Song 115
God wanpela tasol em i God tru
God, oltaim yu save
laikim tumas mipela,
na yu no save lusim mipela.
Olsem na mipela i mas litimapim
biknem bilong yu tasol.
Mipela i no ken litimapim
nem bilong mipela yet.
 
Bilong wanem ol arapela lain
i save askim mipela olsem,
“We stap God bilong yupela?”
God bilong yumi i stap long heven.
Sapos em i laik mekim
wanpela samting,
orait em i save mekim tasol.
Ol Sng 135.15-18, Jer 10.5, KTH 9.20 arapela lain i bin wokim
ol giaman god bilong ol
long gol na silva.
Ol man tasol i bin wokim ol.
Ol giaman god i gat maus,
tasol ol i no inap toktok.
Ol i gat ai,
tasol ol i no inap lukluk.
Ol i gat yau,
tasol ol i no inap harim toktok.
Ol i gat nus,
tasol ol i no inap smelim samting.
Ol i gat han,
tasol ol i no inap holim samting.
Na ol i gat lek,
tasol ol i no inap wokabaut.
Na ol i no inap mekim
wanpela singaut na wanpela krai.
Ol man i wokim ol giaman god,
ol i ken kamap wankain
olsem ol giaman god
ol i bin wokim.
Na ol manmeri i save bilip
long ol giaman god,
ol tu i ken kamap olsem.
 
Yupela manmeri bilong Israel,
yupela i mas bilip long Bikpela.
Em i save helpim yupela
na lukautim yupela.
10 Yupela pris bilong God
long lain bilong Aron,
yupela i mas bilip long Bikpela.
Em i save helpim yupela
na lukautim yupela.
11 Yupela manmeri i save pret
long Bikpela,
yupela i mas bilip long em.
Em wanpela tasol
i save helpim yupela
na lukautim yupela.
 
12 Bikpela i save tingting oltaim
long yumi,
na bai em i mekim gut long yumi.
Em bai i mekim gut long ol Israel
na long lain pris bilong God.
13 Bikpela KTH 11.18, 19.5 bai i mekim gut
long olgeta manmeri
i save pret long em,
ol manmeri i gat nem
na ol manmeri i no gat nem.
 
14 Mi laik bai Bikpela i givim
planti pikinini long yupela
na long ol tumbuna bilong yupela
i kamap bihain.
15 Bikpela i bin mekim kamap
heven na graun,
em i ken mekim gut tru
long yupela.
16 Heven em i ples bilong God tasol,
na em i givim graun
long yumi manmeri.
17 Ol man i dai pinis i save go
long ples bilong ol,
na ol i no save litimapim
nem bilong Bikpela.
18 Tasol yumi lain i stap yet,
bai yumi tenkyu long Bikpela,
nau na bihain tu.
Litimapim nem bilong Bikpela!

115:4: Sng 135.15-18, Jer 10.5, KTH 9.20

115:13: KTH 11.18, 19.5