Sapta 18
Bikpela i gat tok long kantri Sudan
Sori Sef 2.12 tumas long ol manmeri i stap long hapsait bilong ol wara bilong Sudan, long dispela graun i gat planti binatang i save flai i go i kam long en. Ol i save salim ol mausman bilong ol na ol i bihainim wara Nail na i kam daun long ol bot ol i wokim long wanpela kain gras i save kamap long wara.
Yupela ol mausman bilong Sudan, yupela ol man bilong bringim tok hariap, yupela go bek long strongpela kantri bilong yupela, em kantri i gat planti wara. Ol manmeri bilong dispela kantri ol i longpela manmeri na ol i gat naispela skin. Na dispela kantri bilong yupela i gat biknem long pait na olgeta arapela kantri i save pret moa yet long en.
Yupela ol manmeri i stap long olgeta hap bilong graun, yupela harim. Taim yupela i lukim ol i sanapim mak antap long maunten, yupela i mas lukim gut. Na taim wanpela biugel i krai, yupela i mas putim yau na harim gut, long wanem, Bikpela i tokim mi olsem, “Mi, Bikpela, mi stap long ples bilong mi long heven na taim mi lukim pasin bilong ol manmeri, mi save stap isi na lukluk tasol. Mi no bel kirap long bagarapim ol hariap. Nogat. Mi wet na mi stap isi tasol olsem san i lait strong antap long ples wesan na i luk olsem hat bilong en i kam antap, tasol paia tru i no kamap. Na tu mi stap isi olsem wara bilong nait i save stap isi na i pundaun long ol gaden long taim kaikai i klostu redi bilong kisim.”
I tru, nau dispela kantri* Sampela man i ting dispela i tok long kantri Sudan, tasol ol arapela man i ting em i tok long kantri Asiria. i kamap strong olsem diwai wain i kamap gut na ol plaua i kamap na i pundaun na ol pikinini wain i klostu redi long mau. Tasol Bikpela bai i bagarapim dispela kantri olsem man i belhat na i katim ol han bilong diwai wain long taim ol pikinini wain i no redi yet bilong kisim. Bikpela bai i salim ol birua i kam bagarapim tru dispela kantri na ol bodi bilong ol soldia bilong dispela kantri bai i slip nabaut long graun. Na ol tarangau na ol wel animal bilong bus bai i kam kaikai ol dispela bodi. Long taim bilong san bai ol tarangau i kaikai, na long taim bilong kol bai ol wel animal i kaikai ol dispela bodi.
Long dispela taim Bikpela I Gat Olgeta Strong bai i kisim ol presen i kam long dispela strongpela kantri, em kantri i gat planti wara. Ol manmeri bilong dispela kantri i longpela manmeri na ol i gat naispela skin. Na dispela kantri i gat biknem long pait na olgeta arapela kantri i save pret moa yet long en. Ol dispela lain bai i bringim ol presen bilong ol i kam long maunten Saion, em dispela ples Bikpela i bin makim bilong ol manmeri i ken i kam klostu long em na lotu long em.

18:1: Sef 2.12

*18:5: Sampela man i ting dispela i tok long kantri Sudan, tasol ol arapela man i ting em i tok long kantri Asiria.