Sapta 4
God i kolim Abraham stretpela man
Abraham em i man olsem yumi, na em i tumbuna bilong yumi. Olsem na bai yumi tok wanem long em? Sapos Ro 3.20, 3.27-28 i tru Abraham i bin mekim ol gutpela pasin na long dispela pasin em i kamap stretpela man, orait em i ken litimapim nem bilong em yet. Tasol long ai bilong God em i no bin kamap stretpela man long dispela pasin. Wanem Stt 15.6, Ga 3.6, Je 2.23 tok i stap long buk bilong God? Em i tok olsem, “Abraham i bilipim tok bilong God, olsem na God i kolim em stretpela man.” Man Ro 11.6 i mekim wok na i kisim pe, dispela pe yumi no save kolim presen. Nogat. Em i samting bilong bekim wok tasol. Tasol sapos wanpela man i laik kamap stretpela man long ai bilong God, orait em i mas mekim wanem? Em i no mas wok strong long mekim ol gutpela pasin, tasol em i mas bilip olsem, God inap long kolim ol man bilong mekim sin ol stretpela man. Na bai God i kolim em stretpela man. Devit tu i bin mekim dispela kain tok. Em i bin tok long ol man i kamap stretpela man long ai bilong God, maski ol i mekim gutpela pasin o nogat, ol i ken amamas. Devit Sng 32.1-2 i bin tok olsem,
“Sapos God i lusim pinis
rong bilong ol man
na rausim sin bilong ol,
ol dispela man i ken amamas.
Sapos Bikpela i no tingim moa
sin bilong wanpela man,
dispela man i ken amamas.”
Ating Ro 4.3 ol man bilong katim skin tasol, ol i ken amamas, a? O ating ol man i no bin katim skin ol tu i ken amamas? Yumi tingim gut. Yumi save tok olsem, God i tingim bilip bilong Abraham na em i kolim em stretpela man. 10 Orait Abraham i stap olsem wanem na God i kolim em stretpela man? Ating em i katim skin pinis, o em i no katim yet? Em i no katim skin yet na God i kolim em stretpela man. 11 Taim Stt 17.10, Lu 19.9, Ga 3.7 em i no katim skin yet, em i bilip long God, na God i kolim em stretpela man. Na God i givim em dispela pasin bilong katim skin olsem mak bilong em i stap stretpela man. Olsem na Abraham em i stap namba wan tumbuna bilong olgeta man i no bin katim skin, tasol ol i bilip long God na God i kolim ol stretpela man. 12 Na Mt 3.9 em i tumbuna tu bilong sampela man i katim skin, em ol man i no katim skin nating. Nogat. Ol i katim skin, na ol i bihainim tu pasin bilong tumbuna bilong yumi Abraham na ol i bilip long God, olsem Abraham i bin mekim taim em i no katim skin yet.
Promis bilong God em i bilong olgeta manmeri i bilip
13 Bipo Stt 17.4-6, 22.17-18, Ga 3.29 God i promis long Abraham na long ol lain tumbuna bilong en, bai em i givim olgeta graun long ol. Tasol Abraham i no bihainim sampela kain lo na God i mekim dispela promis. Nogat. Abraham i bilip long tok bilong God na God i kolim em stretpela man, olsem na God i mekim promis long em. 14 Sapos Ga 3.18 i tru, ol man i save bihainim lo, ol tasol bai i kisim olgeta samting God i bin promis long givim, orait bai pasin bilong bilip i olsem samting nating. Na dispela promis bilong God tu bai i lus nating. 15 Yumi Ro 3.20, 5.13, 5.20, 7.8, 2 Ko 3.7-9, Ga 3.10, 3.19 save, taim i gat lo i stap, ol man i save brukim lo, na dispela i mekim God i belhat long ol. Tasol sapos i no gat lo, orait yumi no ken tok long man i brukim lo.
16 God Ro 3.24, Ga 3.7, 3.22 i marimari long Abraham na long ol tumbuna i laik kamap bihain na em i mekim dispela promis long em. Olsem na ol man i laik kisim ol samting God i makim bilong ol, ol i mas bilip long tok bilong God na bai ol i kisim. Ol dispela samting i no bilong ol man i bihainim lo tasol. Nogat. Olgeta man i gat wankain bilip olsem Abraham, ol tu bai i kisim ol dispela samting. Abraham em i namba wan tumbuna bilong yumi olgeta, 17 olsem Stt 17.5, Ais 48.13, 1 Ko 1.28, Ef 2.1, 2.5, 1 Pi 2.10 buk bilong God i tok, “Mi mekim yu i kamap tumbuna bilong planti lain manmeri.” Dispela promis em i stap strong long ai bilong God.* Tok Grik i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i ting em i tok olsem, “Abraham em i tumbuna bilong yumi long ai bilong God.” Abraham i bin bilip long God, em God i save givim laip long ol man i dai pinis, na em i save tok tasol, na mekim kamap ol samting i no i stap yet.
18 Abraham Stt 15.5, Hi 11.1 i no save, olsem wanem God bai i mekim ol dispela samting em i bin promis long mekim, tasol em i bilip tru, olsem man i save pinis long ol samting bai i kamap. Olsem na em i kamap “tumbuna bilong planti lain manmeri,” olsem God i tok pinis, “Ol tumbuna pikinini bilong yu bai i kamap planti tru.” 19 Abraham Stt 17.17, 18.11, Hi 11.11-12 i gat samting olsem 100 krismas, na bodi bilong en i slek na i dai pinis. Na em i save olsem Sara i no inap long karim pikinini. Tasol bilip bilong en i stap strong na i no slek. 20 God i bin promis long mekim ol dispela samting, na Abraham i ting long dispela promis na em i no tubel na em i no lusim bilip. Nogat. Bilip bilong en i strongim em. Em i litimapim nem bilong God 21 na Sng 115.3, Hi 11.19 em i save pinis olsem, God em inap mekim olsem em i bin promis long mekim. 22 Olsem Stt 15.6 na God i tingim bilip bilong Abraham “na em i kolim em stretpela man.”
23 Dispela tok i stap long buk bilong God, “God i kolim em stretpela man,” em i no tok long Abraham tasol. Nogat. 24 Em Ap 2.24, 13.30, Ro 15.4, 1 Pi 1.21 i tok long yumi tu. Yumi tu i bilip long God, na God, em i bin kirapim bek Jisas, Bikpela bilong yumi, em bai i tingim bilip bilong yumi na kolim yumi ol stretpela manmeri. 25 God Ais 53.4-5, 1 Ko 15.17, 2 Ko 5.21, Ga 1.4, 1 Pi 1.21 i bin larim ol man i kilim Jisas i dai, bilong em i ken rausim sin bilong yumi. Na God i kirapim em long matmat, bilong em i ken kolim yumi ol stretpela manmeri.
Yumi bin i dai wantaim Krais na yumi stap laip tu wantaim em
(Sapta 5-8)

4:2: Ro 3.20, 3.27-28

4:3: Stt 15.6, Ga 3.6, Je 2.23

4:4: Ro 11.6

4:7: Sng 32.1-2

4:9: Ro 4.3

4:11: Stt 17.10, Lu 19.9, Ga 3.7

4:12: Mt 3.9

4:13: Stt 17.4-6, 22.17-18, Ga 3.29

4:14: Ga 3.18

4:15: Ro 3.20, 5.13, 5.20, 7.8, 2 Ko 3.7-9, Ga 3.10, 3.19

4:16: Ro 3.24, Ga 3.7, 3.22

4:17: Stt 17.5, Ais 48.13, 1 Ko 1.28, Ef 2.1, 2.5, 1 Pi 2.10

*4:17: Tok Grik i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i ting em i tok olsem, “Abraham em i tumbuna bilong yumi long ai bilong God.”

4:18: Stt 15.5, Hi 11.1

4:19: Stt 17.17, 18.11, Hi 11.11-12

4:21: Sng 115.3, Hi 11.19

4:22: Stt 15.6

4:24: Ap 2.24, 13.30, Ro 15.4, 1 Pi 1.21

4:25: Ais 53.4-5, 1 Ko 15.17, 2 Ko 5.21, Ga 1.4, 1 Pi 1.21