Sapta 19
Hesekia i tokim profet Aisaia long hevi bilong en
(Aisaia 37.1-7)
Hesekia i harim pinis tok bilong ol Asiria, orait em i bel hevi tru na i brukim klos bilong en. Na em i putim klos bilong sori na i go insait long haus bilong Bikpela. Na Hesekia i singautim Eliakim, dispela man i save bosim haus king, wantaim Sepna, dispela kuskus bilong king, na ol man i bin mekim wok pris longpela taim. Na em i salim ol i go long lukim profet Aisaia, pikinini man bilong Amos. Ol dispela man tu i bin putim klos bilong sori. Ol i go kamap na ol i tokim Aisaia olsem, “King i tok, nau em i de bilong bikpela bel hevi. Ol Asiria i mekim planti tok bilas long yumi na yumi sem nogut tru. Yumi olsem wanpela meri i gat bel na taim bilong karim pikinini i kamap pinis, tasol meri i no gat strong bilong karim pikinini. King bilong Asiria i bin salim ofisa bilong en i kam bilong tok nogut long God, Bikpela bilong yumi, em God i save stap oltaim. Ating Bikpela i harim pinis dispela ol tok nogut na bai em i mekim save long ol dispela man i bin autim dispela tok. Olsem na mipela i laik bai yu beten long God bai em i helpim mipela liklik lain i stap yet.”
Aisaia i harim pinis dispela tok bilong Hesekia, orait em i tokim ol man bilong bringim tok olsem, “Yupela go bek long king na autim dispela tok bilong Bikpela long en. Bikpela i tok, ‘Yu no ken pret na tingting planti long ol dispela tok nogut, em ol wokboi nating bilong king bilong Asiria i bin mekim long mi. Long wanem, mi Bikpela, mi bai paulim tingting bilong king bilong Asiria na taim em i harim wanpela tok, em bai i lusim yupela na i go bek long kantri bilong em yet. Na long taim em i stap long Asiria, mi bai mekim sampela man i kilim em i dai.’ ”
Ol Asiria i tok gen long bagarapim Jerusalem
(Aisaia 37.8-20)
Dispela ofisa bilong Asiria i harim tok olsem King Senakerip i lusim taun Lakis pinis. Orait dispela ofisa i lusim Jerusalem na i go bek na i painimaut olsem king i pait long taun Lipna, na em i go lukim em. Ol Asiria i pait i stap na sampela man i kam tokim King Senakerip olsem, “King Tirhaka bilong kantri Itiopia wantaim ol soldia bilong en, ol i kam bilong pait long yu.” Senakerip i harim dispela tok na em i salim sampela man long bringim pas bilong en i go long Hesekia, long wanem, em i tingting strong yet long kisim Jerusalem. 10 Pas bilong Senakerip i tok olsem, “Mi save, dispela god yu save bilip long en, em i bin tok bai em i no larim mi i winim yupela na kisim Jerusalem. Tasol em i giaman, olsem na nogut yu bilipim tok bilong en. 11 Yu yet yu save pinis long olkain pasin bilong mipela ol king bilong Asiria. Taim mipela i go pait long ol arapela kantri, mipela i save bagarapim ol tru. Yu ting mi no inap long mekim olsem long kantri bilong yu, a? 12 Bipo ol tumbuna bilong mi i bin bagarapim taun Gosan na taun Haran na taun Resep na ol i kilim ol lain Beteden i bin i stap long taun Telasar. Na ol god bilong ol dispela lain i no bin helpim ol, na mekim ol i stap gut. Nogat tru. 13 Ol king bilong taun Hamat na Arpat na Sefarvaim na Hena na Iva i stap yet, a? Nogat. Mipela i kilim olgeta i dai pinis.”
14 King Wkp 16.2 Hesekia i kisim dispela pas long han bilong ol man Senakerip i bin salim i kam. Em i ritim pinis tok long dispela pas, orait em i kisim i go insait long haus bilong Bikpela. Na em i putim dispela pas klostu long ples Bikpela i stap long en, na em i opim na stretim gut. 15 Na Kis 25.22 Hesekia i beten long Bikpela olsem, “Bikpela, yu God bilong mipela Israel na yu stap antap long ol ensel na yu sindaun long sia king bilong yu. Yu tasol yu God tru, na yu save bosim olgeta kantri bilong graun. Yu tasol yu bin wokim graun na skai. 16 Bikpela, mi laik bai yu putim gut yau bilong yu na harim beten bilong mi na yu lukim gut ol dispela samting nogut i kamap long mipela. Na mi laik bai yu mas harim dispela ol tok nogut, Senakerip i bin mekim long yu, God i save stap oltaim. 17 Bikpela, mipela i save pinis, ol king bilong Asiria i bin pinisim tru planti lain manmeri na bagarapim ol kantri bilong ol. 18 Na tu ol dispela king i bin kisim ol god bilong ol dispela lain manmeri na kukim olgeta long paia. Ol dispela god i bin bagarap, long wanem, ol i giaman god tasol. Ol man yet i bin kisim ol diwai na ston na i wokim ol. 19 God, Bikpela bilong mipela, nau mi laik bai yu helpim mipela na kisim bek mipela long han bilong King Senakerip. Olsem na bai olgeta lain manmeri bilong graun i ken save gut olsem, yu tasol yu God tru.”
Profet Aisaia i givim tok bilong God long king
(Aisaia 37.21-38)
20 Orait profet Aisaia i salim tok long Hesekia olsem, “God, Bikpela bilong yumi Israel i tok, em i harim pinis beten bilong yu. 21 Na nau em i gat tok long Senakerip, king bilong Asiria. Bikpela i tok olsem, ‘Senakerip, Jerusalem i lap nogut tru long yu na tok bilas long yu na rabisim yu. 22 Senakerip, long taim yu bin tok bilas na tok nogut na litimapim nem bilong yu yet na bikhet, yu ting yu bin mekim long husat? Yu bin mekim long mi tasol, God bilong Israel, mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. 23 Yu bin givim tok bilong yu long ol ofisa bilong yu na ol i bin litimapim nem bilong yu moa yet, na ol i bin tok bilas long mi. Senakerip, long maus bilong ol yu bin tok olsem yu bin sanap long karis bilong yu na yu go antap tru long ol het bilong ol bikpela maunten bilong Lebanon. Na yu go insait tru long ol bikbus bilong Lebanon, long ol ples i no gat man i save go long en, na yu katim ol longpela longpela diwai sida na ol gutpela gutpela diwai saipres. 24 Na taim yu bin i go long ol arapela kantri, yu no bin sot long wara. Maski ples i drai olgeta, wara i pulap tru long ol hul wara yu wokim, na ol lain bilong yu i bin dring. Na sapos yu go wokabaut long ol bikpela wara bilong Isip, lek bilong yu bai i mekim ol dispela wara i drai.
25 “ ‘Senakerip, yu no save, long bipo yet mi makim yu bilong mekim ol dispela samting. Mi yet mi givim strong long yu bilong bagarapim ol taun i gat strongpela banis. Na yu bihainim tingting bilong mi tasol na yu brukim ol dispela taun na ol i kamap bikpela hip ston na bikpela hip pipia. 26 Ol manmeri bilong ol dispela taun i bin pret nogut tru, na tingting bilong ol i pas na strong bilong ol i pinis olgeta. Ol i stap wankain olsem gras i laik i drai taim hatpela win i kam long hap sankamap. Gras i kamap antap long het bilong haus, na gras i kamap nabaut i no save stap strong long taim bilong dispela hatpela win. 27 Tasol mi save gut tru long yu. Mi save long tingting bilong yu na mi save lukim ol pasin yu save mekim na olgeta ples yu save go long en. Na mi save tu long yu belhat moa yet long mi. 28 Mi lukim yu belhat long mi na mi save long olgeta bikhet tok na pasin yu bin mekim na litimapim nem bilong yu yet. Na nau mi gat strongpela tok long yu. Bai mi kisim huk na putim long nus bilong yu na bai mi kisim hap ain ol i save putim long maus bilong hos na bai mi putim long maus bilong yu. Na bihain bai mi pulim yu i go bek long dispela rot yu bin kam long en.’ ”
29 Na Aisaia i givim wanpela tok long Hesekia olsem mak bilong Hesekia i ken lukim na save olsem olgeta samting Bikpela i tok long mekim long Senakerip bai i kamap tru. Aisaia i tok, “Bai yu lukim mak olsem i kamap. Long dispela yia na long yia bihain, yupela bai i no inap planim ol kaikai. Yupela bai i kisim ol wit samting i kamap nating long ol gaden na bai yupela i kaikai. Tasol long namba 3 yia bai yupela inap planim kaikai long ol gaden na kisim kaikai. Na tu bai yupela inap planim ol diwai wain na kisim ol pikinini wain na kaikai. 30 Na ol manmeri bilong Juda, em ol birua i no bin bagarapim ol, bai ol i stap gut, na i kamap planti, olsem ol wit long gaden i save karim planti kaikai. 31 Ol birua bai i no inap bagarapim olgeta manmeri bilong Jerusalem. Nogat. Liklik lain bilong ol bai i stap yet. Bikpela i gat strongpela tingting long mekim ol dispela samting i kamap.
32 “Na Bikpela i tok moa olsem, ‘King bilong Asiria wantaim ol soldia bilong en bai i no inap i kam insait long Jerusalem, na tu ol i no inap long sutim wanpela spia i kam insait long dispela taun. Ol dispela soldia i no inap long karim wanpela hap plang bilong pait na i kam klostu long taun. Na ol i no inap hipim graun klostu long banis bilong taun, bilong ol i ken sanap long en na pait. Nogat tru. 33 Mi Bikpela, bai mi mekim king bilong Asiria i tanim na i go bek long dispela rot em i bin kam long en. Olsem na em bai i no inap i kam insait long Jerusalem. 34 Mi bai mekim olsem, long wanem, mi tingim biknem bilong mi na tok promis bipo mi bin mekim long wokman bilong mi, Devit.’ ”
35 Orait long dispela nait yet, wanpela ensel bilong Bikpela i go long kem bilong ol Asiria na i kilim i dai 185,000 soldia. Na long moningtaim tru Senakerip i kirap na i lukim bodi bilong ol dispela lain soldia. 36 Olsem na em wantaim ol sampela soldia i stap yet, ol i kirap bihainim rot i go bek long Asiria, na Senakerip i go i stap long taun Ninive. 37 Wanpela de em i go insait long haus lotu na i wok long lotuim Nisrok, god bilong en. Na tupela pikinini man bilong en, Adramelek na Sareser, i kisim bainat na i go insait long haus lotu na i kilim em i dai. Na bihain tupela i ranawe i go na i stap long kantri Ararat. Orait na narapela pikinini man bilong en, nem bilong en Esarhadon, i senisim papa bilong en na i kamap king bilong Asiria.

19:14: Wkp 16.2

19:15: Kis 25.22