Sapta 38
Bikpela i gat tok long King Gok
Bikpela i tokim mi olsem, “Man KTH 20.8 bilong graun, mi laik bai yu lukluk i go long Gok, bilong graun Magok. Gok em i nambawan king bilong kantri Mesek na kantri Tubal. Yu mas tok bai Gok i bagarap. Yu mas tokim em olsem, ‘Gok, nambawan king bilong Mesek na Tubal, harim. Mi God, Bikpela, mi birua long yu. Bai Ais 43.17, Ese 39.2, Dan 11.40 mi tanim yu na bai yu lukluk i kam long hap saut. Na bai mi putim huk long wasket bilong yu na pulim yu wantaim ol bikpela lain ami bilong yu i kam. Olgeta soldia bilong yu i save putim klos pait na karim ol hap plang na holim ol bainat, na ol i sindaun long ol hos. Bikpela lain soldia bilong planti kantri i stap wantaim yu. Ol soldia bilong kantri Persia na Sudan na Libia i stap wantaim yu, na olgeta i putim ol hat kapa na karim ol hap plang bilong pait. Na olgeta soldia bilong kantri Gomer na bilong taun Togarma tu i stap wantaim yu. Taun Togarma em dispela longwe ples i stap long hap not tru. King Gok, yu mas redi long pait. Na ol dispela soldia yu bosim, ol tu i mas redi long pait. Na yu mas lukautim ol gut. Yu mas wet planti yia pastaim, na klostu long las de bai mi salim yu i go pait long wanpela kantri i bagarap i stap longpela taim, tasol nau ol manmeri i stretim pinis ol samting bilong dispela kantri na ol i sindaun gut. Ol dispela manmeri i bin i stap kalabus long ol arapela kantri, tasol mi bin bringim ol i kam bek na nau olgeta i stap gut long ples maunten bilong Israel. Na taim mi salim yu wantaim ol ami bilong yu na ol soldia bilong ol arapela kantri i go pait long ol dispela manmeri, bai yupela i kamap long ol olsem bikpela win na ren na bai yupela i karamapim graun bilong ol, olsem bikpela klaut.
10 “ ‘Mi God, Bikpela, mi tok olsem. Long taim yu go pait long ol, bai bel bilong yu i kirap na bai yu mangalim ol samting bilong ol. 11 Bai yu ting ol dispela lain i no man bilong pait na ol samting nogut i no save kamap long ol. Na ol taun bilong ol i no gat banis i raunim ol. Olsem na yu ting bai yu go pait long ol 12 na kisim ol gutpela samting bilong ol. Ol dispela manmeri i bin lusim ol arapela kantri na i kam bek na wokim gen ol taun bilong ol, na ol i gat planti bulmakau na sipsip na ol kain kain samting. Na kantri bilong ol i stap namel tru long olgeta kantri bilong graun. 13 Long dispela taim ol man bilong kantri Seba na bilong lain Dedan na ol bisnisman bilong ol taun bilong kantri Spen, ol bai i lukim yupela i kam na bai ol i askim yu olsem, “Ating yu bin bungim ol ami bilong yu bilong pait na kisim ol planti gutpela samting bilong ol, a? Na ating bai yupela i kisim planti gol na silva, na ol bulmakau na ol arapela samting bilong ol, a? Em i gutpela tumas.”
14 “Olsem na man bilong graun, mi laik bai yu autim tok bilong mi long King Gok. Tok bilong mi i olsem, ‘King Gok, harim. Long taim ol manmeri bilong mi God, Bikpela, i stap gut long graun bilong ol, orait bai yu save long dispela. 15 Na yu wantaim ol bikpela lain ami bilong yu bai i lusim kantri bilong yu long hap not na bai yupela i kam bilong pait long ol. Ol dispela soldia i kam long planti kantri, na olgeta bai i sindaun long ol hos na i kam wantaim yu. 16 Bai mi salim yupela i go pait long ol manmeri bilong mi, ol Israel. Na bai ol i lukim yupela i karamapim graun olsem bikpela klaut. King Gok, mi bai kirapim yu long mekim ol dispela samting, bilong ol arapela lain i ken lukim na ol i ken save olsem, pasin bilong mi em i gutpela na stretpela olgeta. Na bai ol i save gut long mi. Ol dispela samting bai i kamap klostu long las de. 17 Mi God, Bikpela, mi tok olsem, bipo mi bin givim tok bilong mi long ol wokman bilong mi, em ol profet bilong Israel. Na long planti yia ol i bin autim tok olsem, bihain bai mi God, mi bringim wanpela man i kam pait long ol Israel. King Gok, dispela man em yu tasol.’ ”
Bikpela bai i mekim save long King Gok
18 “Mi God, Bikpela, mi tok olsem. Taim King Gok i kam pait long graun bilong Israel, bai mi belhat nogut tru. 19-20 Na belhat bilong mi bai i kamap bikpela tru na long taim Gok i pait long ol Israel, bai mi yet mi kam long graun bilong Israel, na bai dispela graun i guria moa yet. Olsem na olgeta pis na pisin na olgeta abus na olgeta man i stap long graun bai i pret na guria nogut tru. Na ol maunten bai i pundaun na ol ples nogut bai i bruk. Na olgeta banis bilong ol taun bai i bruk na pundaun. 21 Na mi God, Bikpela, mi tok, bai mi mekim bikpela pait i kamap long ples maunten bilong Israel, bilong bagarapim King Gok. Ol soldia bilong en bai i pait long ol yet na kilim ol yet i dai. 22 Na mi bai mekim olkain sik i kamap long em na mekim pait i kamap long em bilong mekim save long em. Bai mi kapsaitim bikpela ren na ren ais na ol hatpela ston i gat paia, na ol dispela samting bai i pundaun antap long em na long ol soldia i bin kam wantaim em. 23 Long dispela pasin bai mi soim olgeta lain manmeri olsem, mi gat bikpela strong na pasin bilong mi i gutpela na stretpela olgeta. Na bai ol i save tru long mi. Na bai ol i save gut olsem, mi yet mi Bikpela.”

38:2: KTH 20.8

38:4: Ais 43.17, Ese 39.2, Dan 11.40