Song 104
God i bin wokim olgeta samting. Yumi litimapim nem bilong em.
Mi mas litimapim
nem bilong Bikpela.
God, Bikpela bilong mi, yu antap tru.
Yu nambawan king
na yu gat biknem.
Yu Ais 40.22, Dan 7.9 save karamapim yu yet long lait
olsem man i karamapim
skin bilong en long laplap.
Na yu putim skai na olgeta sta i stap,
olsem man i sanapim haus sel
na taitim em long baklain
na i stap.
Na Sng 18.10 yu wokim haus bilong yu
long wara antap.
Ol klaut i olsem karis bilong yu,
na win i save karim yu i go.
Yu Hi 1.7 save salim win
na win i bringim tok
bilong yu i go.
Na yu save mekim lait bilong klaut
i kamap wokman bilong yu.
 
Yu bin putim dispela graun i stap
long ples bilong en,
na graun i stap strong olgeta.
Em i no inap surik liklik. Nogat tru.
Yu bin putim solwara i stap
na i karamapim graun.
Na wara i karamapim
olgeta maunten.
Tasol bihain yu tok strong
long solwara
na em i ranawe i go.
Solwara i harim yu i singaut strong,
na i ran i go olgeta.
Solwara i lusim olgeta maunten
na ran i go long ples daun.
Yu makim dispela hap
bilong solwara i ken i stap long en
na nau em i stap olsem.
Yu Jer 5.22 putim mak pinis
na solwara i no ken kalapim
dispela mak.
Olsem na solwara i no inap
karamapim olgeta graun gen.
 
10 Yu save mekim wara i kamap
long ol hul bilong graun
long ples daun
namel long ol maunten,
na yu mekim wara i ran i go daun
long ples stret.
11 Ol wel abus i save dring
long dispela wara,
na ol wel donki tu i save dring,
na nek bilong ol i no drai moa.
12 Ol pisin i save wokim haus
long ol diwai i stap
long arere bilong wara,
na ol i sindaun
long ol han bilong diwai
na mekim toktok bilong ol.
 
13 Yu stap long ples bilong yu antap
na yu save salim ren i kam daun
long ol maunten.
14 Yu save mekim gras i kamap
bilong ol bulmakau i ken kaikai,
na olkain samting
mipela manmeri i save planim,
em tu yu mekim i kamap
na mipela i kisim kaikai long en.
15 Na mipela i ken planim diwai wain
na wokim wain bilong dring,
bai bel bilong mipela i amamas.
Na mipela i ken kisim
wel bilong diwai oliv
na welim pes bai pes i lait.
Na mipela i ken planim wit
na wokim bret
bilong kaikai na strongim bodi.
 
16 Ren i save kam daun
na ol diwai bilong Lebanon
i save kisim planti wara.
Ol dispela diwai sida
i bilong Bikpela stret.
Bipo em yet i planim.
17 Ol pisin i save wokim haus
long ol dispela diwai sida.
Tasol pisin i gat longpela nek
i save wokim haus
long ol diwai pain.
18 Ol wel meme i save wokabaut
long ol bikpela maunten,
na ol mumut i hait
long ol bikpela ston
bilong ples maunten.
19 Yu bin wokim mun
na em i save makim
olgeta mun long yia.
Na san i save long taim
em i mas i go daun.
20 Yu save mekim tudak i kamap,
na long nait
ol wel abus i save wokabaut.
21 Ol yangpela laion i save painim abus
na ol i save singaut strong moa.
Ol i wok long painim abus
yu laik givim ol.
22 Taim san i kamap,
ol i save go bek long hul bilong ol.
23 Na ol man i save kirap
na i go mekim wok bilong ol
inap long san i go daun.
 
24 Bikpela, yu bin wokim
planti samting.
Yu gat bikpela save na yu wokim
olgeta dispela samting.
Ol samting yu bin wokim
i pulap tru long dispela graun.
25 Solwara i bikpela tru,
na planti bikpela pis na liklik pis
na ol arapela samting
i stap long en.
Mipela i no inap kaunim.
26 Ol Jop 41.1, Sng 74.14, Ais 27.1 sip i save go i kam long solwara,
na ol traipela pis bipo yu wokim,
ol tu i save swim
na kalap kalap long solwara.
 
27 Olgeta i save wet long yu
long givim kaikai long ol
long taim ol i hangre.
28 Yu save givim kaikai long ol
na ol i kaikai.
Yu tasol yu givim ol
na bel bilong ol i pulap.
29 Yu givim baksait long ol
na ol i save pret.
Na taim yu rausim win long ol,
ol i dai na kamap graun gen.
30 Yu save givim win long ol
na ol i kisim laip.
Yu save mekim olgeta samting
i kamap nupela long graun.
 
31 Biknem na laik bilong Bikpela
i mas i stap oltaim oltaim.
Na Bikpela i ken amamas
long olgeta samting
em i bin wokim.
32 Em i save lukluk long graun
na graun i guria.
Em i save putim han
long ol maunten
na smok i kamap
long ol maunten.
 
33 Taim mi stap laip,
bai mi singim ol song
long Bikpela.
Bai mi singim ol song
bilong litimapim nem
bilong God bilong mi
inap long taim mi dai.
34 Em i save mekim mi i amamas,
olsem na mi laik
bai em i ken laikim
song bilong mi.
 
35 Bikpela, yu ken bagarapim
olgeta manmeri i save mekim sin.
Mi laik bai ol man nogut i lus tru.
 
Mi mas litimapim
nem bilong Bikpela.
Litimapim nem bilong Bikpela!

104:2: Ais 40.22, Dan 7.9

104:3: Sng 18.10

104:4: Hi 1.7

104:9: Jer 5.22

104:26: Jop 41.1, Sng 74.14, Ais 27.1