Sapta 4
Satan i traim Jisas
(Mak 1.12-13 na Luk 4.1-13)
Long Mk 1.12-13, Lu 4.1-13, Hi 2.18, 4.15 dispela taim Holi Spirit i bringim Jisas i go long ples i no gat man, bai Satan i traim em. Na Kis 34.28, 1 Kin 19.8 Jisas i no kisim kaikai inap 40 san na 40 nait. Na bihain em i hangre. Na Jo 6.30-31 man bilong traim i kam kamap long em, na i tokim em olsem, “Sapos i tru yu Pikinini Bilong God, orait yu tok na ol dispela ston i ken tanim na i kamap bret.” Tasol Lo 8.3 Jisas i bekim tok olsem, “Buk bilong God i gat tok olsem, ‘Ol manmeri i no inap kisim laip long kaikai tasol. Nogat. Ol i mas bihainim olgeta tok bilong God tu na bai ol i kisim laip.’ ”
Em i tok olsem, na Satan i kisim em i go long Jerusalem, taun bilong God, na i putim em antap tru long tempel. Na Sng 91.11-12, Jo 7.3-4 Satan i tokim em olsem, “Sapos i tru yu Pikinini Bilong God, orait yu kalap i go daun. Long wanem, buk bilong God i gat tok olsem, ‘Em bai i tokim ol ensel bilong en long ol i mas was long yu.’ Na ‘Ol bai i karim yu long han bilong ol, nogut wanpela ston i sutim lek bilong yu.’ ” Tasol Lo 6.16 Jisas i tokim em, “Buk bilong God i tok moa olsem, ‘Yu no ken traim strong bilong God, Bikpela bilong yu.’ ”
Satan i kisim Jisas gen na i go long wanpela maunten i antap moa. Na Satan i soim em olgeta strongpela kantri bilong dispela graun wantaim ol gutpela samting bilong ol. Na Jo 6.14-15 em i tokim Jisas olsem, “Sapos yu brukim skru na lotu long mi, orait bai mi givim yu dispela olgeta samting.” 10 Na Lo 6.13, 10.20, Jos 24.14 Jisas i tokim em, “Satan, yu klia. Buk bilong God i tok, ‘Yu mas aninit long God, Bikpela bilong yu. Na yu mas lotu long em wanpela tasol.’ ”
11 Olsem Hi 1.6, 1.14 na Satan i lusim em. Na ol ensel i kam na i helpim Jisas.
Jisas i statim wok long Galili
(Mak 1.14-15 na Luk 4.14-15)
12 Taim Mt 14.3, Mk 1.14, 6.17, Lu 3.19-20, Jo 4.43 Jisas i harim tok olsem, ol i putim Jon pinis long kalabus, orait em i go long distrik Galili. 13 Na Jo 2.12 em i lusim taun Nasaret na i go sindaun long taun Kaperneam. Kaperneam em i stap arere long raunwara Galili, long graun bilong ol lain Sebulun na Naptali.* Bipo tupela lain bilong Israel, em lain Sebulun na lain Naptali, i bin sindaun klostu long raunwara Galili. Tasol long taim bilong Jisas graun bilong ol em i kamap hap graun bilong distrik Galili. 14 Long dispela pasin Jisas inapim wanpela tok God i bin mekim long maus bilong profet Aisaia olsem, 15 “Ol Ais 9.1-2 manmeri bilong graun bilong Sebulun na graun bilong Naptali, em graun i stap klostu long bikrot i go long solwara na graun i stap long hapsait bilong wara Jordan, em graun bilong distrik Galili, dispela distrik i gat planti manmeri bilong ol arapela kantri tu i stap long en, 16 ol Ais 42.7, Lu 2.32 dispela manmeri i bin sindaun long bikpela tudak, ol i lukim pinis bikpela lait. Ol manmeri i bin stap long ples tudak, lait i kamap pinis long ol.”
Jisas i autim gutnius bilong kingdom bilong God
na em i mekim orait ol manmeri i gat sik
(Sapta 4.17—9.34)
Jisas i singautim 4-pela man na ol i bihainim em
(Mak 1.16-20 na Luk 5.1-11)
17 Long Mt 3.2, 10.7, Mk 1.14-15 dispela taim Jisas i stat long autim tok long ol manmeri. Em i tok olsem, “Yupela i mas tanim bel, long wanem, kingdom bilong heven em i kam klostu pinis.”
18 Jisas i wokabaut arere long raunwara Galili, na em i lukim tupela brata, em Saimon, ol i kolim Pita, na brata bilong en Andru. Tupela i wok long tromoi umben long raunwara. Tupela i save wok bisnis long kisim pis. 19 Orait Mt 13.47, Lu 5.1-11 Jisas i tokim tupela olsem, “Yutupela kam bihainim mi, na bai mi lainim yutupela long pasin bilong kisim ol manmeri.” 20 Na Mt 19.27, Mk 10.28, Lu 18.28 kwiktaim tupela i lusim umben na i go bihainim em.
21 Jisas i wokabaut i go moa, na em i lukim arapela tupela brata, em Jems, pikinini bilong Sebedi, wantaim brata bilong en Jon. Tupela i stap long bot wantaim papa bilong tupela, Sebedi. Ol umben bilong ol i bruk, na ol i wok long stretim. Orait Jisas i singautim tupela. 22 Na kwiktaim tupela i lusim bot na i lusim papa bilong tupela, na tupela i go bihainim Jisas.
Jisas i autim tok na i mekim orait planti manmeri
(Luk 6.17-19)
23 Jisas Mt 9.35, Mk 1.39, Lu 4.15, 4.44, Ap 10.38 i go raun long olgeta hap bilong distrik Galili. Em i save go insait long ol haus lotu bilong ol na skulim ol manmeri. Em i autim gutnius bilong kingdom bilong God, na em i mekim orait olgeta sik na olgeta samting i bagarapim bodi bilong ol manmeri. 24 Ol Mk 6.55 i stori long em long olgeta hap bilong provins Siria. Long taim ol Rom i bosim ol Juda, kantri Israel i stap olsem wanpela hap bilong wanpela bikpela provins ol Rom i kolim provins Siria. Olsem na ol manmeri i bringim olgeta man ol kain kain sik i bagarapim ol na ol i karim pen nogut, na ol man i gat spirit nogut, na ol man i gat dispela kain sik i save mekim ol i pundaun na guria nogut, na ol man bun bilong ol i dai olgeta. Na Jisas i mekim ol i kamap orait. 25 Na Mk 3.7-8 planti bikpela lain manmeri bilong Galili na bilong hap bilong distrik Dekapolis, na bilong Jerusalem na Judia na bilong graun i stap long hapsait bilong wara Jordan, ol i save bihainim em i go.

4:1: Mk 1.12-13, Lu 4.1-13, Hi 2.18, 4.15

4:2: Kis 34.28, 1 Kin 19.8

4:3: Jo 6.30-31

4:4: Lo 8.3

4:6: Sng 91.11-12, Jo 7.3-4

4:7: Lo 6.16

4:9: Jo 6.14-15

4:10: Lo 6.13, 10.20, Jos 24.14

4:11: Hi 1.6, 1.14

4:12: Mt 14.3, Mk 1.14, 6.17, Lu 3.19-20, Jo 4.43

4:13: Jo 2.12

*4:13: Bipo tupela lain bilong Israel, em lain Sebulun na lain Naptali, i bin sindaun klostu long raunwara Galili. Tasol long taim bilong Jisas graun bilong ol em i kamap hap graun bilong distrik Galili.

4:15: Ais 9.1-2

4:16: Ais 42.7, Lu 2.32

4:17: Mt 3.2, 10.7, Mk 1.14-15

4:19: Mt 13.47, Lu 5.1-11

4:20: Mt 19.27, Mk 10.28, Lu 18.28

4:23: Mt 9.35, Mk 1.39, Lu 4.15, 4.44, Ap 10.38

4:24: Mk 6.55

4:24: Long taim ol Rom i bosim ol Juda, kantri Israel i stap olsem wanpela hap bilong wanpela bikpela provins ol Rom i kolim provins Siria.

4:25: Mk 3.7-8