Sapta 47
Bikpela i gat tok long ol Filistia
Bikpela Ais 14.29-31, Ese 25.15-17, Jol 3.4-8, Amo 1.6-8, Sef 2.4-7, Sek 9.5-7 i gat tok long kantri Filistia, na em i givim dispela tok long profet Jeremaia long taim king bilong Isip i no pait yet long Gasa, wanpela biktaun bilong ol Filistia. Bikpela i tok olsem, “Lukim. Ol wara long hap not i kamap bikpela. Na ol bai i ran strong na tait nogut tru. Dispela tait bai i karamapim graun wantaim olgeta samting i stap long en. Na em bai i karamapim ol taun wantaim ol manmeri bilong ol taun. Olgeta manmeri bilong dispela kantri bai i pret na singaut strong na krai nogut tru. Ol bai i harim lek bilong ol hos i pairap long graun long taim ol hos i ran i kam. Na bai ol i harim nois bilong ol karis i spit i kam na wil bilong ol i pairap strong. Olsem na ol manmeri bai i pret moa yet na ranawe. Na ol papa bai i no inap tingting long ol pikinini bilong ol na wetim ol.
“Taim bilong olgeta Filistia i bagarap, em i kamap pinis. Mi bai pasim rot bilong ol, na bai ol i no inap helpim moa ol Tair na Saidon. Bipo tru ol tumbuna bilong ol Filistia i bin lusim ailan Krit na i kam i stap long bikples. Tasol nau mi Bikpela, mi laik bagarapim ol dispela liklik lain Filistia i stap yet. Ol Gasa i bel hevi nogut tru na ol i rausim gras bilong het bilong ol. Na taun Askelon i bagarap olgeta. Yupela liklik lain i stap yet long dispela ples daun, wanem taim bai sori bilong yupela i pinis na yupela i lusim pasin bilong katim nabaut skin bilong yupela? Yupela i save singaut olsem, ‘Bainat bilong Bikpela, wanem taim bai yu pinisim dispela wok bilong bagarapim mipela? Bainat, yu mas i go bek insait long paus bilong yu. Yu mas lusim dispela wok na malolo.’ Tasol mi, Bikpela, mi givim dispela wok long bainat bilong mi. Olsem na bainat i no inap lusim wok. Mi salim dispela bainat i go pait long ol Askelon na long ol arapela manmeri bilong nambis.”

47:1: Ais 14.29-31, Ese 25.15-17, Jol 3.4-8, Amo 1.6-8, Sef 2.4-7, Sek 9.5-7