Sapta 7
Jisas i mekim orait
wokboi bilong kepten bilong ami
(Matyu 8.5-13)
Jisas i autim tok pinis long ol manmeri, orait em i go insait long taun Kaperneam. Wanpela kepten bilong 100 soldia em i stap, na em i gat wanpela wokboi. Em i laikim tumas dispela wokboi bilong en, tasol nau dispela wokboi i gat sik na klostu em i laik i dai. Kepten i harim tok long Jisas i stap, orait em i salim ol hetman bilong ol Juda i go long em bilong askim em long kam na mekim orait wokboi bilong em. Ol i kamap long Jisas na ol i tokim em strong tru olsem, “Dispela kepten em i gutpela man, inap long yu ken helpim em. Em i save laikim yumi Juda. Em yet i bin wokim haus lotu bilong mipela.”
Orait Jisas i go wantaim ol. Em i kamap klostu pinis long haus, na dispela kepten i salim ol pren i kam bringim tok long Jisas olsem, “Bikpela, maski yu hatwok tumas. Mi no gutpela man inap long yu kam insait long haus bilong mi. Olsem na mi ting mi no gutpela man inap long mi yet mi kam lukim yu. Tasol yu mekim tok tasol, na wokboi bilong mi bai i orait gen. Mi tok olsem, long wanem, mi tu mi stap aninit long man i gat namba bilong bosim mi. Na mi yet mi gat ol soldia i stap aninit long mi. Na sapos mi tokim wanpela, ‘Yu go’, orait em i save go. Na sapos mi tokim narapela, ‘Yu kam’, orait em i save kam. Na taim mi tokim wokboi bilong mi, ‘Yu mekim dispela wok’, orait em i save mekim.”
Jisas i harim dispela tok, na em i kirap nogut long tok bilong dispela man. Na em i tanim na i tokim dispela bikpela lain manmeri i bihainim em olsem, “Mi tokim yupela, long Israel yet mi no bin lukim wanpela man i gat kain bilip olsem bilong dispela man.” 10 Na ol dispela man kepten i bin salim ol i kam, ol i go bek long haus, na ol i lukim wokboi i orait pinis.
Jisas i kirapim bek
yangpela man bilong taun Nain
11 Bihain liklik Jisas i go long wanpela taun, nem bilong en Nain. Ol disaipel bilong en wantaim bikpela lain manmeri ol i go wantaim em. 12 Em i kamap klostu long bikpela dua bilong banis i raunim dispela taun, na em i bungim sampela man i karim bodi bilong wanpela man i dai pinis i kam ausait long taun. Mama bilong dispela man, em i gat dispela wanpela pikinini tasol. Na man bilong en tu i dai pinis. Na bikpela lain manmeri bilong dispela taun i wokabaut i kam wantaim dispela meri. 13 Bikpela Lu 8.52 i lukim dispela meri, na em i sori tru long em, na em i tokim meri olsem, “Yu no ken krai.” 14 Na Lu 8.54, Jo 11.43, Ap 9.40, Ro 4.17 em i go klostu, na i putim han long bet ol i karim bodi long en. Na ol man i karim dispela bet ol i sanap. Na Jisas i tok, “Yangpela man, mi tokim yu, yu kirap.” 15 Na 1 Kin 17.23, 2 Kin 4.36 dispela man i dai pinis, em i kirap na i sindaun, na em i stat long toktok. Na Jisas i givim em bek long mama bilong en. 16 Bel Lu 1.68, 19.44, 24.19, Jo 4.19 bilong olgeta manmeri i kirap long lukim bikpela strong bilong God, na ol i litimapim nem bilong God. Ol i tok, “Wanpela bikpela profet i kamap pinis namel long yumi.” Na ol i tok, “God i kam pinis bilong helpim ol manmeri bilong en.” 17 Na ol manmeri i go nabaut long olgeta hap bilong distrik Judia na long ol arapela hap nabaut, na ol i stori long dispela samting Jisas i bin mekim.
Jon Bilong Baptais i salim
tupela disaipel i go long Jisas
(Matyu 11.2-19)
18 Ol disaipel bilong Jon i tokim em long olgeta dispela samting Jisas i mekim. 19 Na Sng 40.7, Mal 3.1, Mt 11.3, KTH 1.8 Jon i singautim tupela disaipel bilong en, na em i salim tupela i go long Bikpela bilong askim em olsem, “Ating yu dispela man God i bin promis long salim i kam, o mipela i mas wetim narapela?” 20 Dispela tupela man i kamap pinis long Jisas, na tupela i tok, “Jon Bilong Baptais em i salim mitupela i kam long yu, na em i laik askim yu olsem, ‘Ating yu dispela man God i bin promis long salim i kam, o mipela i mas wetim narapela?’ ”
21 Long dispela taim Jisas i wok long mekim orait planti manmeri i gat ol kain kain sik. Na em i rausim planti spirit nogut i stap long ol. Na planti aipas, em i mekim ol i lukluk. 22 Na Ais 35.5-6, 61.1, Mt 11.4-5, Lu 4.18 Jisas i bekim tok bilong tupela disaipel bilong Jon olsem, “Yutupela go tokim Jon long ol samting nau yutupela i lukim na harim. Ol aipas ol i lukluk gen, na ol lek nogut ol i wokabaut. Skin bilong ol man i gat sik lepra, em i kamap klin, na ol yaupas i harim toktok. Ol man i dai pinis, ol i kirap gen, na ol rabisman i harim gutnius.* Lukim tok i stap long Matyu 11.5. 23 Na Ais 61.1, Lu 4.18 ol man i lukim mi, na bilip bilong ol i no pundaun, ol i ken amamas.”
24 Taim Mt 11.7 dispela tupela man i bin bringim tok bilong Jon, tupela i go pinis, orait Jisas i tokim ol manmeri long Jon olsem, “Taim yupela i bin i go long hap i no gat man, yupela i go bilong lukim wanem samting? Ating yupela i go bilong lukim win i sakim wanpela pitpit? Nogat. 25 Yupela i go bilong lukim wanem samting? Ating yupela i go bilong lukim wanpela man i putim ol gutpela gutpela klos? Nogat. Ol man i putim ol naispela klos na i gat ol gutpela gutpela samting bilong bodi, ol dispela kain man i save stap long haus bilong ol king. 26 Tasol Mt 11.9, Lu 1.76 yupela i go bilong lukim wanem samting? Yupela i go bilong lukim wanpela profet, a? Em tasol. Na mi tokim yupela, dispela profet hia, em i winim olgeta arapela profet. 27 Long Mal 3.1 dispela man tasol buk bilong God i tok olsem, ‘Harim. Bai mi salim wanpela man bilong autim tok bilong mi, na em bai i go paslain long yu. Na em bai i redim rot bilong yu.’ 28 Mi tokim yupela olsem, Jon i winim olgeta man i stap long graun. Tasol man i stap liklik tru long kingdom bilong God, em i winim Jon.”
29 Ol Mt 21.32, Lu 3.12 manmeri wantaim ol man bilong kisim takis ol i harim dispela tok pinis, na ol i tok, “Pasin bilong God em i stret olgeta.” Ol i tok olsem, long wanem, ol i bin kisim baptais long han bilong Jon. 30 Tasol ol Farisi na ol saveman bilong lo ol i no bin kisim baptais long Jon. Olsem na ol i givim baksait long gutpela rot God i soim long ol.
31 Na Mt 11.16-17 Jisas i tok moa olsem, “Sapos mi laik tokaut long pasin bilong ol manmeri bilong dispela taim, bai mi mekim wanem kain tok piksa? Ol i olsem wanem kain man? 32 Ol i olsem ol pikinini i sindaun i stap long ol ples bung na i singaut long ol arapela pikinini olsem, ‘Mipela i winim mambu long yupela i ken singsing, tasol yupela i no laik singsing. Na mipela i mekim singsing sori, tasol yupela i no laik krai.’ ” 33 Na Mt 3.4, 11.18, Mk 1.6 Jisas i tok moa olsem, “Jon Bilong Baptais em i kam, na em i no kaikai bret, na em i no save dring wain. Na yupela i tok, ‘Spirit nogut i stap long em.’ 34 Na Mt 11.19, Lu 15.2 nau Pikinini Bilong Man i kam, na em i kaikai na i dring, na yupela i save tok, ‘Lukim, em i man bilong kaikai planti tumas, na em i man bilong dring planti wain tumas. Em i pren bilong ol man bilong kisim takis na bilong ol man bilong mekim sin.’ 35 Yupela i save tok olsem, tasol ol manmeri i kisim save bilong God ol i soim yumi olsem save bilong en em i samting tru.”
Wanpela meri i welim lek bilong Jisas
36 Wanpela Mt 26.6, Mk 14.3, Lu 11.37 Farisi i singautim Jisas i kam kaikai wantaim em. Na Jisas i go long haus bilong dispela Farisi na i sindaun long kaikai. 37 Wanpela Mt 26.7, Mk 14.3, Jo 12.3 meri i save mekim ol kain kain pasin nogut em i stap long dispela taun. Em i harim tok long Jisas i kaikai long haus bilong dispela Farisi, olsem na dispela meri i kisim wanpela naispela botol ston i gat sanda na em i kam. 38 Na em i go sanap baksait long Jisas klostu long lek bilong en, na em i krai i stap. Wara bilong ai bilong en i kapsait long lek bilong Jisas, na dispela meri i mekim drai long gras bilong het bilong em yet. Em i givim planti kis long lek bilong Jisas, na em i kisim dispela sanda na welim lek bilong en.
39 Dispela Farisi i bin singautim Jisas i kam, em i lukim ol samting dispela meri i mekim, na em i tingting olsem, “Sapos dispela man em i profet tru, bai em i save long dispela meri i putim han long em, na bai em i save long pasin bilong en tu. Dispela meri em i meri bilong mekim sin.”
40 Jisas i save long tingting bilong dispela man na em i tokim em olsem, “Saimon, mi gat wanpela tok mi laik givim yu.” Na Saimon i tok, “Tisa, yu autim tok bilong yu.” 41 Na Jisas i tok, “Tupela man i gat dinau long wanpela man. Narapela i gat dinau long 100 kina, na narapela i gat dinau long 10 kina tasol. 42 Tupela i no inap bekim dinau bilong tupela, olsem na dispela man i lusim dinau bilong tupela. Orait yu ting husat bilong tupela bai i laikim em moa?”
43 Na Saimon i bekim tok olsem, “Mi ting dispela man em i lusim bikpela dinau bilong en.” Na Jisas i tokim em, “Tingting bilong yu i stret.”
44 Na Stt 18.4 Jisas i tanim na lukim dispela meri, na em i tokim Saimon olsem, “Yu lukim dispela meri hia? Mi kam insait long haus bilong yu, na yu no givim mi wara bilong wasim lek bilong mi. Tasol dispela meri em i wasim lek bilong mi long wara bilong ai bilong em yet. Na em i mekim drai long gras bilong em yet. 45 Yu no givim kis long mi. Tasol taim mi kam insait, na i kam inap long nau, dispela meri em i wok long givim kis long lek bilong mi. 46 Yu Sng 23.5 no bin kisim wel na welim het bilong mi. Tasol dispela meri i kisim sanda i kam na i welim lek bilong mi. 47 Olsem 1 Ti 1.14 na mi tokim yu, yumi lukim dispela meri i laikim mi tru na yumi save, God i lusim pinis ol planti sin bilong en. Tasol man i mekim liklik sin tasol na God i lusim sin bilong en, orait laik bilong en bai i liklik tasol.” 48 Na Mt 9.2, Mk 2.5, Lu 5.20-21 Jisas i tokim dispela meri olsem, “Mi lusim pinis ol sin bilong yu.” 49 Ol Mt 9.3, Mk 2.7 man i sindaun long tebol wantaim em, ol i harim dispela tok na ol i stat long toktok namel long ol yet olsem, “Dispela man em i husat na em i lusim ol sin?” 50 Na Mt 9.22, Mk 5.34, 10.52, Lu 8.48, 17.19, 18.42 Jisas i tokim dispela meri olsem, “Bilip bilong yu i mekim na nau yu stap gut wantaim God. Yu go, na bel bilong yu i ken i stap isi.”

7:13: Lu 8.52

7:14: Lu 8.54, Jo 11.43, Ap 9.40, Ro 4.17

7:15: 1 Kin 17.23, 2 Kin 4.36

7:16: Lu 1.68, 19.44, 24.19, Jo 4.19

7:19: Sng 40.7, Mal 3.1, Mt 11.3, KTH 1.8

7:22: Ais 35.5-6, 61.1, Mt 11.4-5, Lu 4.18

*7:22: Lukim tok i stap long Matyu 11.5.

7:23: Ais 61.1, Lu 4.18

7:24: Mt 11.7

7:26: Mt 11.9, Lu 1.76

7:27: Mal 3.1

7:29: Mt 21.32, Lu 3.12

7:31: Mt 11.16-17

7:33: Mt 3.4, 11.18, Mk 1.6

7:34: Mt 11.19, Lu 15.2

7:36: Mt 26.6, Mk 14.3, Lu 11.37

7:37: Mt 26.7, Mk 14.3, Jo 12.3

7:44: Stt 18.4

7:46: Sng 23.5

7:47: 1 Ti 1.14

7:48: Mt 9.2, Mk 2.5, Lu 5.20-21

7:49: Mt 9.3, Mk 2.7

7:50: Mt 9.22, Mk 5.34, 10.52, Lu 8.48, 17.19, 18.42