Sapta 3
Long de Sabat Jisas i mekim orait man i gat han nogut
(Matyu 12.9-14 na Luk 6.6-11)
Jisas i go insait long haus lotu gen. Na wanpela man i stap, wanpela han bilong en i dai pinis. Na ol man i was gut long Jisas, long wanem, ol i laik save, em bai i mekim orait dispela man long de Sabat, o nogat. Ol i ting, sapos Jisas i mekim dispela kain pasin, ol bai i kotim em. Orait Jisas i tokim dispela man, han bilong en i nogut, olsem, “Yu kam hia.” Na Lu 14.3 Jisas i askim ol olsem, “Ating yumi ken mekim gutpela pasin long de Sabat, o yumi ken mekim pasin nogut? Ating yumi ken helpim ol man na mekim ol i stap gut, o yumi ken kilim ol i dai?” Tasol ol man i no bekim wanpela tok. Na Jo 11.33 Jisas i lukluk raun long ol, na em i belhat. Em i lukim bel bilong ol i pas, na em i bel hevi long dispela. Na em i tokim dispela man olsem, “Stretim han bilong yu.” Orait em i stretim han, na han i kamap gutpela gen. Na Mt 22.15-16 kwiktaim ol Farisi i kirap na lusim haus na i go, na ol i bung wantaim lain bilong Herot. Ol i wokim toktok bilong painim rot long kilim Jisas i dai.* Lukim tok i stap long Matyu 12.14.
Jisas i soim strong bilong en, tasol ol as ples i no bilip long em
(Sapta 3.7—6.6)
Bikpela lain manmeri i bung klostu long raunwara
(Luk 6.17-19)
Jisas wantaim ol disaipel bilong en i lusim dispela ples na ol i go long raunwara Galili. Na bikpela lain manmeri i bihainim em i go. Ol Mt 4.25 manmeri bilong distrik Galili na bilong distrik Judia na bilong taun Jerusalem na bilong distrik Idumea na bilong graun i stap long hapsait bilong wara Jordan na bilong hap bilong taun Tair na Saidon, ol i harim tok long ol samting Jisas i mekim, na bikpela lain manmeri tru i kam long em. Na Mk 4.1, Lu 5.1-3 Jisas i tokim ol disaipel olsem, “Bikpela lain manmeri moa i stap. Nogut ol i pas long mi na subim mi strong. Bringim wanpela bot i kam sambai, na sapos ol manmeri i pas tru, mi ken kalap long bot.” 10 Bipo Mt 9.21, 14.36, Mk 5.29, 6.56, Lu 7.21 Jisas i bin mekim orait planti manmeri, olsem na ol manmeri i gat sik ol i laik putim han long em, na ol i wok long subim ol arapela bai ol yet i ken i go klostu long em. 11 Na Mk 1.23-24, Lu 4.41 taim ol spirit nogut i lukim em, ol i save brukim skru long em na singaut olsem, “Yu Pikinini Bilong God.” 12 Tasol Mt 8.4, 12.16, Mk 1.34 Jisas i save tambuim ol strong long ol i no ken tokaut ples klia long em yet em i husat tru.
Jisas i makim 12-pela aposel
(Matyu 10.1-4 na Luk 6.12-16)
13 Jisas i go antap long maunten. Em i laik makim sampela man long stap wantaim em. Na em i singautim ol dispela man, na ol i kam long em. 14 Na em i makim 12-pela man, bai ol i stap wantaim em, na em i givim nem aposel long ol. Em i laik salim ol i go bilong autim tok bilong God, 15 na em i laik givim strong long ol bilong rausim ol spirit nogut. 16 Em Jo 1.42 i makim 12-pela. Wanpela em Saimon, na Jisas i givim narapela nem Pita long em. 17 Na Lu 9.54 em i makim tu Jems, pikinini bilong Sebedi, wantaim brata bilong en Jon. Na em i kolim tupela long nem Boanerges. Mining bilong dispela nem i olsem, “Ol man i olsem klaut i pairap.” 18 Na em i makim tu Andru na Filip na Bartolomyu na Matyu na Tomas na Jems, em pikinini bilong Alfius, na Tadius na Saimon, em wanpela man bilong lain Selot, 19 na Judas Iskariot, em dispela man bihain em i givim Jisas long han bilong ol man i laik mekim nogut long em.
Ol i tok Jisas i wok wantaim Belsebul
(Matyu 12.24-32 na Luk 11.14-23 na 12.10)
20 Jisas Mk 6.31 i go long haus. Na ol bikpela lain manmeri i kam bung gen, olsem na Jisas wantaim ol disaipel ol i no gat taim bilong kaikai. 21 Ol Jo 7.5, 10.20 wanblut bilong Jisas i harim tok long ol samting Jisas i mekim, na ol i kam bilong kisim em. Ol i tok olsem, “Em i longlong pinis.”
22 Sampela Mt 9.34, 10.25 saveman bilong lo i stap long Jerusalem ol i kam daun, na ol i tok olsem, “Belsebul i stap long em. Em i save rausim ol spirit nogut long strong bilong Belsebul tasol, em hetman bilong ol spirit nogut.” Belsebul em narapela nem bilong Satan. 23 Na Mt 4.10, Lu 11.17-22 Jisas i singautim ol i kam klostu long em, na em i mekim sampela tok piksa long ol. Em i tok olsem, “Olsem wanem na Satan inap rausim Satan? 24 Sapos ol man bilong wanpela kantri i bruk tupela lain na ol i pait, dispela kantri bai i no inap i stap strong. 25 Na sapos ol man bilong wanpela haus ol i bruk tupela lain na ol i pait, dispela haus i no inap i stap strong. 26 Na sapos Satan i birua long em yet na lain bilong en i bruk, orait em i no inap i stap strong. Nogat. Em bai i pinis olgeta.
27 “I Ais 49.24, Mt 12.29 no gat man inap i go insait long haus bilong wanpela strongpela man na kisim nating ol samting bilong en. Nogat. Em i mas pasim dispela strongpela man long baklain pastaim. Sapos em i mekim olsem, orait nau bai em inap kisim ol samting i stap long haus bilong dispela man.
28 “Mi Mt 12.31-32, Lu 12.10, 1 Jo 5.16 tok tru long yupela olsem, God bai i lusim olgeta sin na olgeta tok nogut ol manmeri i mekim. 29 Tasol sapos man i mekim tok nogut long Holi Spirit, God bai i no inap lusim dispela sin bilong en, nau na bihain tu. Nogat. Asua bilong dispela sin bai i stap long em oltaim oltaim.” Jisas i tok olsem, 30 long wanem, ol i bin tok, “Em i gat spirit nogut i stap long em.” Jisas i mekim wok bilong em long strong bilong Holi Spirit, em Spirit bilong God. Olsem na sapos ol man i tok, Jisas i mekim wok long strong bilong Satan o bilong wanpela spirit nogut, ol dispela man i mekim tok nogut na daunim nem bilong Holi Spirit.
Husat em i mama na brata bilong Jisas?
(Matyu 12.46-50 na Luk 8.19-21)
31 Long Mk 6.3, Jo 2.12, Ap 1.14 dispela taim mama wantaim ol brata bilong Jisas ol i kamap. Ol i sanap ausait, na ol i salim tok i go long em. Ol i laik bai em i kam long ol. 32 Bikpela lain manmeri i sindaun raunim em, na ol i tokim em olsem, “Harim. Mama bilong yu wantaim ol brata na susa bilong yu ol i stap ausait na i singaut long yu.” 33 Na em i bekim tok bilong ol olsem, “Husat em i mama na brata bilong mi?” 34 Em i lukluk raun long ol manmeri i sindaun raun long em, na em i tok, “Lukim mama bilong mi wantaim ol brata bilong mi. 35 Man o meri i save bihainim laik bilong God, em i brata na susa na mama bilong mi.”

3:4: Lu 14.3

3:5: Jo 11.33

3:6: Mt 22.15-16

*3:6: Lukim tok i stap long Matyu 12.14.

3:8: Mt 4.25

3:9: Mk 4.1, Lu 5.1-3

3:10: Mt 9.21, 14.36, Mk 5.29, 6.56, Lu 7.21

3:11: Mk 1.23-24, Lu 4.41

3:12: Mt 8.4, 12.16, Mk 1.34

3:16: Jo 1.42

3:17: Lu 9.54

3:20: Mk 6.31

3:21: Jo 7.5, 10.20

3:22: Mt 9.34, 10.25

3:22: Belsebul em narapela nem bilong Satan.

3:23: Mt 4.10, Lu 11.17-22

3:27: Ais 49.24, Mt 12.29

3:28: Mt 12.31-32, Lu 12.10, 1 Jo 5.16

3:30: Jisas i mekim wok bilong em long strong bilong Holi Spirit, em Spirit bilong God. Olsem na sapos ol man i tok, Jisas i mekim wok long strong bilong Satan o bilong wanpela spirit nogut, ol dispela man i mekim tok nogut na daunim nem bilong Holi Spirit.

3:31: Mk 6.3, Jo 2.12, Ap 1.14