Sapta 62
Jerusalem i kisim nupela nem
Jerusalem, bai mi tokaut strong yet long Bikpela long mekim gut long yu. Bai mi no inap pasim maus. Nogat tru. Bai mi singaut yet long Bikpela inap Bikpela i mekim gutpela sindaun na stretpela pasin i kamap strong long yu olsem lait bilong san long moning, na olsem lait bilong bombom long nait. Na ol manmeri bilong ol arapela kantri bai i lukim stretpela pasin bilong yu i win, na ol king bilong ol bai i lukim strong na biknem bilong yu. Na bai ol i kolim yu long nupela nem, em Bikpela yet bai i givim yu. Yu bai stap olsem naispela hat king Bikpela i holim long han bilong en. Na ol man bai i no moa kolim yu olsem, “Bikpela i lusim em pinis”. Na graun bilong yu bai ol i no moa kolim olsem, “Tarangu graun i bagarap na i stap nating”. Nogat. Bai ol i kolim yu long nupela nem olsem, “Mi amamas tru long en”. Na graun bilong yu bai ol i kolim olsem, “Meri i marit pinis”, long wanem, Bikpela i bel gut na amamas moa yet long yu. Na graun bilong yu bai i stap gut gen olsem meri, man bilong en i kisim em bek. Ol pikinini bilong yu bai i kisim yu na i stap gut wantaim yu olsem yangpela man i maritim yangpela meri na tupela i stap gut wantaim. Na Bikpela bai i amamas moa yet long yu, olsem man i marit nupela na i amamas long meri bilong en.
Jerusalem, long ol banis bilong yu mi bin putim ol wasman, na ol bai i no inap pasim maus long san na long nait. Mi bin tokim ol olsem, “Yupela ol man bilong singaut long Bikpela, yupela i no ken malolo. Nogat. Yupela i mas strong long singaut long em i go inap em i mekim Jerusalem i stap strong gen, na Jerusalem i kamap nambawan tru long ai bilong olgeta manmeri bilong graun.”
Bikpela i bin mekim strongpela promis, na long bikpela strong bilong en em bai i mekim tok bilong dispela promis i kamap tru. Tok bilong en i olsem, “Mi Bikpela, bai mi no moa larim ol birua i kam kisim ol wit samting ol manmeri bilong yu i bin hatwok long planim. Na bai mi no moa larim ol man bilong ol arapela kantri i kisim wain ol manmeri bilong yu i bin wokim. Nogat. Ol manmeri bilong yu tasol bai i kisim wit i mau pinis na wokim bret na kaikai. Na ol bai i givim biknem long mi, Bikpela. Na ol manmeri bilong yu bai i kisim pikinini wain i mau na wokim wain. Na bai ol i bringim i kam insait long banis bilong haus bilong mi, na bai ol i dring na amamas long mi.”
10 Yupela ol lain nau i stap long Jerusalem, yupela olgeta i mas lusim taun. Lusim taun na go ausait na stretim gut rot, bilong ol manmeri bilong yupela i wok long kam bek. Redim gut rot bilong ol, na rausim ol ston i stap long rot. Na sanapim wanpela mak bilong olgeta lain manmeri i ken lukim.
11 Jerusalem, Ais 40.10, KTH 22.12 yu mas save olsem, Bikpela i tokim pinis olgeta manmeri bilong graun long autim dispela tok long yu, “Saion, lukim. Man bilong kisim bek ol manmeri bilong yu, em i kam. Na em i bringim ol manmeri bilong en i kam olsem ol gutpela samting em i bin winim long pait.”* Narapela rot bilong tanim dispela tok i olsem, “Na em i kam wantaim ol gutpela samting em i laik givim long ol manmeri bilong en.” 12 Na ol bai i kolim ol manmeri bilong yu olsem, “Ol stretpela manmeri bilong Bikpela yet”, na “Ol manmeri Bikpela i kisim bek pinis”. Na ol bai i kolim yu olsem, “Taun Bikpela i laikim tumas” na “Taun Bikpela i kam bek na i stap long en”.

62:11: Ais 40.10, KTH 22.12

*62:11: Narapela rot bilong tanim dispela tok i olsem, “Na em i kam wantaim ol gutpela samting em i laik givim long ol manmeri bilong en.”