Song 50
God i skelim pasin bilong ol manmeri
Asap i raitim dispela song.
God i Gat Olgeta Strong,
em i Bikpela bilong yumi,
em i tok nau
na i singautim olgeta manmeri,
stat long hap sankamap
na i go inap hap san i go daun.
Em i singautim
olgeta manmeri bilong graun.
God i stap long Saion,
dispela taun i nambawan tru
na i naispela tumas,
na lait bilong God
i kamap ples klia.
God bilong yumi em i kam nau.
Na em i no i stap isi. Nogat tru.
Paia bilong kukim ol samting
i go paslain long em,
na bikpela win na ren i raunim em.
Em i singautim heven na graun i kam
bilong lukim em i skelim gut
pasin bilong ol manmeri
bilong en.
 
God i tok olsem,
“Ol manmeri bilong mi,
yupela i bin mekim kontrak
wantaim mi,
na yupela i ofaim abus
bilong strongim
dispela kontrak.
Yupela kam bung wantaim mi.”
Heven Sng 75.7, 97.6 yet i save autim tok olsem,
“God i stretpela tumas.
Em yet i jas.”
God i tok,
“Yupela manmeri bilong mi,
harim.
Mi gat tok long yupela.
Yupela ol Israel,
mi laik kotim yupela.
Mi tasol mi God tru,
na mi God bilong yupela.
Mi no krosim yupela
long ol ofa yupela i mekim.
Nogat.
Oltaim mi save lukim yupela
i kukim ol ofa olgeta long paia.
Tasol mi no laik kisim
bulmakau man o meme man
long banis bilong yupela. Nogat.
10 Olgeta wel abus bilong bus
na olgeta bulmakau
i stap long olgeta maunten,
olgeta i bilong mi yet.
11 Olgeta pisin,
na ol abus na binatang samting
i save wokabaut long ples kunai,
em olgeta i bilong mi tasol.
12 Sapos Sng 24.1, 1 Ko 10.26 mi hangre,
mi no ken toksave long yupela.
Nogat.
Graun wantaim olgeta samting
i stap long en,
ol i bilong mi tasol.
13 Ating mi save kaikai
mit bilong bulmakau man?
Ating mi save dringim
blut bilong meme, a? Nogat.
 
14 “Mobeta yupela i tenkyu tru
long mi.
Em kain ofa yupela i mas mekim.
Olgeta presen yupela i tok pinis
long givim long mi,
God Antap Tru,
em yupela i mas givim long mi.
15 Yupela Sng 91.15, 107.6, 107.13, 107.19, Sek 13.9 i mekim olsem,
na taim hevi i kamap,
yupela i ken singaut long mi,
na bai mi helpim yupela tru,
na yupela i ken litimapim nem
bilong mi.”
 
16 Tasol God i tok olsem
long ol man nogut,
“Watpo yupela i save kolim
olgeta lo bilong mi?
Na watpo yupela i toktok
long kontrak bilong mi?
17 Yupela Neh 9.26, Ro 2.21-22 i no laik mi stretim yupela,
na oltaim yupela
i wok long sakim tok bilong mi.
18 Yupela i save lukim ol stilman
na yupela i kamap pren bilong ol.
Na yupela i wokabaut
wantaim ol manmeri
i brukim marit na pamuk nabaut.
 
19 “Oltaim yupela i wok long mekim
tok nogut na tok giaman.
20 Na yupela i wok long kotim
ol brata bilong yupela,
na yupela i tok baksait long ol.
21 Yupela Sng 90.8, Ais 55.8-9, 57.11, Ro 2.4 i bin mekim olsem,
na mi no mekim wanpela tok.
Olsem na yupela i ting
mi wankain olsem yupela yet.
Tasol nogat tru.
Nau mi laik krosim yupela
na kotim yupela long ples klia.
 
22 “Yupela manmeri
i save givim baksait long mi,
yupela harim.
Sapos yupela i stap olsem,
bai mi bagarapim yupela,
na i no gat wanpela man
inap long kisim bek yupela.
23 Man Sng 27.6 i givim tenkyu long mi
olsem ofa bilong en,
em i save litimapim nem
bilong mi.
Na bai mi kisim bek
ol man i bihainim tok bilong mi.”

50:6: Sng 75.7, 97.6

50:12: Sng 24.1, 1 Ko 10.26

50:15: Sng 91.15, 107.6, 107.13, 107.19, Sek 13.9

50:17: Neh 9.26, Ro 2.21-22

50:21: Sng 90.8, Ais 55.8-9, 57.11, Ro 2.4

50:23: Sng 27.6