Sapta 5
Jisas i tok na Pita i kisim planti pis moa
(Matyu 4.18-22 na Mak 1.16-20)
Wanpela Mt 13.1-2, Mk 3.9-10, 4.1 taim Jisas i sanap long nambis bilong raunwara Genesaret,* Genesaret em i narapela nem bilong raunwara Galili. na planti manmeri i kam long em bilong harim tok bilong God, na ol i sanap klostu long em na banisim em tru. Na Jisas i lukim tupela bot i stap long nambis bilong raunwara, em ol bot bilong ol man bilong kisim pis. Tasol ol dispela man i lusim bot, na ol i wok long wasim ol umben. Orait Jisas i kalap long wanpela bot, em bot bilong Saimon. Na em i tokim Saimon long kam insait long bot na subim bot i go lusim nambis liklik. Na Jisas i sindaun long bot na i skulim ol manmeri.
Em i skulim ol pinis, orait bihain em i tokim Saimon olsem, “Pul i go namel long wara, na tromoi ol umben i go daun bilong kisim pis.” Na Jo 21.3 Saimon i tok olsem, “Bikman, long nait mipela i wok hat tru i go inap tulait, na mipela i no kisim wanpela pis. Tasol bai mi bihainim tok bilong yu na tromoi ol umben.” Ol Jo 21.6 i mekim olsem, na ol i kisim bikpela lain pis moa, na ol umben i laik bruk. Olsem na ol i singautim ol poroman bilong ol i stap long narapela bot, long kam helpim ol. Na ol i kam, na ol i pulimapim pis long tupela bot. Na tupela bot i pulap tru na i laik i go daun long wara. Saimon 2 Sml 6.9, 1 Kin 17.18 Pita i lukim dispela, na em i brukim skru klostu long lek bilong Jisas na i tok, “Bikpela, yu lusim mi na yu go. Mi man bilong sin.” Em i lukim olgeta dispela pis ol i kisim, na em i kirap nogut tru. Na ol poroman bilong en, ol tu i kirap nogut. 10 Tupela Mt 4.19 poroman bilong Saimon, em Jems wantaim Jon, tupela pikinini bilong Sebedi, tupela tu i kirap nogut. Tasol Jisas i tokim Saimon olsem, “Yu no ken pret. Nau yu wok long kisim pis, tasol bihain bai yu wok long kisim ol manmeri i kam long mi.” 11 Orait Mt 4.20, 19.27, Mk 1.18, Lu 18.28 ol i pul i go sua, na ol i lusim olgeta samting bilong ol, na ol i bihainim Jisas.
Jisas i mekim orait wanpela man i gat sik lepra
(Matyu 8.1-4 na Mak 1.40-45)
12 Wanpela taim Jisas i stap long wanpela taun, na wanpela man i stap, em i gat sik lepra i pulap tru long bodi bilong em. Em i lukim Jisas, na em i brukim skru na putim pes i go daun long graun na i tokim Jisas olsem, “Bikpela, sapos yu laik, yu inap long mekim mi i kamap klin long ai bilong God.” Lukim tok i stap long Matyu 8.2. 13 Na Jisas i putim han long em na i tokim em olsem, “Mi laik. Yu kamap klin.” Na wantu sik lepra i lusim dispela man, na em i kamap klin. 14 Na Wkp 14.1-32 Jisas i tok strong long em olsem, “Yu no ken tokim wanpela man long dispela samting i bin kamap long yu. Nogat. Yu go soim skin bilong yu long pris, na mekim ofa bilong soim olsem skin bilong yu i kamap klin pinis, olsem Moses i bin tok. Na bai ol man i ken save, sik bilong yu i pinis.” 15 Tasol stori bilong ol samting Jisas i mekim em i raun i go moa yet. Olsem na planti man moa ol i kam bilong harim tok bilong em, na bilong em i mekim orait ol sik bilong ol. 16 Tasol Mt 14.23, Mk 1.35, 6.46 planti taim em i save lusim ol manmeri na i go long hap i no gat man, na em i save beten.
Jisas i mekim orait wanpela man i gat han na lek nogut
(Matyu 9.1-8 na Mak 2.1-12)
17 Wanpela de Jisas i skulim ol manmeri i stap, na ol Farisi na ol tisa bilong lo ol i sindaun i stap. Ol i bin lusim taun Jerusalem na olgeta ples bilong distrik Galili na Judia na ol i kam. Na strong bilong Bikpela em i stap long Jisas na em i wok long mekim orait ol sikman. 18 Na sampela man i karim wanpela man i kam. Ol bun bilong dispela man i dai olgeta, na em i slip i stap long wanpela bet. Ol i laik karim em i go insait long haus na putim em klostu long Jisas, 19 tasol planti manmeri i stap na ples i pas, na i no gat rot bilong karim sikman i go insait. Olsem na ol i go antap long rup bilong dispela haus Jisas i stap long en. Na ol i rausim hap bilong rup, na ol i slekim bet dispela man i slip long en i go daun namel long ol manmeri, na ol i putim em i stap long pes bilong Jisas. 20 Jisas Lu 7.48 i lukim olsem ol i bilip tru, na em i tok, “Pren, mi lusim pinis ol sin bilong yu.” 21 Ol Sng 32.5, Ais 43.25, Lu 7.49 saveman bilong lo na ol Farisi i harim dispela tok, orait ol i toktok planti olsem, “Dispela man em i husat na em i laik kisim ples bilong God na i mekim dispela tok? I no gat wanpela man em inap long lusim sin. Em i wok bilong God wanpela tasol.” 22 Jisas i save pinis long tingting bilong ol, na em i bekim tok olsem long ol, “Bilong wanem yupela i gat dispela kain tingting long bel bilong yupela? 23 Wanem tok em i isi long mi mekim? Em i isi long mi tok, ‘Mi lusim ol sin bilong yu,’ o em i isi long mi tok, ‘Yu kirap na wokabaut’? 24 Tasol Jo 5.8 mi laik bai yupela i save olsem, Pikinini Bilong Man em i gat strong long dispela graun, na em inap long lusim ol sin.” Orait na Jisas i lukluk i go long dispela man bun bilong en i dai olgeta na i tokim em olsem, “Mi tokim yu, yu kirap na kisim bet bilong yu, na yu go long haus bilong yu.” 25 Na wantu tasol dispela man i kirap long ai bilong ol dispela manmeri, na em i kisim bet em i bin slip long en. Na em i wok long litimapim nem bilong God na i wokabaut i go long haus bilong en. 26 Na olgeta manmeri i kirap nogut tru long lukim dispela samting. Bel bilong ol i kirap long lukim bikpela strong bilong God na ol i litimapim nem bilong God na tok olsem, “Nau yumi lukim ol narakain samting tru i kamap.”
Jisas i singautim Livai
(Matyu 9.9-13 na Mak 2.13-17)
27 Bihain Jisas i wokabaut i go na em i lukim wanpela man bilong kisim takis em i sindaun i stap long haus takis. Nem bilong dispela man em Livai. I luk olsem Livai em narapela nem bilong Matyu. Lukim Matyu 9.9. Na Jisas i tokim em olsem, “Yu kam bihainim mi.” 28 Na Livai i kirap na i lusim olgeta samting i stap, na em i go bihainim Jisas.
29 Orait Livai i mekim wanpela bikpela kaikai bilong Jisas long haus bilong em. Planti man bilong kisim takis, na planti arapela man tu, ol i sindaun na i kaikai wantaim tupela. 30 Na Lu 15.1-2 ol Farisi wantaim ol saveman bilong lo bilong lain Farisi ol i toktok planti long ol disaipel bilong Jisas. Ol i tok, “Watpo yupela i save kaikai na dring wantaim ol man bilong kisim takis na ol man bilong mekim sin?”§ Lukim tok i stap long Matyu 9.11. 31 Na Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Ol man i no gat sik ol i no save go long dokta. Nogat. Ol sikman tasol i save go long dokta. 32 Olsem 1 Ti 1.15 tasol, mi no kam bilong singautim ol stretpela man long tanim bel. Nogat. Mi kam bilong singautim ol man i save mekim sin.”
Jisas i tok long pasin bilong tambu long kaikai
(Matyu 9.14-17 na Mak 2.18-22)
33 Na Mt 9.14, Mk 2.18 ol man i tokim Jisas olsem, “Planti taim ol disaipel bilong Jon i save tambu long kaikai na beten. Na ol disaipel bilong ol Farisi tu i save mekim olsem. Tasol ol disaipel bilong yu ol i wok long kaikai na dring.” 34 Na Jo 3.29 Jisas i tokim ol olsem, “Sapos wanpela man i laik marit, ating yupela inap tokim ol wantok bilong en long ol i mas tambu long kaikai long taim dispela man i stap yet wantaim ol? Nogat. 35 Tasol bihain, taim ol i kisim dispela man i go pinis na em i no moa i stap wantaim ol wantok bilong en, orait long dispela taim ol bai i tambu long kaikai.”
36 Jisas i givim wanpela tok piksa tu long ol. Em i tok olsem, “Sapos wanpela olpela saket i gat hul, i no gat man i save kisim wanpela nupela saket na brukim bilong kisim hap laplap bilong samapim hul long olpela saket. Sapos em i mekim olsem, em bai i bagarapim nupela saket, na tu dispela liklik hap nupela laplap bai em i no wankain olsem olpela saket. 37 Na i no gat man i save pulimapim nupela wain long olpela skin meme. Sapos em i mekim olsem, bai nupela wain i brukim skin meme na wain i kapsait i go long graun. Na skin meme tu bai i bagarap. 38 Olsem na ol i mas pulimapim nupela wain long nupela skin meme.* Lukim tok i stap long Matyu 9.17. 39 Na man i dringim pinis olpela wain, em i no save laikim nupela. Em i save tok, ‘Olpela em i gutpela.’ ”

5:1: Mt 13.1-2, Mk 3.9-10, 4.1

*5:1: Genesaret em i narapela nem bilong raunwara Galili.

5:5: Jo 21.3

5:6: Jo 21.6

5:8: 2 Sml 6.9, 1 Kin 17.18

5:10: Mt 4.19

5:11: Mt 4.20, 19.27, Mk 1.18, Lu 18.28

5:12: Lukim tok i stap long Matyu 8.2.

5:14: Wkp 14.1-32

5:16: Mt 14.23, Mk 1.35, 6.46

5:20: Lu 7.48

5:21: Sng 32.5, Ais 43.25, Lu 7.49

5:24: Jo 5.8

5:27: I luk olsem Livai em narapela nem bilong Matyu. Lukim Matyu 9.9.

5:30: Lu 15.1-2

§5:30: Lukim tok i stap long Matyu 9.11.

5:32: 1 Ti 1.15

5:33: Mt 9.14, Mk 2.18

5:34: Jo 3.29

*5:38: Lukim tok i stap long Matyu 9.17.