Sapta 36
God bai i mekim gut long ol Israel
Bikpela i tokim mi olsem, “Man bilong graun, yu tokim ol maunten bilong Israel long putim yau gut long tok mi Bikpela, mi laik mekim long ol. Mi God, Bikpela, mi tok olsem, ol birua bilong Israel i bin tok bilas olsem, ‘Gutpela tumas. Nau ol dispela bikpela maunten i bilong yumi.’
“Olsem na yu mas autim dispela tok bilong mi God, Bikpela. Ol man bilong ol arapela lain i bin kam pait long Israel, na bagarapim olgeta hap bilong kantri na kisim dispela kantri. Na ol i bin tok bilas na tok nogut long kantri Israel. Olsem na yupela ol maunten na ol ples daun bilong Israel, yupela harim tok bilong mi God, Bikpela. Na yupela ol taun na ol arapela hap bilong kantri, ol birua i bin bagarapim na nau i stap nating, yupela tu i mas harim.
“Mi save, ol man bilong ol kantri i stap klostu long yupela, ol i bin mekim nogut long yupela na tok bilas long yupela. Olsem na mi God, Bikpela, mi belhat nogut tru na mi mekim strongpela tok long kantri Idom na long ol arapela kantri i stap klostu long yupela. Ol i bin ting mi samting nating na ol i amamas tru long kisim graun bilong mi. Long wanem, ol i laikim tumas ol hap graun i gat gutpela gras bilong ol bulmakau na sipsip i ken kaikai. Olsem na man bilong graun, yu mas autim tok bilong mi olsem, ‘Yupela ol maunten na ol ples daun bilong Israel, harim. Mi God, Bikpela, mi belhat nogut tru long ol arapela kantri, long wanem, ol i bin tok sem long yupela. Orait mi God, Bikpela, mi tok tru olgeta, bai mi daunim ol dispela kantri na semim ol.’ Tasol ol diwai bai i kamap long yupela ol maunten bilong Israel, na bai ol i putim planti lip na karim planti kaikai. Liklik taim tasol na bai ol manmeri bilong mi, ol Israel, i kam bek gen long kantri Israel. Na bai ol i kaikai ol dispela gutpela pikinini diwai. Mi laik mekim gut long yupela maunten. Olsem na bai mi larim ol Israel i wokim ol gaden long yupela gen. 10 Na bai mi mekim ol manmeri bilong olgeta lain bilong Israel i kamap planti na bai ol i stap long yupela. Na bai ol i wokim gen ol taun na ples ol birua i bin bagarapim. 11 Na Jer 31.27, Ese 35.9, 37.6, 37.13 ol dispela manmeri na abus i stap long yupela bai i kamap planti moa. Na bai ol manmeri i stap long olgeta hap bilong yupela olsem bipo. Na bai mi mekim gutpela pasin tru long yupela, na em bai i winim pasin mi bin mekim bipo. Na bai yupela i save gut olsem, mi yet mi Bikpela. 12 Na bai mi larim ol manmeri bilong mi, ol Israel, i sindaun gut long yupela maunten. Na bai yupela i stap graun bilong ol. Na bai yupela i no inap bagarapim moa ol pikinini bilong ol Israel.
13 “Mi God, Bikpela, mi tok olsem. Ol manmeri i save tok, ‘Graun bilong kantri bilong yumi i save pinisim ol man na bagarapim ol pikinini.’ 14 Ol i tok olsem, tasol mi God, Bikpela, mi tok, yupela maunten i no ken mekim nogut long ol Israel moa. 15 Na ol arapela lain bai i no moa tok bilas na semim yupela maunten bilong Israel. Na bai yupela maunten i no mekim ol manmeri bilong mi i pundaun moa long sin. Mi God, Bikpela, mi tok pinis.”
God i mekim ol Israel i kamap nupela manmeri
16 Bikpela i tokim mi olsem, 17 “Man bilong graun, taim ol Israel i bin i stap long graun bilong ol, ol i bin mekim pasin doti nogut tru, na ol i bagarapim dispela graun. Na ol i stap doti long ai bilong mi, olsem wanpela meri long taim bilong sik mun. 18 Ol i bin kilim planti man i dai. Na ol i bin lotuim ol giaman god na mekim kantri Israel i kamap doti tru long ai bilong mi. Olsem na mi belhat nogut tru long ol na mi mekim save moa yet long ol, 19 bilong bekim olgeta pasin nogut bilong ol. Na mi bin rausim ol i go nabaut long ol arapela kantri. 20 Ol arapela lain i lukim ol Israel i stap nogut namel long ol, na dispela i daunim nem bilong mi. Na ol dispela lain i ting mi samting nating, na ol i save tok, ‘Ol Israel i lain bilong Bikpela. Bilong wanem ol i bin lusim graun bilong en? Ating em i no inap helpim ol, a?’ 21 Mi harim dispela kain tok i kamap long olgeta hap ol Israel i bin i go long en, na mi ting, nogut ol dispela lain i wok long daunim nem bilong mi.
22 “Olsem na mi laik yu givim dispela tok long ol Israel, ‘Mi God, Bikpela, mi tok olsem. Ol arapela lain i lukim yupela i stap namel long ol na ol i daunim nem bilong mi. Olsem na ol samting nau mi laik mekim, em mi no ting long yupela Israel na bai mi mekim. Nogat. Mi ting long biknem bilong mi yet na mi laik mekim. 23 Olsem na bai mi soim ol dispela arapela lain olsem, pasin bilong mi em i gutpela na stretpela olgeta. Na bai ol i givim biknem long mi. Asua bilong yupela Israel yet na nau ol dispela lain i wok long daunim nem bilong mi. Tasol taim mi mekim ol strongpela wok bilong helpim yupela, bai ol arapela lain i lukim na ol i ken save olsem, pasin bilong mi em i gutpela na stretpela olgeta. Na bai ol i save gut olsem, mi yet mi Bikpela. Dispela em i tok bilong mi God, Bikpela.
24 “ ‘Ol Ais 43.5-6, Ese 34.13, 37.21 samting mi laik mekim long yupela i olsem. Bai mi kisim yupela long olgeta kantri yupela i stap long en na bringim yupela i kam bek long graun bilong yupela yet. 25 Na bai mi kisim klinpela wara na kapsaitim liklik long yupela bilong mekim yupela i kamap klin. Yes, bai mi rausim ol stingpela pasin bilong yupela na ol giaman god bilong yupela na bai yupela i kamap klin tru long ai bilong mi. 26 Na Sek 7.12 Ese 11.19-20 bai mi givim nupela tingting na nupela bel long yupela. Bipo het bilong yupela i strong olsem ston. Tasol bai mi rausim dispela tingting nogut na givim nupela tingting long yupela. 27 Na Ese 11.20, 37.14 bai mi givim spirit bilong mi long yupela, na bai em i stap long bel bilong yupela. Na bai mi kirapim yupela long bihainim gut ol lo na tok bilong mi. 28 Na bai yupela i stap long dispela graun mi bin givim long ol tumbuna bilong yupela. Na bai yupela i kamap ol manmeri bilong mi stret, na bai mi stap God bilong yupela. 29-30 Na bai mi helpim yupela na bai yupela i no mekim ol pasin doti moa. Na bai mi mekim planti kaikai i kamap long ol gaden bilong yupela. Na ol diwai i save karim kaikai, bai ol i karim planti moa. Olsem na bai yupela i no sot moa long kaikai, na bai ol arapela lain i no inap tok bilas long yupela. 31 Na long dispela taim bai yupela i tingim gen olkain sin na stingpela pasin yupela i bin mekim, na bai yupela i sem moa yet.
32 “ ‘Yes, yupela manmeri bilong Israel, yupela harim gut tok bilong mi God, Bikpela. As tru bilong ol samting mi laik mekim i no bilong helpim yupela. Nogat. Mi ting tasol long biknem bilong mi na bai mi mekim. Na taim mi mekim ol dispela samting, mi laik bai yupela i tingim pasin nogut yupela i bin mekim na bai yupela i sem nogut tru.
33 “ ‘Mi God, Bikpela, mi tok moa olsem. Taim mi rausim ol sin bilong yupela na mekim yupela i kamap klin, orait bai mi larim yupela i wokim gen ol taun na ples ol birua i bin bagarapim, na bai yupela i stap long ol. 34 Ol man i save wokabaut long graun bilong yupela, ol i save lukim ol gaden i bus pinis. Tasol bai mi larim yupela i wokim ol dispela gaden gen. 35 Na ol man bilong ol arapela lain bai i tok olsem, “Bipo dispela graun i bus pinis, tasol nau i kamap gutpela tru olsem gaden Iden. Na bipo ol taun i bagarap i stap, tasol nau ol Israel i bin wokim gen na wokim strongpela banis i raunim ol dispela taun wan wan. Na ol manmeri i stap gen long ol taun.” 36 Na taim yupela Israel i stap gut gen long graun bilong yupela, ol arapela lain i stap klostu long yupela, ol bai i save gut olsem, mi Bikpela yet, mi bin wokim gen ol dispela taun i bin bagarap na mi bin wokim gen ol gaden i bin kamap bus nogut tru. Mi Bikpela, mi promis long mekim ol dispela samting, na bai mi mekim olsem.’
37 “Mi God, Bikpela, mi tok olsem. Taim ol Israel i askim mi long mekim ol manmeri bilong ol i kamap planti olsem ol sipsip, orait bai mi harim dispela beten bilong ol tu. 38 Bai ol i kamap planti, olsem ol sipsip ol i save bringim i kam long Jerusalem bilong mekim ol ofa long taim bilong ol bikpela de mi bin makim bilong ol. Na ol Israel bai i pulap long ol dispela taun ol i bin wokim gen. Na long taim dispela samting i kamap, bai ol i save olsem, mi yet mi Bikpela.”

36:11: Jer 31.27, Ese 35.9, 37.6, 37.13

36:24: Ais 43.5-6, Ese 34.13, 37.21

36:26: Sek 7.12

36:26: Ese 11.19-20

36:27: Ese 11.20, 37.14