Sapta 55
God i laik mekim gut long ol manmeri bilong en
Bikpela Jo 4.14, 7.37, KTH 3.18, 21.6, 22.17 i tok olsem, “Yupela ol manmeri i dai long dring wara, yupela kam long mi. Yupela kam na dring. Na yupela ol lain i no gat mani, yupela kam long mi, na yupela kisim kaikai. Kam na kisim wain na susu, i no gat pe bilong en. Bilong wanem bai yupela i pinisim nating ol mani bilong yupela long ol samting i no inap helpim yupela, na yupela i stap hangre yet? Putim gut yau long tok bilong mi, na mekim olsem mi tok, na bai yupela i pulap tru long ol kain kain gutpela kaikai mi givim yupela.
“Yupela 2 Sml 7.8, Sng 89.28, Ap 13.34 ol manmeri bilong mi, harim. Yupela kam long mi na bai yupela i stap gut. Bai mi mekim kontrak wantaim yupela, na dispela kontrak bai i stap oltaim. Na oltaim bai mi laikim yupela tumas na mekim gut long yupela, olsem bipo mi bin promis long King Devit. Mi bin mekim em i kamap bikman na em i bin bosim ol manmeri bilong ol arapela kantri. Na long em, mi bin soim strong bilong mi long ol. Taim yupela i singautim ol manmeri bilong ol arapela kantri yupela i no bin save long ol bipo, na ol tu i no bin save long yupela, kwiktaim bai ol i ran i kam long yupela. Long wanem, mi God, Bikpela bilong yupela Israel, mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta, mi mekim yupela i gat biknem tru.”
Nau Mt 5.25, 25.11, Jo 8.21, 2 Ko 6.1-2 Bikpela i stap klostu long yupela na i wetim yupela, olsem na nau em i taim bilong yupela i mas beten long em na i go klostu long em. Ol Sng 130.7, Jer 3.12, Sek 8.17 manmeri bilong mekim ol pasin nogut i mas lusim ol pasin nogut bilong ol na ol i no ken tingting moa long mekim ol dispela pasin. Na ol i mas kam bek long God, Bikpela bilong yumi. Em i save marimari moa yet long ol manmeri i kam bek long em, na em i save lusim sin bilong olgeta dispela lain. Bikpela 2 Sml 7.19 i tok olsem, “Ol tingting bilong mi i no olsem tingting bilong yupela ol manmeri. Na ol pasin bilong mi i narakain tru long ol pasin bilong yupela. Skai Sng 103.11 i stap antap tru long graun, olsem tasol ol pasin bilong mi na tingting bilong mi i winim tru ol pasin bilong yupela na tingting bilong yupela.
10 “Ren 2 Ko 9.10 i save pundaun long skai, em i no save go bek nating antap long skai. Nogat. Em i save givim wara long graun na mekim ol kaikai i kamap long gaden, na ol man i save kisim. Sampela ol i save kaikai na sampela pikinini kaikai ol i save planim. 11 Olsem Ais 54.9 tasol tok bilong mi bai i no inap kam bek nating long mi. Nogat. Em bai i mekim ol samting i kamap olsem mi tok. Na em bai i kamapim ol samting mi gat laik long ol i mas kamap.
12 “Bai yupela i amamas na lusim Babilon, na bai mi bringim yupela i kam na i no gat wanpela samting bai i kamap bilong mekim yupela i pret. Ol maunten bai i singim ol song bilong amamas, na ol diwai bai i amamas na paitim han. 13 Ol diwai pain bai i kamap long ples nau ol diwai nogut i stap long en. Na ol naispela liklik diwai bai i kamap long ples nau ol rop i gat nil i stap long en. Oltaim ol dispela gutpela diwai bai i kamap long ol dispela ples, na oltaim oltaim dispela bai i stap olsem mak bilong ol manmeri i ken lukim na tingim ol strongpela wok mi Bikpela mi bin mekim.”
Bikpela i stap king bilong nupela Jerusalem
(Sapta 56-66)

55:1: Jo 4.14, 7.37, KTH 3.18, 21.6, 22.17

55:3: 2 Sml 7.8, Sng 89.28, Ap 13.34

55:6: Mt 5.25, 25.11, Jo 8.21, 2 Ko 6.1-2

55:7: Sng 130.7, Jer 3.12, Sek 8.17

55:8: 2 Sml 7.19

55:9: Sng 103.11

55:10: 2 Ko 9.10

55:11: Ais 54.9