Sapta 25
God bai i bagarapim ol Amon
Bikpela Jer 49.1-6, Ese 21.28-32, Amo 1.13-15, Sef 2.8-11 i tokim mi olsem, “Man bilong graun, yu lukluk i go long graun bilong ol Amon na tok ol bai i bagarap. Tokim ol olsem, ‘Yupela Amon i mas putim yau gut long tok bilong mi God, Bikpela. Yupela i bin lukim haus bilong mi i bagarap na yupela i bin lukim ol birua i bagarapim graun bilong ol Israel, na kisim ol Juda i go kalabus long longwe ples. Na yupela i bin amamas long lukim ol dispela samting. Olsem na bai mi larim wanpela lain man i lusim hap bilong sankamap, na bai ol i kam pait long yupela na kisim graun bilong yupela. Bai ol i sanapim ol haus sel bilong ol long graun bilong yupela na stap long en. Na bai ol i kisim kaikai long graun bilong yupela na dring susu bilong ol bulmakau bilong yupela. Bai mi mekim taun Raba, em biktaun bilong yupela, i bagarap na i kamap ples bilong ol kamel i kaikai gras. Na kantri Amon bai i kamap ples bilong wokim ol banis bilong sipsip tasol. Na bai yupela i save olsem, mi yet mi Bikpela.
“ ‘Na mi God, Bikpela mi tok olsem. Mi save yupela i no laikim tru ol Israel, na long taim kantri Israel i bagarap, yupela i bin amamas na paitim han na kalap kalap. Yupela i bin mekim dispela pasin, olsem na bai mi mekim save long yupela na larim ol arapela lain i kam kisim yupela na mekim nogut long yupela. Bai mi bagarapim yupela nogut tru, na bai yupela i no inap i stap olsem wanpela kantri moa. Olsem na bai yupela i save gut olsem, mi yet mi Bikpela.’ ”
God i tok, kantri Moap bai i bagarap
Bikpela Ais 15.1—16.14, 25.10-12, Jer 48.1-47, Amo 2.1-3, Sef 2.8-11 i tok moa olsem, “Mi God, Bikpela, mi tok, ol Moap na ol Seir i ting, ol Juda i wankain olsem ol arapela lain pipel. Olsem na bai mi larim ol birua i kam pait long ol strongpela taun bilong Moap i stap klostu long mak bilong kantri. Na bai ol i bagarapim olgeta gutpela taun bilong ol, em taun Bet Jesimot na Balmeon na Kiriataim. 10 Ol dispela birua bai i kam long hap sankamap na i pait long ol Moap na ol Amon na daunim ol na kisim graun bilong ol. Na bai ol Amon i no inap i stap moa olsem wanpela kantri. 11 Yes, bai mi mekim save long ol Moap, na bai ol i save gut olsem, mi yet mi Bikpela.”
God i tok, kantri Idom bai i bagarap
12 Bikpela Ais 34.5-17, 63.1-6, Jer 49.7-22, Ese 35.1-15, Amo 1.11-12, Oba 1.1-14, Mal 1.2-5 i tok moa olsem, “Mi God, Bikpela mi tok, ol Idom i bin bekim pasin nogut tru long ol Juda, olsem na asua bilong ol Idom i bikpela moa. 13 Na nau mi tok, bai mi mekim save moa yet long ol Idom na kilim olgeta manmeri na olgeta abus bilong ol, stat long taun Teman na i go inap long taun Dedan. Na bai kantri Idom i stap nating. 14 Mi laik bekim pasin nogut bilong ol Idom, olsem na bai mi salim ol manmeri bilong mi, ol Israel, i go pait long ol. Na long dispela pasin bai ol Idom i pilim bikpela belhat bilong mi. Olsem na ol Idom bai i save gut olsem, mi yet mi bekim rong bilong ol. Mi God, Bikpela, mi tok pinis.”
God i tok, ol Filistia bai i bagarap
15 Bikpela Ais 14.29-31, Jer 47.1-7, Jol 3.4-8, Amo 1.6-8, Sef 2.4-7, Sek 9.5-7 i tok moa olsem, “Mi God, Bikpela, mi tok, longtaim tumas ol Filistia i no laikim tru ol Israel na i wok long birua long ol. Ol Filistia i bekim pasin nogut moa yet long ol na bagarapim ol. 16 Olsem na nau mi tok, bai mi mekim save tru long ol Filistia, na bai mi pinisim olgeta dispela manmeri bilong nambis. 17 Mi belhat nogut long ol, na bai mi mekim save moa yet long ol, na bekim stret olgeta pasin nogut ol i bin mekim. Na bai ol i save gut olsem, mi yet mi Bikpela.”

25:1: Jer 49.1-6, Ese 21.28-32, Amo 1.13-15, Sef 2.8-11

25:8: Ais 15.116.14, 25.10-12, Jer 48.1-47, Amo 2.1-3, Sef 2.8-11

25:12: Ais 34.5-17, 63.1-6, Jer 49.7-22, Ese 35.1-15, Amo 1.11-12, Oba 1.1-14, Mal 1.2-5

25:15: Ais 14.29-31, Jer 47.1-7, Jol 3.4-8, Amo 1.6-8, Sef 2.4-7, Sek 9.5-7