Sapta 37
Esekiel i lukim planti bun bilong man
Strong bilong Bikpela i kam long mi na spirit bilong Bikpela i kisim mi i go na putim mi long wanpela ples daun i gat planti bun bilong man i stap long en. Na em i kisim mi i go raun long dispela ples daun na mi lukim planti bun moa i stap. Na olgeta bun i drai tru. Na Bikpela i askim mi olsem, “Man bilong graun, yu ting ol dispela bun inap kamap olsem ol manmeri gen, o nogat?” Tasol mi tok, “God, Bikpela, yu wanpela tasol i save, mi nogat.”
Na Bikpela i tokim mi olsem, “Mi laik bai yu autim tok bilong mi long ol dispela bun. Tokim ol bun olsem, ‘Yupela bun i drai olgeta, yupela harim tok bilong mi, Bikpela. Mi Sng 104.30 God, Bikpela, mi tok, bai mi givim win long yupela na bai yupela i kamap olsem ol manmeri gen. Yes, bai mi putim ol rop na mit long yupela na karamapim yupela long skin. Na bai mi mekim yupela i kamap olsem ol manmeri na givim win long yupela na bai yupela i gat laip. Olsem na bai yupela i save gut olsem, mi yet mi Bikpela.’ ”
Orait mi autim dispela tok olsem Bikpela i bin tokim mi. Mi wok long autim tok yet na mi harim wanpela nois. Em nois bilong ol bun i pairap. Na mi lukim ol bun i wok long skruim ol yet i go bek long ples bilong ol na ol i kamap olsem man. Na mi lukim ol rop na mit i kamap long ol dispela bun na bihain skin i karamapim olgeta, na ol i kamap olsem ol manmeri, tasol ol i no pulim win.
Na bihain Bikpela i tokim mi olsem, “Man bilong graun, yu mas autim tok bilong mi long win olsem, ‘God, Bikpela i tok, win, yu mas i kam long olgeta hap na givim win long ol dispela man ol birua i bin kilim i dai, na bai ol i gat laip gen.’ ” 10 Orait KTH 11.11 na mi autim dispela tok bilong Bikpela, na win i kamap long ol dispela bodi, na ol i gat laip na olgeta i sanap. Ol i olsem wanpela bikpela lain soldia tru.
11 Orait na Bikpela i tokim mi olsem, “Man bilong graun, ol Israel i olsem ol dispela bun i drai pinis. Na ol i save tok, ‘Ol bun bilong mipela i drai pinis. Mipela i no inap i stap gut gen. Na bai mipela i lus tru.’ Tok bilong ol i olsem, 12 tasol mi laik bai yu autim tok bilong mi God, Bikpela, long ol na tokim ol olsem, ‘Mi God, Bikpela, mi laik opim ol matmat bilong yupela na kisim yupela i kam ausait na bringim yupela i go bek long kantri Israel, em graun bilong yupela yet. 13 Na long taim mi kirapim yupela long ol matmat, orait yupela ol manmeri bilong mi bai i save gut olsem, mi yet mi Bikpela. 14 Na Ese 36.27 bai mi givim spirit bilong mi long yupela na bai yupela i kisim laip. Na bai mi bringim yupela i go bek long graun bilong yupela yet, na bai yupela i stap gut long en. Na long taim mi mekim olsem, bai yupela i save gut olsem, dispela em i tok bilong mi yet na mi bin mekim olsem mi bin promis. Mi Bikpela, mi tok pinis.’ ”
Ol Israel bai i kamap wanpela kantri tasol
15 Bikpela i tokim mi olsem, 16 “Man bilong graun, yu go kisim wanpela stik na raitim dispela tok antap long en, ‘Stik bilong lain Juda wantaim ol arapela manmeri bilong Israel i bin i stap wantaim ol.’ Orait na yu kisim narapela stik na raitim dispela tok long en, ‘Stik bilong lain Josep, em ol Efraim wantaim ol arapela lain bilong Israel i bin i stap wantaim ol.’
17 “Yu rait pinis, orait yu holim dispela tupela stik na bungim tupela arere wantaim bai tupela stik i kamap olsem wanpela stik tasol. 18 Na taim ol wantok bilong yu i askim yu long as bilong dispela samting yu bin mekim, 19 orait yu mas tokim ol olsem, ‘Mi God, Bikpela, mi tok bai mi kisim dispela stik bilong Josep na bungim wantaim stik bilong Juda. Na bai mi mekim tupela i kamap olsem wanpela stik tasol long han bilong mi.’
20 “Man bilong graun, yu mas holim dispela tupela stik na larim ol manmeri i lukim. 21 Orait Ese 36.24 na yu mas tokim ol olsem, ‘Mi God, Bikpela, mi tok bai mi kisim olgeta Israel long olgeta kantri ol i stap long en na bungim ol na bringim ol i go bek long graun bilong ol yet. 22 Orait na bai mi mekim ol i kamap wanpela kantri tasol long dispela graun, em ples maunten bilong Israel. Na bai ol i gat wanpela king tasol i bosim ol. Na bai ol i no inap i stap tupela kantri moa. 23 Na bai ol i no moa lotuim ol giaman god na mekim stingpela pasin na bihainim pasin bilong sin. Olsem na ol bai i no inap kamap doti gen long ai bilong mi. Maski wanem hap ol i stap long en na ol i bin mekim sin long en, bai mi helpim ol na mekim ol i kamap klin. Na bai ol i kamap ol manmeri bilong mi na bai mi stap God bilong ol. 24 Na Ese 34.24 wanpela man bilong lain bilong wokman bilong mi, Devit, em bai i stap king bilong ol. Na em wanpela tasol bai i stap wasman bilong ol. Na bai ol i bihainim gut ol lo na tok bilong mi. 25 Na bai ol lain bilong ol i stap oltaim long dispela graun bipo ol tumbuna bilong yupela i bin i stap long en. Em dispela graun mi bin givim long wokman bilong mi, Jekop. Na wanpela man bilong lain bilong Devit bai i stap king bilong ol oltaim oltaim. 26 Na bai mi mekim kontrak wantaim ol na bai ol i ken i stap gut oltaim oltaim. Na bai mi larim ol i stap long graun bilong ol na bai ol i kamap bikpela lain manmeri. Na bai haus bilong mi i stap namel long ol oltaim oltaim. 27 Na 2 Ko 6.16, KTH 21.3 bai mi stap wantaim ol. Na bai mi stap God bilong ol, na bai ol i stap ol lain manmeri bilong mi. 28 Taim haus bilong mi i stap namel long ol Israel, orait bai ol arapela lain manmeri i ken lukim. Na ol bai i save gut olsem mi Bikpela, mi bin mekim ol Israel i stap lain manmeri bilong mi yet.”
Stori bilong King Gok
(Sapta 38-39)

37:5: Sng 104.30

37:10: KTH 11.11

37:14: Ese 36.27

37:21: Ese 36.24

37:24: Ese 34.24

37:27: 2 Ko 6.16, KTH 21.3