Sapta 35
God i mekim olgeta samting i kamap gutpela gen
Ples Ais 27.6, 27.10, 41.18-19, 55.12-13 wesan nating wantaim ples drai bai ol i amamas tru, long wanem, ol naispela plaua bai i kamap na karamapim ol dispela hap. Na ples drai bai i luk nais tru, na em bai i singaut wantaim bikpela amamas. Planti naispela samting tru bai i kamap, na ples bai i luk nais moa yet olsem bikbus bilong Lebanon na olsem ples daun bilong Saron. Na ol manmeri bai i lukim strong na biknem na gutpela bilas bilong God, Bikpela bilong yumi. Yupela Hi 12.12 i mas strongim ol man i no gat strong na strongim tu bel bilong ol man i pret na guria. Tokim Ais 32.4, 34.8, 61.2 ol man bel na tingting bilong ol i no strong olsem, “Yupela i mas sanap strong na i no ken pret. God bai i kam na kisim bek yupela na mekim save tru long ol birua bilong yupela.”
Orait Mt 11.5, Lu 7.22 na ol aipas bai ol i lukluk, na ol yaupas bai ol i harim toktok. Na Lu 11.14, Jo 5.8-9, 7.38, Ap 3.8 ol lek nogut bai ol i kalap olsem ol dia, na ol mauspas bai ol i singaut na amamas. Na ol wara bai i kamap long ples wesan nating na ran i go long olgeta hap. Na ples wesan nating bai i kamap olsem raunwara. Na wara bai i kamap tu long aninit bilong graun i drai pinis. Na planti gras na ol pitpit samting bai i kamap long ol ples bipo i drai tru na ol weldok tasol i bin i stap long ol.
Na Ais 11.16, Jer 14.8, Mt 7.13, 1 Pi 1.15-16 bai i gat wanpela bikrot long dispela hap. Bai ol i kolim dispela bikrot olsem, “Bikrot Bilong God Yet.” Na ol man i no klin long ai bilong God, ol bai i no inap wokabaut long dispela rot. Nogat tru. Em bai i stap rot bilong ol manmeri bilong God tasol. Na ol longlong man bilong mekim pasin nogut, ol bai i no inap i go klostu long en.* Tok Hibru bilong dispela lain i no klia tumas. Bai Ais 5.29, 13.22, 51.10, 62.12 i no gat ol laion na ol animal nogut i bihainim dispela rot na wokabaut. Nogat. Ol manmeri God i kisim bek pinis, ol tasol bai i wokabaut long dispela rot. 10 Na Ais 1.27, 65.19, KTH 7.17, 21.4 ol manmeri Bikpela i kisim bek pinis, ol bai i amamas na kam bek long Jerusalem, na ol bai i singim song na bikmaus i kam long dispela rot. Na bai ol i gat gutpela sindaun tru na ol i amamas moa yet, na dispela amamas bilong ol bai i no inap pinis. Na pen na bel hevi bai i no inap i stap wantaim ol moa.
Ol Asiria i laik kisim taun Jerusalem
(Sapta 36-39)

35:1: Ais 27.6, 27.10, 41.18-19, 55.12-13

35:3: Hi 12.12

35:4: Ais 32.4, 34.8, 61.2

35:5: Mt 11.5, Lu 7.22

35:6: Lu 11.14, Jo 5.8-9, 7.38, Ap 3.8

35:8: Ais 11.16, Jer 14.8, Mt 7.13, 1 Pi 1.15-16

*35:8: Tok Hibru bilong dispela lain i no klia tumas.

35:9: Ais 5.29, 13.22, 51.10, 62.12

35:10: Ais 1.27, 65.19, KTH 7.17, 21.4