Sapta 19
Bikpela bai i bagarapim ol Isip
Bikpela Jer 46.2-26, Ese 29.1—32.32 i givim dispela tok long Isip bai i bagarap.
Bikpela bai i sindaun antap long klaut na i spit i go long kantri Isip. Na taim em i kamap, ol giaman god bilong ol Isip bai i guria moa yet na ol manmeri bilong Isip bai i pret tru na strong bilong ol bai i pinis olgeta.
Bikpela i tok olsem, “Bai mi kirapim bel bilong ol Isip na bai ol i pait long ol yet. Ol brata bai i pait namel long ol yet na ol pren bai i pait namel long ol yet. Ol taun bilong Isip bai i pait namel long ol yet, na ol provins tu bai i pait namel long ol yet. Bai mi paulim tingting na pinisim strong bilong ol Isip na bai ol i no inap mekim ol samting ol i tingting long mekim. Bai ol i askim ol giaman god bilong ol long helpim ol, na bai ol i go long ol man i save toktok wantaim ol tewel bilong ol man i dai pinis, na askim tingting bilong ol long wanem samting ol i mas mekim. Bai mi putim ol Isip i stap aninit long wanpela king nogut. Em i hatpela man na bai em i bosim ol strong tru. Mi God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok pinis.”
Wara Nail bai i go daun olgeta na graun bai i kamap na bai i drai tru. Taim wara i wok long drai isi isi, smel nogut bai i kamap. Na ol gras na pitpit i bin i stap long wara bai i drai olgeta. Na tu olgeta kaikai samting ol i planim klostu long arere bilong wara bai i drai na win bai i karim olgeta dispela samting i go. Ol man i save kisim pis long wara Nail bai ol i bel nogut na bai ol i krai, long wanem, bai i no gat pis bilong ol i kisim long ol huk na umben bilong ol. Na tu ol manmeri i save wokim laplap bai i bel hevi tru, long wanem, ol samting bilong wokim laplap i no kamap moa long ol gaden. 10 Ol bikman bilong Isip bai i bagarap na ol wokman bai i stap nogut.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
11 Ol bikman bilong taun Soan ol i longlong man tasol. Na ol man bilong givim gutpela tingting long king bilong Isip, ol i givim kranki tok long em. King bilong Isip, ol dispela saveman i save tokim yu olsem, ol i kamap long ol lain famili bilong ol saveman bilong bipo na long ol lain famili bilong ol king i bin i gat planti save. 12 Tasol ol i haitim save bilong ol we na ol i no tokim yu long ol samting Bikpela I Gat Olgeta Strong i laik mekim long Isip?
13 Ol bikman bilong taun Soan na biktaun Memfis ol i longlong man tasol. Na tu, ol hetman bilong ol lain manmeri bilong Isip, ol i no stiaim gut kantri. 14 Bikpela i bagarapim pinis tingting bilong ol Isip. Long dispela as na olgeta samting ol Isip i mekim, ol i go kranki, olsem spakman i krungutim traut bilong em yet na i laik pundaun. 15 I no gat wanpela man inap helpim kantri Isip long stap gut, maski em i bikman o em i man nating.
Bikpela bai i mekim save long ol Isip na bai ol i tanim bel
16 Long dispela taim, taim kantri Isip i karim olkain hevi olsem, ol bai i lukim Bikpela I Gat Olgeta Strong i apim han bilong en na i redi long mekim save long ol, na bai ol i pret na guria olsem ol meri. 17 Na taim ol manmeri bilong Isip i harim ol i kolim nem bilong kantri Juda, dispela bai i mekim ol i tingting long Bikpela I Gat Olgeta Strong na long ol samting em i laik mekim long ol, na bai ol i pret moa yet.
18 Long dispela taim ol manmeri bilong 5-pela taun bilong Isip bai i toktok long tok Hibru. Na ol manmeri bilong ol dispela taun bai i tok tru antap long nem bilong Bikpela I Gat Olgeta Strong long ol bai i stap aninit long em. Wanpela bilong ol dispela taun bai ol i kolim long nem “Taun Bilong San.” Sampela olpela buk long tok Hibru i gat dispela nem “Taun Bilong San,” na sampela i gat nem “Taun Bilong Bagarap.” 19 Long dispela taim bai i gat wanpela alta bilong Bikpela i stap long graun bilong Isip. Na tu bai i gat wanpela pos ston ol i makim bilong Bikpela stret, em i stap long mak bilong kantri Isip. 20 Dispela alta na pos ston bai i stap long Isip olsem mak bilong ol manmeri i ken lukim na tingim Bikpela I Gat Olgeta Strong. Na taim ol birua i kam mekim nogut long ol, ol bai i singaut long Bikpela na em bai i salim wanpela man bilong helpim ol na kisim bek ol. 21 Na Bikpela bai i larim ol Isip i save olsem em yet em i Bikpela. Taim em i mekim olsem, bai ol Isip i save gut long em na lotu long em na bringim ol ofa i go long em. Na bai ol i mekim ol strongpela promis long em na bai ol i mekim ol samting ol i promis long mekim. 22 I tru, Bikpela bai i mekim save long ol Isip, tasol dispela pasin em i mekim em i bilong stretim pasin nogut bilong ol. Na bai ol i tanim bel na i go bek long em, na em bai i harim prea bilong ol na mekim ol i stap gut.
23 Long Ais 27.13, 35.8, 62.10 dispela taim bai i gat bikrot i stap namel long Isip na Asiria, na ol Asiria i ken wokabaut i go long Isip na ol Isip tu i ken wokabaut i go long Asiria. Na ol manmeri bilong dispela tupela kantri bai i lotu long Bikpela tasol. 24 Long dispela taim kantri Israel bai i kamap poroman bilong Isip na Asiria, na taim ol arapela manmeri bilong graun i laik givim blesing long ol arapela, bai ol i tok olsem, “God i ken mekim gut long yupela olsem em i bin mekim long dispela tripela kantri, Isip na Asiria na Israel.” 25 Bikpela I Gat Olgeta Strong bai i givim blesing long ol na i tok, “Bai mi mekim gut long yupela ol Isip, ol manmeri bilong mi. Na bai mi mekim gut long yupela ol Asiria, ol manmeri mi yet mi bin wokim. Na bai mi mekim gut long yupela ol Israel, ol manmeri mi bin makim bilong mi yet.”

19:1: Jer 46.2-26, Ese 29.132.32

*19:10: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

19:18: Sampela olpela buk long tok Hibru i gat dispela nem “Taun Bilong San,” na sampela i gat nem “Taun Bilong Bagarap.”

19:23: Ais 27.13, 35.8, 62.10