Sapta 32
Ol manmeri i wokim pikinini bulmakau long gol
(Lo 9.6-29)
Moses Ap 7.40 i stap longpela taim long maunten na em i no kam daun kwik. Olsem na ol manmeri i go bung long Aron na tokim em olsem, “Mipela i no save wanem samting i bin kamap long Moses, dispela man i bin kisim yumi long Isip na bringim yumi i kam. Olsem na yu mas wokim wanpela god bai i go paslain long mipela na bringim mipela long rot.”
Orait Aron i tokim ol, “Rausim ol bilas gol i stap long yau bilong ol meri na pikinini bilong yupela na bringim i kam long mi.” Aron i tok olsem, orait ol manmeri i rausim ol ring gol long yau bilong ol na kisim i kam long em. Na 1 Kin 12.28, Ap 7.41 em i kisim ol dispela bilas gol bilong yau na i kukim na i kamap olsem wara. Na em i kapsaitim long wanpela hul long graun ol i bin wokim olsem mak bilong bulmakau na em i wokim bulmakau. Na em i kisim naip na stretim gut. Bihain ol manmeri i tok, “Harim. Dispela em i god bilong yumi. Em i bin kisim yumi long Isip na bringim yumi i kam.”
Aron i lukim dispela na em i wokim wanpela alta klostu long bulmakau. Na em i tok, “Tumora bai yumi mekim bikpela kaikai bilong givim biknem long Bikpela.” Orait 1 Ko 10.7 long moningtaim tru long de bihain, ol manmeri i bringim ol animal bilong kukim long paia bilong mekim ofa. Na tu ol i bringim ol animal bilong mekim ofa bilong kamap wanbel. Na ol i sindaun long kaikai na dring, na bihain ol man i go pilai long ol meri.
Na Bikpela i tokim Moses olsem, “Yu go daun hariap. Ol manmeri yu bin kisim i kam long Isip ol i mekim planti pasin nogut. Kwiktaim tru ol i lusim rot mi bin tokim ol long bihainim, na ol i wokim pikinini bulmakau long gol na ol i lotuim em na mekim ofa long em. Na ol i tok, ‘Harim, dispela em i god bilong yumi. Em i bin kisim yumi long Isip na bringim yumi i kam.’ Na mi God, mi save long ol dispela manmeri. Ol i manmeri bilong bikhet tru. 10 Mi belhat tru long ol na bai mi bagarapim ol. Na yu no ken pasim mi, nogat tru. Na bihain bai mi mekim yu wantaim ol lain pikinini bilong yu yet i senisim ol na i kamap bikpela lain manmeri.”
11 Tasol Nam 14.13-19 Moses i beten strong long God, Bikpela bilong en olsem, “Bikpela, nogut yu larim belhat bilong yu i bagarapim ol manmeri bilong yu. Yu bin kisim bek dispela ol manmeri long Isip long bikpela strong bilong yu. 12 Sapos yu mekim olsem long ol, bai ol Isip i tok, ‘God i tingting nogut long ol manmeri bilong en. Olsem na em i kisim ol long Isip na bringim ol i kam bilong bagarapim ol nogut tru long ples maunten na kilim olgeta i dai.’ Tasol Bikpela, maski. Mobeta yu lusim belhat bilong yu na senisim tingting bilong yu, na bai yu no ken bagarapim ol manmeri bilong yu. 13 Yu Stt 17.8, 22.16-17 mas tingting long ol wokman bilong yu, Abraham na Aisak na Jekop. Na tingting long dispela promis yu mekim long ol. Yu bin mekim strongpela promis olsem, ‘Mi tok tru olgeta, bai mi givim yupela planti tumbuna pikinini inap olsem ol sta. Na dispela graun mi promis pinis long givim yupela, bai mi givim long dispela ol tumbuna bilong yupela. Na bai ol i stap long dispela graun oltaim.’ ” 14 Moses i prea olsem, na Bikpela i senisim tingting bilong en na i no salim bikpela bagarap i kam long ol manmeri bilong en.
15 Orait Moses i kisim dispela tupela hap ston God i bin raitim lo long en na i lusim maunten na i go daun. God i raitim lo long tupela sait bilong dispela tupela ston. 16 God yet i bin wokim dispela tupela ston na katim ol tok bilong lo long tupela. 17 Josua i stap wantaim Moses na em i harim ol manmeri i singaut nabaut. Na em i tokim Moses olsem, “E, Moses. Mi harim nois bilong pait insait long kem.” 18 Tasol Moses i tok, “Nogat ya. Em i no singaut bilong ol man i winim pait. Na i no krai bilong ol man i lus long pait. Mi harim nek bilong singsing tasol.”
19 Moses i kam klostu long kem na i lukim bulmakau gol na ol manmeri i singsing i stap, orait em i belhat nogut tru. Na dispela tupela ston em i karim, em i tromoi long as bilong maunten na tupela i bruk nabaut. 20 Na Moses i kisim dispela bulmakau ol i bin wokim na i kukim long paia. Na em i brukim na wilwilim na i kamap olsem paura nating. Na em i tromoi dispela paura gol long wara. Tromoi nabaut pinis, orait Moses i mekim ol Israel i dringim dispela wara. 21 Na em i tokim Aron, “Ol manmeri i mekim wanem samting long yu na yu larim ol i mekim dispela pasin nogut tru?”
22 Orait Aron i bekim tok olsem, “Bikpela man, maski belhat long mi. Yu save pinis long ol dispela lain manmeri. Ol i strong tumas long mekim pasin nogut. 23 Na ol i tokim mi olsem, ‘Mipela i no save wanem samting i kamap long Moses, dispela man i bin kisim mipela long Isip na bringim mipela i kam. Olsem na yu mas wokim wanpela god bilong i go pas long mipela na bringim mipela long rot.’ 24 Mi harim tok bilong ol, na mi tokim ol manmeri i gat bilas gol long ol i mas rausim na givim mi. Orait ol i givim mi, na mi tromoi long paia. Na olaman, dispela pikinini bulmakau i kamap nating.”
25 Moses i save Aron i bin larim ol manmeri i mekim kain kain pasin nogut. Na em i ting, nogut ol birua bilong ol i lukim ol na i tok bilas na i lap nogut long ol. 26 Orait Moses i go sanap long dua bilong banis bilong kem na i singaut olsem, “Husat man i laik bihainim Bikpela, orait em i mas i kam long mi.” Orait na ol man bilong lain Livai i kam sanap klostu long em. 27 Na em i tokim ol olsem, “God, Bikpela bilong yumi Israel i tok, yupela olgeta i mas kisim bainat bilong yupela na go long olgeta hap bilong kem na kilim i dai ol man i bin bihainim giaman god, em ol brata na pren na ol man i stap klostu long yupela.” 28 Na ol Livai i mekim olsem Moses i tok. Na long dispela de tasol ol i kilim i dai samting olsem 3,000 man. 29 Na Moses i tokim ol Livai olsem, “Nau yupela i bin kilim i dai ol dispela man, maski ol i pikinini na brata bilong yupela. Olsem na long dispela pasin tasol yupela i kamap ol pris bilong Bikpela. Olsem na nau Bikpela bai i mekim gut long yupela.”
30 Long de bihain Moses i tokim ol manmeri, “Dispela sin yupela i bin mekim, em i nogut tru. Tasol nau bai mi go antap long maunten gen na kamap long Bikpela, na mi ken traim askim em long lusim sin bilong yupela.” 31 Orait Moses i go antap long maunten na i tokim Bikpela olsem, “Sori tumas. Ol dispela manmeri i mekim bikpela sin tru. Ol i wokim wanpela giaman god long gol na ol i lotu long em. 32 Tasol Sng 69.28, KTH 3.5 nau mi askim yu, sapos yu laik yu ken lusim sin bilong ol. Na sapos yu no laik, orait mi askim yu long rausim nem bilong mi wanpela tasol long dispela buk yu bin raitim nem bilong ol manmeri bilong yu long en.”
33 Tasol Bikpela i tokim Moses, “Nogat. Mi bai rausim nem bilong ol manmeri i bin mekim sin tasol. 34 Goan, yu go nau na kisim ol manmeri i go long dispela ples mi tokim yu long en. Harim. Ensel bilong mi bai i bringim yupela long rot. Tasol bihain bai mi kam na mekim save long ol manmeri i bin mekim sin.” 35 Orait na bihain Bikpela i salim wanpela bikpela sik nogut long ol manmeri long bekim rong bilong ol. Long wanem, ol i bin tok strong long Aron na em i wokim pikinini bulmakau long gol.

32:1: Ap 7.40

32:4: 1 Kin 12.28, Ap 7.41

32:6: 1 Ko 10.7

32:11: Nam 14.13-19

32:13: Stt 17.8, 22.16-17

32:32: Sng 69.28, KTH 3.5