Song 91
God em i wasman bilong yumi
Man Sng 31.20, 121.5, Ais 25.4, 32.2 i go
long God Antap Tru,
bilong God i ken lukautim em,
em i stap klostu
long God I Gat Olgeta Strong,
na God i karamapim em.
Bai Sng 14.6, 18.2, 56.4, Jer 16.19 dispela man
i tok long Bikpela olsem,
“Yu save banisim mi
na yu was gut long mi.
Yu God bilong mi.
Mi save bilip long yu.”
 
Tru 1 Kin 8.37, Sng 124.7, Snd 6.5 tumas,
bai God i lukautim yu gut
na samting i stap hait
i no inap bagarapim yu.
Na bai em i banisim yu
na ol sik nogut i no inap kisim yu.
Bai Sng 36.7, 40.11, 63.7, Ais 51.16 em i karamapim yu gut,
olsem kakaruk
i karamapim ol pikinini
long wing bilong en.
Yu ken hait gutpela tumas
aninit long wing bilong Bikpela,
na bai em i was long yu.
Em i no save giaman
long lukautim yu.
Olsem na yu ken i stap
wantaim Bikpela,
olsem man i hait baksait
long hap plang bilong pait.
Long Jop 5.19-23, Sng 23.4, 27.1, 64.4 nait yu no inap pret
long wanpela samting nogut.
Na long san yu no ken pret
long wanpela samting
i kamap kwik tumas
bilong bagarapim yu.
Na 2 Kin 19.35, Jop 5.22 bai yu no inap pret
long bikpela sik i kamap long nait,
na long samting nogut
i kamap long biksan tu
na i laik bagarapim yu.
 
Sapos Jos 14.10 1,000 man i dai
klostu long yu,
na 10,000 i dai
long han sut bilong yu,
maski, samting nogut
i no ken i kam klostu long yu.
Bai Sng 37.34, 58.10 yu yet i lukim God
i bekim pasin nogut
ol man nogut i bin mekim.
 
Yu save go long God
na hait long ol samting nogut,
na God Antap Tru
em i wasman tru bilong yu.
10 Olsem na samting nogut
i no inap kamap long yu.
Na bikpela sik i no inap i go klostu
long haus bilong yu.
11 Bikpela Sng 34.7, Mt 4.6, Lu 4.10 bai i givim wok long ol ensel
bilong was long yu
long olgeta wokabaut bilong yu.
12 Na Mt 4.6, Lu 4.11 bai ol i karim yu
long han bilong ol,
nogut wanpela ston
i sutim lek bilong yu.
13 Bai Het 14.6, Dan 6.22, Lu 10.19 yu krungutim laion na snek
na yangpela laion
na bikpela snek nogut tu.
 
14 God Sng 9.10, 59.1, 145.20 i tok olsem,
“Bai mi kisim bek
ol man i laikim mi tru,
na bai mi lukautim gut
ol man i save tru long mi.
15 Taim 1 Sml 2.30, Jop 12.4, Jo 12.26 ol i prea long mi
bai mi harim prea bilong ol.
Na sapos hevi i kamap long ol
bai mi stap wantaim ol.
Na bai mi kisim bek ol
na givim biknem long ol.
16 Bai mi skruim laip bilong ol
i go longpela
olsem prais bilong ol.
Na bai mi kisim bek ol
na ol i stap wantaim mi.”

91:1: Sng 31.20, 121.5, Ais 25.4, 32.2

91:2: Sng 14.6, 18.2, 56.4, Jer 16.19

91:3: 1 Kin 8.37, Sng 124.7, Snd 6.5

91:4: Sng 36.7, 40.11, 63.7, Ais 51.16

91:5: Jop 5.19-23, Sng 23.4, 27.1, 64.4

91:6: 2 Kin 19.35, Jop 5.22

91:7: Jos 14.10

91:8: Sng 37.34, 58.10

91:11: Sng 34.7, Mt 4.6, Lu 4.10

91:12: Mt 4.6, Lu 4.11

91:13: Het 14.6, Dan 6.22, Lu 10.19

91:14: Sng 9.10, 59.1, 145.20

91:15: 1 Sml 2.30, Jop 12.4, Jo 12.26