Song 90
Toktok bilong God na man
Dispela song em i beten bilong Moses, dispela man bilong God.
Bikpela, Lo 33.27 yu olsem haus tru
bilong mipela.
Ol tumbuna i bin i stap long yu,
na nau mipela tu i stap olsem.
Oltaim Snd 8.25-26 oltaim yu stap God,
long bipo na long bihain tu.
Olgeta maunten i no kamap yet,
na yu no bin wokim
olgeta samting bilong graun yet,
tasol yu stap.
 
Yu save mekim ol manmeri i dai
na ol i kamap graun gen.
Na yu tok olsem,
“Yupela manmeri bilong graun,
yupela i mas i dai
na tanim graun gen.”
Long 2 Pi 3.8 tingting bilong yu
1,000 yia i olsem wanpela de tasol,
na dispela taim i go pinis
kwiktaim tumas,
olsem asde tasol.
Na em i olsem sotpela taim
ol soldia i save stap sentri
long nait.
Yu save rausim ol man,
olsem wara i tait
na i kisim ol man na ol i dai.
Ol i stap sotpela taim
olsem driman tasol.
Ol i olsem gras i save kamap nupela
long moningtaim,
na i kamap bikpela
na plaua i kamap.
Tasol long apinun em i drai olgeta.
 
Yu gat kros long mipela,
olsem na yu save bagarapim mipela.
Yu belhat long mipela,
olsem na mipela i pret nogut tru.
Yu save lukim olgeta pasin nogut
bilong mipela.
Na olgeta sin
mipela i hait na mekim,
em yu putim ples klia
na yu lukim pinis.
 
Kros bilong yu i save sotim taim
bilong mipela i stap long graun.
Tru tumas, taim bilong mipela
i save pinis kwik,
olsem mipela i pulim win
wanpela taim tasol.
10 Mipela i save stap inap 70 yia tasol.
Na sapos mipela i gat strong,
mipela i ken i stap inap 80 yia.
Tasol long dispela olgeta yia
mipela i stap,
mipela i save hatwok
na painim hevi tasol.
Dispela olgeta yia i pinis kwiktaim,
na mipela tu i go pinis.
11 Husat i save gut
long bikpela strong
bilong kros bilong yu?
Na husat i save long bikpela pret
i kamap long ol manmeri
taim yu kros long ol?
12 Yu Sng 39.4 skulim mipela gut
bai mipela i ken save olsem
mipela i no inap i stap
longpela taim long graun.
Olsem na bai mipela
i gat gutpela save tru.
 
13 Bikpela, Kis 32.12-13 hamas taim yet
bai belhat bilong yu i stap?
Yu mas sori long mipela
ol wokman bilong yu.
14 Yu save laikim mipela oltaim,
na dispela i ken pulapim mipela
long olgeta moningtaim.
Olsem na long olgeta taim
mipela i stap laip
mipela i ken amamas na belgut.
15 Pastaim yu givim hevi long mipela.
Tasol nau yu ken mekim mipela
i amamas
bilong inapim ol dispela taim
mipela i karim hevi.
Planti yia mipela i stap nogut,
olsem na nau
yu ken givim amamas
long mipela
inap olsem olgeta yia nogut.
16 Yu ken soim
ol strongpela wok bilong yu
long mipela ol wokman bilong yu.
Yu ken soim
gutpela gutpela strong bilong yu
long ol tumbuna pikinini
bilong mipela.
17 Bikpela, Sng 27.4, Ais 26.12 yu God bilong mipela,
mipela i laik bai yu marimari
long mipela
na mekim gut long mipela.
Na olgeta samting mipela i mekim
i ken kamap gutpela.
Tru tumas, yu ken strongim
olgeta samting mipela i mekim
na em bai i stap gut.

90:1: Lo 33.27

90:2: Snd 8.25-26

90:4: 2 Pi 3.8

90:12: Sng 39.4

90:13: Kis 32.12-13

90:17: Sng 27.4, Ais 26.12