Sapta 43
God i save kisim bek ol manmeri bilong en
Yupela Ais 42.6, 44.2, 44.6, 44.21, 45.4 ol Israel, yupela lain bilong Jekop, Bikpela i bin mekim yupela i kamap wanpela lain manmeri, na em i tokim yupela olsem, “Yupela i no ken pret, long wanem, mi kisim bek yupela pinis. Mi bin givim nem long yupela na mi makim yupela i bilong mi yet. Taim Lo 31.6-8, Sng 91.3, Dan 3.25-27 yupela i brukim ol wara i daun tumas, bai mi stap wantaim yupela, na wara bai i no inap bagarapim yupela. Na taim yupela i go insait long paia i hat tumas, bai paia i no inap kukim yupela. Long wanem, mi Bikpela, mi God bilong yupela ol Israel, mi bai helpim yupela. Mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta, mi tasol mi save kisim bek yupela. Taim yupela i stap long han bilong ol birua, mi inap givim ol Isip na ol Sudan na ol Seba olsem pe bilong baim bek yupela. Na mi inap givim ol arapela lain manmeri olsem pe bilong kisim bek yupela, bai yupela i ken i stap gut. Long wanem, yupela i lewa tru bilong mi. Na mi laikim yupela moa yet na mi laik givim biknem long yupela. Mi Ais 41.10, 41.14, Jer 30.10-11, 46.27-28 stap wantaim yupela, olsem na yupela i no ken pret. Ol lain bilong yupela i stap long hap sankamap na long hap san i go daun, bai mi bringim ol i kam bek. Bai mi tokim ol man long hap not na hap saut long larim yupela i kam bek. Maski ol manmeri bilong mi i stap longwe tru long arere tru bilong graun, bai mi bringim ol i kam bek. Yupela i lain manmeri bilong mi stret, na mi yet mi bin wokim yupela, bai ol arapela lain i ken lukim yupela na givim biknem long mi.”
Ol Israel i olsem witnes bilong Bikpela
God i tok olsem, “Singautim ol manmeri bilong mi i kam bung. I tru, ol i stap olsem ol aipas na yaupas, tasol ol i gat ai bilong lukim samting na yau bilong harim tok. Olgeta manmeri bilong ol arapela kantri i kam bung pinis long kot. Wanem god bilong ol inap tokaut long olkain samting bai i kamap bihain? Na wanem god bilong ol bipo i bin tokaut long ol samting i wok long kamap nau? Husat inap sanap olsem witnes bilong ol na tokaut olsem, em i bin harim wanpela god i tok long samting bai i kamap, na bihain em i bin lukim dispela samting i kamap tru?
10 “Tasol Ais 41.4, 44.6-8 yupela Israel, yupela i witnes bilong mi. Mi bin makim yupela bilong i stap wokman bilong mi. Olsem bai yupela inap save long mi na bilip long mi na bai yupela i save gut olsem mi wanpela tasol mi God tru. Bipo i no gat wanpela god i bin kamap na i stap pastaim long mi. Na bihain tu bai i no gat wanpela god i kisim ples bilong mi. 11 Mi Ais 45.21, Hos 13.4 tasol mi Bikpela, na oltaim mi save kisim bek yupela. 12 I no gat narapela god i bin i stap wantaim yupela na helpim yupela. Nogat. Mi tasol mi bin tokaut long mi bai kisim bek yupela, na mi bin kisim bek yupela olsem mi bin tok. Na yupela i witnes bilong mi. Mi wanpela tasol mi God, Bikpela. 13 Nau na long olgeta taim bai mi stap God tru. Sapos mi holimpas wanpela lain manmeri, i no gat wanpela man inap sakim strong bilong mi na rausim ol long han bilong mi. Na sapos mi mekim wanpela wok, i no gat wanpela man inap pasim wok bilong mi.”
God bai i kisim bek ol Israel i stap kalabus long Babilon
14 God, Bikpela bilong Israel, em God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta, na em man bilong sambai long yupela na helpim yupela, em i tok olsem, “Bilong helpim yupela ol manmeri bilong mi, bai mi salim ol soldia i kam pait long Babilon. Na ol Babilon bai i go antap long ol dispela sip ol i save amamas long en, na lusim ples bilong ol na ranawe.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 15 Mi tasol mi Bikpela, mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. Mi bin mekim yupela Israel i kamap wanpela lain manmeri, na nau mi stap king bilong yupela.
16 “Bipo Kis 14.21-29 mi Bikpela, mi bin wokim rot namel long solwara. 17 Na mi bin mekim ol planti birua wantaim ol karis na hos bilong ol i bihainim dispela rot, na ol i bagarap olgeta na i no moa kirap gen. Ol i bin dai wantu tasol olsem lam i dai long taim man i winim. 18 Tasol nau mi tok, yupela i no ken tingting tasol long ol samting mi bin mekim bipo. Nogat. 19 Yupela i mas lukluk long nupela samting mi laik mekim. Dispela samting i wok long kamap nau na ating yupela i no lukim, laka? Bai mi wokim rot long ples drai na bai mi mekim ol wara i ran long dispela hap. 20 Ol wel animal olsem ol weldok na ol muruk bai i givim biknem long mi long taim mi mekim wara i kamap long ples drai, bai ol manmeri mi bin makim bilong mi yet, ol i ken dring. 21 Mi bin mekim ol dispela manmeri i kamap lain manmeri bilong mi yet, bai ol i ken amamas na tokaut long biknem bilong mi.”
Pasin nogut bilong ol Israel i givim hevi long God
22 Bikpela i tok olsem, “Yupela ol Israel, yupela lain bilong Jekop, yupela i no save kolim nem bilong mi na lotu long mi. Wanem samting i mekim na yupela i les long mi na yupela i no laikim mi moa? 23-24 Bel na tingting bilong yupela i no pas long mi long taim yupela i mekim ol kain kain ofa bilong yupela. Taim yupela i kukim ol sipsip olsem ofa bilong paia i kukim olgeta, na taim yupela i baim dispela kain pitpit i gat gutpela smel na mekim ofa long en, na taim yupela i hipim planti gris bilong abus olsem ofa, yupela i no tingting long mi na mekim ol dispela ofa. Mi no bin givim hevi long yupela na tok strong long yupela i mas bringim ol ofa bilong wit na ol ofa bilong smok i gat gutpela smel, na dispela hatwok i mekim yupela i les long mi. Nogat tru. Tasol yupela i bin givim bikpela hevi long mi, na mi les pinis long ol sin na olkain pasin nogut bilong yupela. 25 Tasol Ais 1.18, 44.22, Ese 36.22, Ap 3.19 mi Bikpela, mi tingim biknem bilong mi yet, na mi rausim olgeta sin bilong yupela. Na bai mi no tingim moa ol dispela sin.
26 “Tasol sapos yupela i ting yupela i no bin mekim sin, orait yupela i ken stretim tingting bilong mi na bai yumi ken stretim tok. 27 Tasol nogat. Namba wan tumbuna I luk olsem dispela namba wan tumbuna em Jekop tasol. bilong yupela i bin mekim sin, na ol hetman bilong yupela tu i bin sakim tok bilong mi. 28 Olsem na mi bin mekim ol hetpris i kamap doti long ai bilong mi. Na mi bin makim yupela Israel, yupela ol lain bilong Jekop, bilong bagarap olgeta. Na mi bin larim ol arapela lain manmeri i tok bilas na lap long yupela.”

43:1: Ais 42.6, 44.2, 44.6, 44.21, 45.4

43:2: Lo 31.6-8, Sng 91.3, Dan 3.25-27

43:5: Ais 41.10, 41.14, Jer 30.10-11, 46.27-28

43:10: Ais 41.4, 44.6-8

43:11: Ais 45.21, Hos 13.4

*43:14: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

43:16: Kis 14.21-29

43:25: Ais 1.18, 44.22, Ese 36.22, Ap 3.19

43:27: I luk olsem dispela namba wan tumbuna em Jekop tasol.