 yupela i mas bung gen bilong mekim lotu. Na long dispela de i tambu long mekim wok.”
Ol ofa ol i mekim long Bikpela De Bilong Amamas Long Kisim Kaikai Long Gaden
(Wok Pris 23.15-22)
26 Na Kis 23.16, 34.22, Lo 16.9-12 Bikpela i tokim Moses long tokim ol manmeri olsem, “Long bikpela de bilong amamas long kisim kaikai long gaden, yupela i mas kisim ol namba wan hap bilong dispela kaikai na givim long Bikpela. Na yupela i mas bung na mekim lotu. Na long dispela de yupela i no ken mekim wok. 27 Na yupela i mas kisim tupela yangpela bulmakau man na wanpela sipsip man na 7-pela pikinini sipsip man i gat wanpela krismas tasol na i no gat sua samting i bagarapim skin bilong ol. Na yupela i mas ofaim ol olsem ofa bilong paia i kukim olgeta. Dispela kain ofa i gat gutpela smel na Bikpela i save laikim tumas na i belgut long en. 28 Na yupela i mas kisim gutpela plaua ol i bin wokim long wit, na yupela i mas tanim dispela plaua wantaim wel bilong oliv. Na yupela i mas ofaim tripela kilogram plaua wantaim wan wan bulmakau man. Na ofaim tupela kilogram plaua wantaim dispela sipsip man. 29 Na ofaim wanpela kilogram plaua wantaim wan wan pikinini sipsip. 30 Na tu yupela i mas ofaim wanpela meme man olsem ofa bilong rausim sin na bilong mekim ol manmeri i kamap klin long ai bilong Bikpela. 31 Taim yupela i mekim ol dispela ofa, yupela i mas lukim gut bai ol abus i no gat sua samting i bagarapim skin bilong ol. Na tu yupela i mas mekim ol ofa bilong kapsaitim wain na ofa bilong paia i kukim olgeta na ofa bilong kukim wit, olsem yupela i save mekim long olgeta de.”

28:16: Kis 12.1-13, Lo 16.1-2

28:17: Kis 12.14-20, 23.15, 34.18, Lo 16.3-8

28:26: Kis 23.16, 34.22, Lo 16.9-12