Sapta 8
tasol Lu 21.37 Jisas i go long maunten Oliv. Long moningtaim tru em i go gen insait long banis bilong tempel. Na olgeta manmeri i kam long em. Na em i sindaun na i wok long skulim ol. Orait ol saveman bilong lo na ol Farisi i kisim wanpela maritmeri ol i bin lukim em i mekim pasin pamuk, na ol i bringim em i kam na mekim em i sanap long ai bilong ol manmeri. Na ol i tokim Jisas olsem, “Tisa, dispela maritmeri i bin mekim pasin pamuk na ol i lukim em. Long Wkp 20.10, Lo 22.22-24 lo, Moses i bin tok olsem yumi mas tromoi ston long kain meri olsem na kilim em i dai. Na yu tok wanem?” Ol Mt 22.15 i mekim dispela tok bilong traim em, long wanem, ol i laik bai em i mekim wanpela tok ol i ken kotim em long en. Tasol Jisas i lindaun na i rait long graun long pinga bilong en.
Ol Lo 17.7, Ro 2.1 i askim askim moa yet, olsem na Jisas i sanap na i tokim ol olsem, “Wanem man namel long yupela i no bin mekim sin, em i ken tromoi namba wan ston long dispela meri.” Na em i lindaun gen na i rait long graun. Ol Mt 22.22 i harim dispela tok, na olgeta wan wan ol i lusim dispela ples na i go. Ol man i gat planti krismas ol i go pas, na ol arapela man i go bihain. Na Jisas wanpela tasol i lindaun yet i stap, na meri i sanap i stap long pes bilong em.
10 Orait Jisas i sanap na i askim meri olsem, “Meri, ol dispela man i go we? Ating i no gat wanpela man i stap bilong kotim yu?” 11 Na Jo 3.17, 5.14 meri i tok, “Bikman, i no gat wanpela.” Na Jisas i tok, “Mi tu, mi no kotim yu. Yu go, na bihain yu no ken mekim sin gen.” *
Jisas em i lait bilong graun
12 Jisas Ais 49.6, Mt 5.14, Jo 1.4-9, 3.19, 9.5, 12.46 i tokim ol manmeri gen olsem, “Mi yet mi lait bilong graun. Man i bihainim mi, em bai i no inap wokabaut long tudak. Nogat. Em bai i gat lait bilong laip.” 13 Ol Jo 5.31 Farisi i harim dispela tok na ol i tokim Jisas olsem, “Yu save tokaut long ol wok na pasin bilong yu yet. Olsem na ol man i no mas bilipim dispela tok yu autim.”* Lukim Lo 19.15. 14 Na Jo 5.31-32, 7.28-29, 9.29 Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “I tru, mi autim tok long pasin bilong mi yet. Tasol ol man i ken bilipim tok bilong mi, long wanem, mi save long ples mi kirap long en na mi kam, na mi save long ples mi bai i go long en. Tasol yupela i no save long as ples bilong mi. Na mi go we, em tu yupela i no save. 15 Yupela Jo 7.24, 12.47 i save skelim ol man long pasin bilong graun. Mi no save skelim pasin bilong wanpela man. 16 Tasol Jo 5.30, 8.29 sapos mi skelim pasin bilong wanpela man, orait ol man i ken bilipim tok mi autim, long wanem, i no mi wanpela tasol i skelim em. Nogat. Papa i bin salim mi na mi kam, em i wok wantaim mi. 17 Long Lo 17.6, 19.15, Mt 18.16, 2 Ko 13.1, Hi 10.28 lo bilong yupela, tok i stap olsem. Sapos tupela man i autim wankain tok, orait tok bilong tupela em i tru. 18 Mi 1 Jo 5.9 yet mi save autim tok long ol wok na pasin bilong mi yet, na Papa i salim mi na mi kam, em tu i autim tok long wok na pasin bilong mi.”
19 Orait Jo 8.55, 14.7, 16.3 ol Farisi i askim em olsem, “Dispela Papa yu tok long en, em i stap we?”
Na Jisas i bekim tok olsem, “Yupela i no save long mi, na yupela i no save long Papa bilong mi. Sapos yupela i save long mi, orait yupela bai i save long Papa bilong mi tu.”
20 Jisas Jo 7.30 i skulim ol manmeri i stap klostu long rum mani bilong tempel, na em i mekim ol dispela tok. Na i no gat wanpela man i holimpasim em, long wanem, taim bilong en i no yet.
Jisas i tok, ol manmeri i no inap i go long ples em i go long en
21 Jisas Jo 7.34-36, 8.24, 13.33 i tokim ol manmeri moa olsem, “Mi go nau, na bai yupela i no inap lukim mi. Na sin bilong yupela bai i stap yet, na yupela bai i dai. Yupela i no inap i go long ples mi go long en.” 22 Ol Jo 7.35 Juda i harim dispela tok na ol i tokim ol yet olsem, “Olsem wanem na em i tok, ‘Yupela i no inap i go long ples mi go long en’? Ating em bai i kilim i dai em yet?” 23 Na Jo 3.31 Jisas i tokim ol olsem, “Yupela ol lain bilong daunbilo. Tasol mi, mi bilong antap. Yupela i bilong dispela graun. Tasol mi no bilong dispela graun. 24 Olsem na mi tokim yupela pinis, ol sin bilong yupela bai i stap yet, na yupela bai i dai. Sapos yupela i no bilip olsem Mi Yet Mi Stap Olsem, Long Kisim Bek 3.14, God i bin toktok wantaim Moses, na em i kolim nem bilong em yet olsem, “Mi Yet Mi Stap Olsem.” Nau Jisas i kolim em yet long wankain pasin. Tasol ol manmeri i no klia long dispela tok em i mekim. Lukim tu Jon 6.20 na 8.28 na 8.58 na 13.19. orait ol sin bilong yupela bai i stap yet, na yupela bai i dai.”
25 Ol i askim em, “Yu husat?” Na Jisas i tokim ol, “Mi husat, em mi tokim yupela pinis. 26 Mi Jo 7.28, 12.49 gat planti tok mi mas mekim long ol pasin bilong yupela. Na bai mi skelim ol pasin bilong yupela olsem jas. Tasol Man i bin salim mi na mi kam, pasin bilong en i tru olgeta. Na olgeta tok mi harim long em, em mi save autim long ol manmeri bilong graun.”
27 Ol i no save olsem Jisas i tokim ol long Papa, 28 olsem Jo 3.11, 3.14, 5.19, 5.30, 12.32, Ro 1.4 na em i tokim ol olsem, “Taim yupela i litimapim Pikinini Bilong Man, orait yupela bai i save olsem, Mi Yet Mi Stap Olsem. Na bai yupela i save, mi no mekim wanpela samting long tingting bilong mi yet. Nogat. Mi save autim olgeta tok olsem Papa i bin soim mi. 29 Papa Jo 8.16, 16.32 i bin salim mi na mi kam, em i stap wantaim mi. Em i no lusim mi, na larim mi i stap wanpis. Nogat. Em i no lusim mi, long wanem, oltaim mi save mekim ol samting em i laikim.” 30 Ol Jo 7.31 manmeri i harim Jisas i mekim dispela tok, na planti bilong ol i bilip long em.
Tok tru bai i mekim ol manmeri i kamap fri
31 Orait Jisas i tokim ol Juda i bilip pinis long em olsem, “Sapos yupela i holim strong tok bilong mi, orait yupela bai i stap ol disaipel tru bilong mi. 32 Na Ro 6.14, 6.18, 6.22, 8.2, Je 1.25 yupela bai i save long tok tru, na tok tru bai i mekim yupela i kamap fri.” 33 Na Mt 3.9, Lu 3.8 ol i bekim tok bilong en olsem, “Mipela i lain bilong Abraham. I no gat wanpela taim mipela i bin i stap wokboi nating bilong wanpela man. Olsem na bilong wanem yu tok, ‘Yupela bai i kamap fri’?”
34 Jisas Ro 6.16, 6.20, 2 Pi 2.19 i bekim tok bilong ol olsem, “Tru tumas mi tokim yupela, olgeta man i save mekim sin, ol i stap wokboi nating bilong sin. 35 Ol wokboi nating ol i no save stap long haus oltaim. Nogat. Pikinini tasol i save stap oltaim. 36 Olsem Ro 8.2, Ga 5.1 na sapos Pikinini i mekim yupela i kamap fri, orait yupela i stap fri tru.
37 “Mi Jo 5.38, 7.19, 8.40 save, yupela i lain bilong Abraham. Tasol tok bilong mi em i no i stap insait long yupela. Olsem na yupela i laik kilim mi i dai. 38 Mi Jo 3.32, 5.19, 5.30 save autim tok long ol samting Papa bilong mi i soim mi pinis. Na yupela i save mekim ol pasin yupela i kisim long papa bilong yupela.” Sampela saveman i ting yumi mas tanim dispela tok olsem, “Yupela i mas mekim ol samting Papa i tokim yupela long mekim.”
39 Ol Mt 3.9, Ro 2.28, Ga 3.7, 3.29 Juda i harim tok bilong Jisas, orait ol i bekim tok olsem, “Tumbuna papa bilong mipela em Abraham.” Na Jisas i tokim ol, “Sapos i tru yupela ol tumbuna pikinini bilong Abraham, orait yupela bai i mekim wankain pasin olsem Abraham i bin mekim. 40 Mi Jo 8.26, 8.37 bin autim long yupela olgeta tok tru mi bin harim long God. Na nau yupela i laik kilim mi i dai. Dispela kain pasin em i no pasin bilong Abraham. 41 Yupela Lo 32.6, Ais 63.16, 64.8 i mekim pasin bilong papa bilong yupela tasol.” Na ol i tokim em, “Ol mama bilong mipela ol i no bin pamuk nabaut na karim mipela. Nogat. Mipela i gat wanpela Papa tasol, em God.” 42 Na Jo 16.28, 1 Jo 5.1 Jisas i tokim ol olsem, “Sapos i tru God em i Papa bilong yupela, orait yupela bai i laikim mi, long wanem, mi stap wantaim God na mi kam. Mi no kam long tingting bilong mi yet. Nogat. God i salim mi na mi kam.
43 “Tasol Jo 7.17, Ro 8.7 bilong wanem yupela i no klia gut long tok bilong mi? As bilong dispela em i olsem. Yupela i no inap long harim tok bilong mi. 44 Yupela Mt 13.38, 1 Jo 3.8, Ju 1.6 i pikinini bilong papa bilong yupela, em Satan. Na yupela i strong long bihainim ol laik bilong papa bilong yupela. Bipo yet em i stap man bilong kilim ol man i dai. Na em i no bihainim pasin i tru, long wanem, pasin i tru em i no i stap long em. Tok giaman em i save mekim, dispela em i tok bilong em stret. Em i man bilong tok giaman, na em i papa tru bilong pasin bilong tok giaman. 45 Tasol mi save autim tok tru, na yupela i no bilipim tok bilong mi. 46 Yupela 2 Ko 5.21, 1 Pi 2.22, 1 Jo 3.5 i ting mi bin mekim sin, a? Sapos yupela i ting olsem, orait yupela i mas kamapim rong bilong mi. Tasol sapos mi autim tok tru, orait watpo yupela i no bilipim tok bilong mi? 47 Ol Jo 10.26-27, 18.37, 1 Jo 4.6 pikinini bilong God i save harim olgeta tok bilong God. Yupela i no pikinini bilong God, olsem na yupela i no save harim tok bilong em.”
Jisas i tok, “Abraham i no kamap yet na mi yet mi stap”
48 Ol Mk 3.21-22, Jo 7.20 Juda i bekim tok bilong Jisas olsem, “Mipela i tok yu man bilong Samaria na wanpela spirit nogut i stap long yu, em i tru, a?” 49 Na Jisas i bekim tok olsem, “Mi no gat spirit nogut i stap long mi. Nogat. Mi litimapim nem bilong Papa bilong mi tasol, na yupela i daunim nem bilong mi. 50 Mi Jo 5.41, 7.18 no wok long litimapim nem bilong mi yet. I gat wanpela Man i laik litimapim nem bilong mi, na em i jas. 51 Tru Jo 5.24, 6.40, 6.47, 11.26 tumas mi tokim yupela, sapos wanpela man i bihainim tok bilong mi, em i no inap i dai. Nogat tru.”
52 Orait Sek 1.5, Hi 11.13 ol Juda i tokim Jisas olsem, “Nau mipela i save pinis, yu gat spirit nogut i stap long yu. Abraham em i dai pinis, na ol profet tu ol i dai pinis. Na yu tok, ‘Sapos wanpela man i bihainim gut tok bilong mi, em i no inap i dai.’ 53 Olsem Jo 4.12 wanem? Ating yu winim tumbuna bilong yumi, Abraham? Em i dai pinis. Na ol profet tu ol i dai pinis. Yu ting yu husat tru?”
54 Jisas i bekim tok olsem, “Sapos mi litimapim nem bilong mi yet, orait nem bilong mi em i samting nating. Tasol Papa bilong mi, em i litimapim nem bilong mi. Na yupela i save tok, em i God bilong yupela. 55 Tasol Jo 7.28-29 yupela i no save long em. Mi, mi save long em. Sapos mi tok, ‘Mi no save long em,’ orait mi bai kamap man bilong giaman olsem yupela. Tasol mi save pinis long em, na mi bihainim gut tok bilong em.
56 “Taim Lu 10.24, Hi 11.13 tumbuna bilong yupela Abraham em i tingting long lukim taim bilong mi, em i bin amamas. Na taim em i lukim pinis, orait bel bilong en i gutpela tru.” 57 Ol Juda i harim dispela tok na ol i tokim Jisas olsem, “Yu no gat 50 krismas yet, na yu bin lukim Abraham, a?” 58 Na Ais 43.13, Jo 1.1, Kl 1.17, KTH 1.8 Jisas i tokim ol, “Tru tumas mi tokim yupela, taim Abraham i no kamap yet, Mi Yet Mi Stap Olsem.”§ Lukim tok i stap long Jon 8.24.
59 Orait Jo 10.31 ol i kisim ol ston bilong tromoi long em. Tasol Jisas i hait na i lusim banis bilong tempel na i go ausait.

8:1: Lu 21.37

8:5: Wkp 20.10, Lo 22.22-24

8:6: Mt 22.15

8:7: Lo 17.7, Ro 2.1

8:9: Mt 22.22

8:11: Jo 3.17, 5.14

8:12: Ais 49.6, Mt 5.14, Jo 1.4-9, 3.19, 9.5, 12.46

8:13: Jo 5.31

*8:13: Lukim Lo 19.15.

8:14: Jo 5.31-32, 7.28-29, 9.29

8:15: Jo 7.24, 12.47

8:16: Jo 5.30, 8.29

8:17: Lo 17.6, 19.15, Mt 18.16, 2 Ko 13.1, Hi 10.28

8:18: 1 Jo 5.9

8:19: Jo 8.55, 14.7, 16.3

8:20: Jo 7.30

8:21: Jo 7.34-36, 8.24, 13.33

8:22: Jo 7.35

8:23: Jo 3.31

8:24: Long Kisim Bek 3.14, God i bin toktok wantaim Moses, na em i kolim nem bilong em yet olsem, “Mi Yet Mi Stap Olsem.” Nau Jisas i kolim em yet long wankain pasin. Tasol ol manmeri i no klia long dispela tok em i mekim. Lukim tu Jon 6.20 na 8.28 na 8.58 na 13.19.

8:26: Jo 7.28, 12.49

8:28: Jo 3.11, 3.14, 5.19, 5.30, 12.32, Ro 1.4

8:29: Jo 8.16, 16.32

8:30: Jo 7.31

8:32: Ro 6.14, 6.18, 6.22, 8.2, Je 1.25

8:33: Mt 3.9, Lu 3.8

8:34: Ro 6.16, 6.20, 2 Pi 2.19

8:36: Ro 8.2, Ga 5.1

8:37: Jo 5.38, 7.19, 8.40

8:38: Jo 3.32, 5.19, 5.30

8:38: Sampela saveman i ting yumi mas tanim dispela tok olsem, “Yupela i mas mekim ol samting Papa i tokim yupela long mekim.”

8:39: Mt 3.9, Ro 2.28, Ga 3.7, 3.29

8:40: Jo 8.26, 8.37

8:41: Lo 32.6, Ais 63.16, 64.8

8:42: Jo 16.28, 1 Jo 5.1

8:43: Jo 7.17, Ro 8.7

8:44: Mt 13.38, 1 Jo 3.8, Ju 1.6

8:46: 2 Ko 5.21, 1 Pi 2.22, 1 Jo 3.5

8:47: Jo 10.26-27, 18.37, 1 Jo 4.6

8:48: Mk 3.21-22, Jo 7.20

8:50: Jo 5.41, 7.18

8:51: Jo 5.24, 6.40, 6.47, 11.26

8:52: Sek 1.5, Hi 11.13

8:53: Jo 4.12

8:55: Jo 7.28-29

8:56: Lu 10.24, Hi 11.13

8:58: Ais 43.13, Jo 1.1, Kl 1.17, KTH 1.8

§8:58: Lukim tok i stap long Jon 8.24.

8:59: Jo 10.31