Sapta 41
Pukpuk masalai i stap olsem king bilong olgeta animal
Bikpela Sng 74.14, 104.26, Ais 27.1 i tok moa olsem, “Jop, olsem wanem? Yu inap tromoi huk na hukim traipela pukpuk masalai, a? Na yu inap pasim tang bilong en long baklain? Yu inap mekim hul long nus bilong en na pasim baklain na pulim em i go, a? Na ating yu inap putim huk long wasket bilong en? Yu ting wanem? Sapos yu holimpas em, bai em i askim yu long marimari long em na larim em i go, a? Bai em i mekim gutpela tok isi long yu, laka? Ating em inap mekim kontrak wantaim yu bai em i mekim wok bilong yu oltaim, a? Ating yu inap pilai wantaim em olsem yu save pilai wantaim pisin yu lukautim? O ating bai yu pasim em long wanpela string bai ol pikinini meri bilong yu i ken pulim em i go, a? Na ating ol bisnisman bai inap tok pait long pe bilong baim em? Na bai ol inap katim em liklik liklik na karim ol hap mit bilong en i go salim long maket, laka? Ating yu inap sutim em long planti spia na bai ol i pulap tru long skin na het bilong en, a? Goan, putim han bilong yu long em, na bai yu pilim strong bilong em, na bai yu no mekim olsem gen. Bai em i pait strong moa yet long yu, na yu no inap tru lusim tingting long dispela pait.
“Sapos yu gat tingting bilong holimpas pukpuk masalai, mobeta yu lusim dispela tingting olgeta, long wanem, sapos yu lukim em, olgeta bun bilong yu bai i guria na strong bilong yu bai i pinis olgeta. 10 I no gat wanpela man i stap inap long kirapim pukpuk masalai na winim em long pait. Na sapos i no gat kain man olsem i stap, orait husat inap winim mi? 11 Olgeta Lo 10.14, Sng 50.12 samting bilong dispela graun i bilong mi, na husat i bin givim samting long mi pastaim na bai mi mas bekim samting long em?* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
12 “Nau mi laik tokim yu moa long pukpuk masalai i luk olsem wanem na long bikpela strong bilong en, na tu long em i gat naispela strongpela bodi. 13 Husat inap rausim grile i stap long skin bilong en? Na husat inap i go klostu long strongpela maus bilong en? Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 14 Em i gat planti bikpela tit long maus bilong en na ol man i save pret tumas long ol. Olsem na husat inap opim maus bilong en? 15 Em i save amamas tru long ol strongpela grile bilong en. Ol dispela grile i save pas pas tru na strongim skin bilong en. 16 Ol grile bilong en i pas strong tru na i no gat wanpela liklik hap win inap i go aninit long ol grile. 17 Ol i pas strong tumas na i no gat wanpela samting inap opim ol.
18 “Taim em i kus, lait i save kamap long nus bilong en na i sut i go nabaut. Na ai bilong en i save lait olsem lait bilong san i kam antap long moning. 19 Paia i save kamap long maus bilong en na ol liklik hap paia i sut i go nabaut. 20 Na smok i save kamap long nus bilong en olsem smok i kamap long sospen i boil i stap antap long paia. 21 Taim em i opim maus, win bilong en i save mekim paia i kirap. Na paia i save sut i kam ausait long maus bilong en.
22 “Nek bilong en i strong moa yet, na taim ol man i lukim em, ol i pret nogut tru. 23 Ol hap bilong skin bilong en i pas tru long bodi bilong en na i strong olgeta na i no save surik liklik. Nogat tru. 24 Bel bilong en i no save pret long wanpela samting. Em i strong tumas, olsem bikpela ston bilong wilwilim rais samting.
25 “Sapos em i kirap na sanap, orait ol strongpela king i pret moa yet. Na taim ol i harim em i paitim wara, tingting bilong ol i pas tru na ol i no inap mekim wanpela samting. 26 Maski ol man i traim katim em long bainat o ol i tromoi ol bikpela na liklik spia long em, ol dispela samting i no inap bagarapim em 27 na em i lukim ol olsem samting nating. Em i lukim ain olsem kunai i drai na strongpela bras olsem diwai i sting pinis. 28 Maski ol man i kisim banara na sutim spia long en, bai em i no ranawe. Na sapos ol i kisim katapel na sutim ol ston i go long em, em bai i pilim ol dispela ston olsem ol lip diwai i pundaun antap long skin bilong en. 29 Em i lukim ol bikpela stik bilong pait olsem gras i drai. Na taim em i harim ol longpela spia i pairap, em i no wari long ol. Em i lukim ol i olsem ol samting nating tasol.
30 “Ol grile long bel bilong pukpuk masalai i sap, olsem ol hap sospen graun i bruk. Na taim em i wokabaut long graun malumalum, ol dispela grile i save katim ol liklik baret long graun. 31 Taim em i swim long solwara, em i save mekim solwara i boil olsem wara i boil long sospen. 32 Na mak bilong rot em i bin bihainim long solwara i kamap waitpela tru na i lait tumas, olsem waitpela gras bilong lapun. 33 Pukpuk masalai i no save pret long wanpela samting. I no gat wanpela animal i wankain olsem em. Nogat tru. 34 Em i lukim ol arapela animal i gat biknem, tasol em i ting ol i samting nating. Maski ol dispela animal i apim nem bilong ol yet, em i stap olsem king bilong ol.”
Jop i bekim tok bilong Bikpela
(Sapta 42.1-6)

41:1: Sng 74.14, 104.26, Ais 27.1

41:11: Lo 10.14, Sng 50.12

*41:11: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

41:13: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.