Sapta 2
Ol manmeri i mas tanim bel
Yupela manmeri bilong dispela kantri, yupela i no save sem liklik long ol pasin nogut bilong yupela. Yupela i mas tingting gut na sem long dispela pasin. Nogut God i kamapim belhat bilong en na wantu bai yupela i bagarap olsem ol plaua i drai. Nogut belhat bilong Bikpela i kamap na kukim yupela olsem paia.
Yupela Ais 26.20, Amo 5.6, 5.14-15 ol manmeri i no save bikhet na sakim tok bilong Bikpela, yupela i mas i kam long em. Yupela i mas daunim yupela yet na mekim pasin i stret. Sapos yupela i mekim olsem, orait taim Bikpela i belhat na bekim pe nogut long ol manmeri, yupela bai i no inap bagarap.
Bikpela bai i bagarapim ol kantri i stap klostu long kantri Juda
Taim Ais 14.29-31, Jer 47.1-7, Ese 25.15-17, Jol 3.4-8, Amo 1.6-8, Sek 9.5-7 Bikpela i bagarapim kantri Filistia, bai i no gat wanpela man i stap long taun Gasa. Na taun Askelon tu bai i no gat man. Ol birua bai i rausim ol pipel bilong taun Asdot insait long wanpela de tasol, na bai ol i rausim ol pipel bilong taun Ekron tu.
Yupela ol Filistia i stap long nambis, yupela bai i bagarap. Bikpela i kotim yupela pinis. Na bai em i bagarapim yupela na i no gat wanpela man i stap. Hap graun bilong yupela i stap arere long solwara, em bai i kamap ples kunai nating. Na ol wasman bilong sipsip bai i wokim ol liklik haus na banis bilong sipsip long dispela hap. Na ol liklik lain Juda i no bagarap na i stap yet, ol bai i kisim graun bilong yupela. Na ol sipsip bilong ol bai i kaikai long dispela hap na bai ol Juda i slip long ol haus bilong taun Askelon. Na God, Bikpela bilong ol Juda, em bai i stap wantaim ol na em bai i mekim ol i sindaun gut long kantri bilong ol gen.
Bikpela Ais 15.1—16.14, 25.10-12, Jer 48.1-47, 49.1-6, Ese 21.28-32, 25.1-11, Amo 1.13-15 I Gat Olgeta Strong i tok olsem, “Mi harim pinis ol pipel bilong kantri Moap na kantri Amon i tok bilas na tok nogut long ol manmeri bilong mi. Na ol i bikmaus na tok bai ol i kisim graun bilong ol. Mi Stt 19.24 God bilong Israel, mi tok tru tumas, ol Moap na ol Amon bai i bagarap olsem taun Sodom na Gomora i bin bagarap. Na bai salat tasol i kamap na i karamapim graun bilong ol. Na bai ol hul bilong kisim sol i kamap na bai dispela ples i bagarap na i stap olsem tasol. Ol lain bilong mi i stap yet, ol bai i pait long ol na pulim ol samting bilong ol na kisim graun bilong ol.”
10 Olsem tasol bai God i mekim save long ol Moap na ol Amon. Long wanem ol i save hambak na bikhet tumas, na ol i save tok nogut long ol manmeri bilong Bikpela I Gat Olgeta Strong. 11 Bikpela bai i mekim ol i pret nogut tru. Bai em i mekim ol giaman god bilong olgeta kantri i kamap samting nating. Na bai olgeta manmeri i stap long kantri bilong ol yet na i lotu long Bikpela.
12 Yupela Ais 18.1-7 ol manmeri bilong kantri Sudan, Bikpela bai i kilim yupela i dai long pait.
13 Na Ais 10.5-34, 14.24-27, Nah 1.1—3.19 long strong bilong em yet Bikpela bai i bagarapim ol manmeri bilong Asiria, em dispela kantri i stap long hap not. Na em bai i bagarapim Ninive, biktaun bilong ol, na dispela taun bai i kamap ples drai nating na bai i no gat man i stap long en. 14 Ol bulmakau na sipsip na meme na wel abus tasol bai i kam slip long en. Olgeta haus bai i bagarap i stap, long wanem, ol birua bai i rausim ol plang sida i stap long ol haus na tromoi ol i go nabaut. Na ol pisin bilong nait bai i stap long ol dispela haus, na bai ol i sindaun long ol windo na singaut.
15 Ol Ninive i save ting ol i gat bikpela strong na ol bai i no inap kisim bagarap, olsem na ol i amamas. Na ol i ting taun bilong ol i namba wan taun bilong olgeta kantri. Tasol nogat tru. Bai ol dispela samting nogut i kamap long Ninive. Na bai ples i bagarap i stap olsem, na em bai i kamap ples bilong ol wel abus tasol. Na olgeta man i wokabaut i go klostu long en, ol bai i pret nogut na surik.

2:3: Ais 26.20, Amo 5.6, 5.14-15

2:4: Ais 14.29-31, Jer 47.1-7, Ese 25.15-17, Jol 3.4-8, Amo 1.6-8, Sek 9.5-7

2:8: Ais 15.116.14, 25.10-12, Jer 48.1-47, 49.1-6, Ese 21.28-32, 25.1-11, Amo 1.13-15

2:9: Stt 19.24

2:12: Ais 18.1-7

2:13: Ais 10.5-34, 14.24-27, Nah 1.13.19