Pas Pol i raitim long
Ol Galesia
Tok i go pas
Pastaim ol lain i bihainim Jisas, em ol lain Juda tasol. Tasol bihain Jisas i salim aposel Pol i go autim gutnius long ol manmeri bilong ol arapela lain tu. Na taim ol dispela manmeri tu i stat long kam insait long lain bilong Jisas, wanpela hevi i kamap. Bipo ol dispela manmeri i no save bihainim ol lo bilong Moses olsem ol Juda i save mekim. Taim ol i kamap Kristen, ol tu i mas bihainim ol lo bilong Moses, o nogat?
Sampela man i laik mekim ol dispela lain i katim skin long pasin bilong ol Juda na bihainim ol arapela lo bilong Moses. Tasol Pol i tok nogat. Em i tok, yumi bilip long Jisas Krais, na dispela tasol i save mekim yumi i kamap stretpela manmeri long ai bilong God, na yumi kisim nupela laip.
I luk olsem sampela bilong ol dispela lain Juda i bin i go long hap bilong provins Galesia na ol i traim mekim ol Kristen i bihainim ol lo bilong Moses. Pol i harim tok long dispela samting i bin kamap na em i raitim dispela pas i go long ol Galesia bilong stretim gen bilip na pasin bilong ol.
Pastaim Pol i tok olsem God yet i bin makim em bilong mekim wok aposel. Em i no bihainim laik bilong em yet na em i no bihainim tok bilong wanpela man tasol. Nogat. God i bin singautim em na givim em wok bilong autim gutnius long ol haiden. Bihain Pol i tok olsem, ol manmeri i bilip long Krais Jisas, ol tasol i save kamap stretpela manmeri long ai bilong God. Na las tok bilong dispela pas i olsem, taim Krais i mekim yumi i kamap fri, Holi Spirit i save stiaim wokabaut bilong yumi na yumi save mekim gutpela pasin long ol arapela.
God yet i bin makim Pol bilong mekim wok aposel
Sapta 1
(Sapta 1.1—2.14)
Mi Ga 1.11-12 aposel Pol. Ol man ol i no salim mi, na wanpela man i no bin putim mi long wok aposel. Nogat. Mi bin kisim dispela wok long han bilong Jisas Krais wantaim God Papa, em i bin kirapim Krais long matmat. Mi wantaim olgeta brata i stap wantaim mi, mipela i raitim dispela pas i go long yupela ol manmeri bilong ol sios i stap long provins Galesia.
God Ro 1.7, Fl 1.2 Papa bilong yumi, wantaim Bikpela Jisas Krais, i ken marimari long yupela na mekim bel bilong yupela i stap isi. Krais Ro 4.25, Ga 2.20, 1 Ti 2.6, Ta 2.14, Hi 2.5, 1 Jo 5.19 i bihainim laik bilong God Papa bilong yumi, na em i lusim laip bilong em yet bilong lusim sin bilong yumi. Em i mekim olsem bilong em i ken kisim bek yumi long dispela pasin nogut nau i stap long graun. Olsem na yumi ken litimapim nem bilong God oltaim oltaim. I tru.
Wanpela gutnius tasol i stap
Bel bilong mi i kirap nogut tru long dispela pasin yupela i mekim. Long wok Krais i bin mekim bilong marimari long yupela, God i bin singautim yupela bilong kamap lain manmeri bilong em, tasol kwiktaim tumas yupela i lusim em, na yupela i bihainim narakain gutnius. Tasol Ap 15.1, 15.24, 2 Ko 2.17, 11.4, 11.13 i no gat narapela gutnius i stap. Nogat tru. Sampela man i wok long paulim tingting bilong yupela tasol, na ol i laik senisim nabaut gutnius bilong Krais. Tasol 1 Ko 16.22 sapos mipela yet i autim gutnius long yupela o sapos wanpela ensel bilong heven i autim, na sapos dispela gutnius i no wankain olsem dispela gutnius bipo mipela i bin autim long yupela, orait man i mekim dispela pasin, em i ken lus long hel. Bipo Lo 4.2, Snd 30.6, KTH 22.18-19 mipela i mekim dispela tok pinis, na nau mi mekim wankain tok gen. Sapos wanpela man i autim gutnius long yupela, na em i no wankain olsem dispela gutnius bipo yupela i kisim, orait dispela man i ken lus long hel.
10 Na 1 Te 2.4, Je 4.4, 1 Jo 3.19 yupela i ting wanem? Dispela tok nau mi mekim, em i bilong ol man i ken belgut long mi o bilong God i ken belgut long mi? Ating mi wok long grisim ol man tasol, a? Harim. Sapos mi wok yet long grisim ol man, orait mi no wokman bilong Krais.
Stori bilong Pol i bin kamap aposel
11 Ol Mt 16.17, 1 Ko 15.1 brata, mi tokim yupela stret, dispela gutnius bipo mi bin autim long yupela, em i no samting wanpela man i bin kamapim. 12 Mi 1 Ko 15.1-3, Ga 1.1, Ef 3.3 no kisim dispela gutnius long wanpela man. Na ol man i no skulim mi long en. Nogat tru. Jisas Krais yet i bin kamapim olgeta tok hait bilong dispela gutnius long mi.
13 Yupela Ap 8.3, 9.1, 22.4-5, 26.9-11, 1 Ti 1.13 i harim tok pinis long ol samting mi bin mekim bipo. Yupela i save, mi bin bihainim strong bilip bilong ol Juda, na mi bin mekim nogut tru long ol manmeri bilong sios bilong God. Mi bin wok long bagarapim sios olgeta. 14 Mi Ap 22.3, 26.9, Fl 3.6 bin strong tumas long bihainim olgeta pasin bilong ol tumbuna bilong mi, na long dispela pasin mi mekim mi bin winim pasin bilong planti bilong ol yangpela man bilong ol Juda ol i wanlain wantaim mi.
15 Tasol Ais 49.1, Jer 1.5, 49.1, Ap 9.15, Ro 1.1 Ap 9.3-6, 22.6-10, 26.13-18 taim mama i no karim mi yet, God i makim mi pinis, na long marimari bilong en, em i singautim mi long kamap man bilong em yet. Na long taim em yet i makim 16 em Ro 11.13, 2 Ko 4.6, Ga 2.7 i soim Pikinini bilong en long mi, bilong mi ken kisim wok bilong autim gutnius bilong em long ol manmeri bilong ol arapela lain. Na long taim God i mekim dispela pasin long mi, mi no bin i go askim sampela man. 17 Mi no bin i go long Jerusalem bilong lukim ol man i bin kamap aposel paslain long mi. Nogat. Mi go i stap long kantri Arebia. Na bihain mi go bek long taun Damaskus. 18 Na Jo 1.42, Ap 9.26-30 taim tripela yia i go pinis, na mi bin i go long Jerusalem bilong toktok wantaim Pita. Na mi stap wantaim em inap long 15 de. 19 Tasol Mt 13.55 long dispela taim mi no lukim narapela aposel. Jems, em brata bilong Bikpela, em tasol mi lukim. 20 Long dispela tok nau mi raitim long yupela, mi tok tru tumas long ai bilong God, mi no giamanim yupela.
21 Na Ap 9.30 bihain gen mi raun nabaut insait long provins Siria na Silisia. 22 Tasol ol manmeri bilong Krais i stap long ol sios bilong distrik Judia, ol i no bin lukim yet pes bilong mi. 23 Ol i save harim tok tasol long mi olsem, “Pastaim dispela man i wok long kilim yumi, tasol nau em i save autim gutnius bilong dispela pasin bilong bilip bipo em i wok long bagarapim.” 24 Ol i harim tok long ol samting God i bin mekim long mi, na ol i litimapim nem bilong em.

1:1: Ga 1.11-12

1:3: Ro 1.7, Fl 1.2

1:4: Ro 4.25, Ga 2.20, 1 Ti 2.6, Ta 2.14, Hi 2.5, 1 Jo 5.19

1:7: Ap 15.1, 15.24, 2 Ko 2.17, 11.4, 11.13

1:8: 1 Ko 16.22

1:9: Lo 4.2, Snd 30.6, KTH 22.18-19

1:10: 1 Te 2.4, Je 4.4, 1 Jo 3.19

1:11: Mt 16.17, 1 Ko 15.1

1:12: 1 Ko 15.1-3, Ga 1.1, Ef 3.3

1:13: Ap 8.3, 9.1, 22.4-5, 26.9-11, 1 Ti 1.13

1:14: Ap 22.3, 26.9, Fl 3.6

1:15: Ais 49.1, Jer 1.5, 49.1, Ap 9.15, Ro 1.1

1:15: Ap 9.3-6, 22.6-10, 26.13-18

1:16: Ro 11.13, 2 Ko 4.6, Ga 2.7

1:18: Jo 1.42, Ap 9.26-30

1:19: Mt 13.55

1:21: Ap 9.30