Sapta 49
Bikpela bai i mekim save long ol Amon
Bikpela Ese 21.28-32, 25.1-7, Amo 1.13-15, Sef 2.8-11 i gat tok long ol Amon. Em i tok olsem, “Olsem wanem? Ating ol Israel i no gat ol pikinini man, bilong kisim graun samting bilong ol papa bilong ol, a? Sapos ol i gat, orait bilong wanem ol Amon, em ol dispela lain bilong god Molek, i bin kisim graun bilong lain Gat? Na bilong wanem ol Amon i go i stap long ol taun bilong lain Gat? Mi Bikpela, mi tok, tru tumas mi makim pinis wanpela taim, na long dispela taim bai mi salim ol birua i kam pait long taun Raba, dispela biktaun bilong kantri Amon. Ol bai i bagarapim dispela taun na em bai i kamap olsem hip pipia nating. Na ol birua bai i kukim ol ples i stap klostu long biktaun. Na bihain, ol Israel bai i kisim bek dispela graun ol Amon i bin kisim. Em tok bilong mi, Bikpela.
“Yupela ol manmeri bilong taun Hesbon, yupela i mas krai strong, long wanem, taun Ai i bagarap pinis. Yupela ol manmeri bilong taun Raba, yupela i mas krai tu. Yupela i mas pasim klos bilong sori, na singsing sori. Na yupela i mas ran i go hait long ol gaden bilong yupela. Long wanem, ol birua bai i kisim Molek, dispela god bilong yupela, na karim i go kalabus long narapela kantri, wantaim ol pris bilong en na ol hetman bilong yupela Amon.
“Amon, yu save, ol ples daun bilong yu i nambawan tru na oltaim yu save toktok na amamas long ol planti gutpela kaikai i save kamap long ol dispela ples. Yu meri bilong bikhet, bilong wanem yu save mekim dispela kain tok? Yu save ting long ol mani samting bilong yu na yu save tok, ‘Husat inap i kam pait long mi?’ Tasol harim. Mi God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok stret, bai mi kirapim olgeta lain i stap klostu long yu na bai ol i kam na mekim yu i pret nogut tru. Na bai ol i rausim yupela Amon na bai yupela i ranawe nabaut long olgeta hap. Na bai i no gat man bilong bungim yupela gen.
“Tasol bihain bai mi mekim sindaun bilong yupela i kamap gutpela gen. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
Bikpela bai i mekim save long ol Idom
Bikpela Ais 34.5-17, 63.1-6, Ese 25.12-14, 35.1-15, Amo 1.11-12, Oba 1.14, Mal 1.2-5 i gat tok long kantri Idom. Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem, “Olsem wanem? Ating ol manmeri bilong distrik Teman i no moa i gat gutpela tingting na save, a? Ating ol saveman i lusim pinis pasin bilong mekim gutpela tok, a? Gutpela tingting na save bilong ol i lus pinis, a? Yupela manmeri bilong taun Dedan, yupela i mas lusim taun na ranawe i go hait gut. Mi Bikpela, mi bai mekim taim nogut tru i kamap long yupela Idom, yupela lain bilong Iso, na bai yupela i bagarap. Long dispela taim bai mi bekim pe nogut long yupela bilong ol pasin nogut yupela i bin mekim.
“Taim ol man i kam kisim ol pikinini bilong wain i mau, ol i no save kisim olgeta. Nogat. Ol i save abrusim sampela. Taim ol stilman i kam long nait, ol i save kisim tasol ol samting ol i laikim. 10 Tasol Stt 36.8 taim mi mekim save long yupela ol lain tumbuna bilong Iso, mi bai bagarapim olgeta samting bilong yupela. Mi bai bagarapim olgeta ples hait bilong yupela na bai yupela i no inap hait moa. Yupela Idom yet na ol lain i stap wantaim yupela na ol arapela lain i stap klostu long yupela, yupela olgeta bai i bagarap. Na ol lain bilong Idom bai i pinis olgeta. 11 Tasol yupela Idom i no ken wari long ol pikinini bilong yupela. Taim yupela papa i dai, bai mi yet mi lukautim ol pikinini bilong yupela. Na ol meri bilong yupela i ken putim ol yet long han bilong mi.”
12 Bikpela i tok olsem, “Mi bai mekim save long ol planti lain manmeri. Maski ol i no gat bikpela asua, bai mi mekim save long ol. Na Idom, yu ting bai mi abrusim yu, a? Nogat tru. Mi no inap abrusim yu. Bai mi mekim save long yu tu. 13 Mi Bikpela, mi tok tru antap long nem bilong mi yet olsem, bai mi bagarapim taun Bosra nogut tru, na bai em i kamap olsem ples nating. Na bai ol manmeri bilong ol arapela lain i harim tok long dispela samting mi mekim long ol Bosra na bai ol dispela lain i pret na i kirap nogut tru. Na bai ol i tok bilas long ol Bosra. Na taim ol dispela lain i laik tok nogut long ol birua bilong ol yet, bai ol i tok olsem, ‘Yupela i ken bagarap olsem ol Bosra i bagarap.’ Mi bai bagarapim olgeta taun bilong kantri Idom na bai ol i bagarap i stap oltaim.”
14 Bikpela i tokim mi, Jeremaia, long em i bin salim wanpela man i go givim tok long ol lain manmeri olsem, “Yupela olgeta i mas bung na i go pait long Idom. Kirap na redi long pait.”
15 Bikpela i tokim kantri Idom olsem, “Idom, harim. Mi bai mekim yu i kamap olsem samting nating namel long ol arapela lain manmeri. Na ol bai i rabisim yu. 16 Yu save mekim ol arapela lain manmeri i pret nogut tru, na yu save ting yu namba wan tru. Tasol yu giamanim yu yet. Biktaun bilong yu i stap long ples ston antap long ol bikpela maunten. Tasol maski yu wokim taun bilong yu antap tru long ples ol tarangau i save wokim ol haus bilong ol, bai mi pulim yu i kam daun. Em tok bilong mi, Bikpela.”
17 Bikpela i tok olsem, “Idom bai i bagarap na i kamap samting bilong pretim ol man. Na taim ol manmeri bilong ol arapela lain i kam long dispela hap, bai ol i lukim Idom na bai ol i kirap nogut tru na i pret moa yet. 18 Bipo Stt 19.24-25 mi bin bagarapim taun Sodom na taun Gomora, na ol taun i stap klostu long ol, na ol dispela ples i stap nating. Na mi Bikpela, mi tok, wankain samting tasol bai i kamap long Idom na bai i no gat man i stap long en. 19 Wantu tasol bai mi rausim ol Idom long graun bilong ol, olsem laion i save mekim long ol sipsip. Laion i save lusim bikbus bilong wara Jordan na i go ranim ol sipsip long ples ol i wok long kaikai gutpela gras long en. Na mi bai makim wanpela man bilong bosim dispela graun.
“Long taim mi mekim olsem, wanem man inap tok pait wantaim mi? Na husat i gat wankain strong olsem mi? Na wanem hetman inap birua long mi? 20 Olsem na putim yau gut long ol dispela samting mi tingting pinis long mekim long ol manmeri bilong distrik Teman na bilong ol arapela hap bilong kantri Idom. Bai mi rausim olgeta manmeri na ol pikinini tu, olsem laion i kilim olgeta sipsip na pulim ol bodi bilong ol i go. Na graun Idom yet bai i kirap nogut long dispela samting mi laik mekim. 21 Taim kantri Idom i pundaun, bikpela nois bai i kamap na mekim graun i guria. Na krai bilong ol Idom bai i kamap bikpela moa i go inap long solwara Retsi. 22 Ol birua i spit i kam bilong bagarapim taun Bosra, olsem tarangau i flai i go antap na i hetwin i kam daun na i opim wing bilong en na i kisim abus. Na long dispela taim ol soldia bilong Idom bai i pret na wari, olsem ol meri long taim ol i pilim pen bilong karim pikinini.”
Bikpela bai i mekim save long kantri Damaskus
23 Bikpela Ais 17.1-3, Amo 1.3-5, Sek 9.1 i gat tok long kantri Damaskus. Em i tok olsem, “Ol manmeri bilong taun Hamat na Arpat i harim tok long ol samting nogut i laik kamap long ol, na ol i kirap nogut tru. Ol i pret na i no sindaun gut. Ol i olsem* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. biksi i no save stap isi. 24 Ol manmeri bilong taun Damaskus i no gat strong moa. Ol i olsem wanpela meri i laik ranawe, tasol em i pret nogut tru na em i no inap. Ol i gat bikpela pen na hevi, olsem meri i pilim pen bilong karim pikinini.
25 Dispela taun i gat biknem na mi save amamas long en. Tasol ol birua i kamap long en, na bilong wanem ol manmeri i no lusim taun na ranawe? 26 Mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok stret, long dispela taim bai ol birua i kilim i dai ol yangpela man bilong taun Damaskus, na bai ol i pundaun nabaut long ol ples bung. Na bai ol birua i kilim i dai olgeta soldia bilong Damaskus. 27 Mi bai mekim paia i kamap long banis i raunim taun Damaskus na dispela paia bai i kukim tu ol strongpela haus bilong King Benhadat.”
Bikpela bai i mekim save long ol Kedar na ol Hasor
28 Bikpela i gat tok long lain Kedar na long distrik bilong lain Hasor. King Nebukatnesar bilong Babilon i bin pait na winim ol dispela lain. Pastaim Bikpela i tok long ol birua bilong ol Kedar olsem, “Yupela kirap na go pait long ol Kedar. Pinisim tru ol dispela manmeri bilong hap sankamap. 29 Kisim ol haus sel na ol sipsip bilong ol na ol laplap bilong haus sel na ol arapela samting bilong ol, na karim i go. Na kisim tu ol kamel bilong ol. Na singaut long ol olsem, ‘Samting bilong mekim yupela i pret, em i stap long olgeta hap.’ ”
30 Na Bikpela i tok long ol manmeri bilong taun Hasor olsem, “Yupela ranawe i go longwe tumas na hait gut, long wanem, King Nebukatnesar bilong Babilon i tingting pinis long ol samting em i laik mekim bilong bagarapim yupela.”
31 Bikpela i tokim ol Babilon olsem, “Yupela kirap na go pait long ol dispela lain manmeri i sindaun gut na i no save wari long wanpela samting. Taun bilong ol i no gat banis. Na i no gat ol arapela lain manmeri i stap klostu long ol. 32 Yupela i ken kisim ol kamel na ol lain bulmakau na sipsip bilong ol. Bai mi rausim ol dispela lain man i save sotim gras long poret bilong ol, na bai ol i go nabaut. Mi Bikpela, bai mi mekim yupela ol birua i kamap long olgeta hap na bai ol Hasor i painim taim nogut tru. 33 Na Hasor bai i kamap ples bilong ol weldok, na em bai i bagarap i stap oltaim. Na bai dispela taun i stap nating na i no gat man i stap long en.”
Bikpela bai i mekim save long kantri Elam
34 Bikpela i gat tok long kantri Elam na em i givim dispela tok long profet Jeremaia long taim Sedekaia i kamap king bilong Juda. 35 Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem, “Banara em i bun bilong ol Elam, na ol i strong tumas long winim ol birua. Tasol mi bai brukim ol banara bilong ol. 36 Bai mi kirapim ol birua long olgeta hap na bai ol i kam pait long ol Elam, olsem ol strongpela win i kam bagarapim ol. Na bai mi rausim ol Elam i go nabaut long olgeta hap, na olgeta kantri bai i gat sampela Elam i stap long ol. 37 Mi bai mekim ol Elam i pret nogut tru long taim ol i lukim ol dispela birua i laik kilim ol i dai. Mi Bikpela, bai mi mekim samting nogut tru i kamap long ol Elam, bilong soim belhat bilong mi. Na bai mi mekim ol man i birua long ol na kilim ol, i go inap olgeta i dai pinis. 38 Mi Bikpela, bai mi putim sia king bilong mi long Elam, na bai mi kilim king bilong Elam wantaim ol ofisa bilong en.
39 “Tasol long taim bilong las de, bai mi mekim sindaun bilong Elam i kamap gutpela gen. Mi Bikpela, mi tok pinis.”

49:1: Ese 21.28-32, 25.1-7, Amo 1.13-15, Sef 2.8-11

49:7: Ais 34.5-17, 63.1-6, Ese 25.12-14, 35.1-15, Amo 1.11-12, Oba 1.14, Mal 1.2-5

49:10: Stt 36.8

49:18: Stt 19.24-25

49:23: Ais 17.1-3, Amo 1.3-5, Sek 9.1

*49:23: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.