Sapta 16
Hetpris i mas mekim ofa bilong rausim sin bilong ol manmeri
Bipo tupela pikinini man bilong Aron i bin i go mekim ofa long Bikpela long taim em i no bin tokim tupela long mekim ofa, na em i bin kilim tupela i dai. Bihain long dispela Bikpela i tokim Moses olsem, “Yu Hi 6.19 tokim brata bilong yu Aron, oltaim em i no ken i go insait long Rum Tambu Tru baksait long bikpela laplap. Tasol long taim mi yet makim, em i ken i go insait. Long wanem, mi save stap insait long wanpela klaut na mi kamap ples klia antap long ples bilong lusim sin antap long Bokis Kontrak. Sapos em i go insait nating long dispela rum, mi bai kilim em i dai. Taim Hi 9.7 Aron i go insait long dispela Rum Tambu Tru, pastaim em i mas kisim wanpela yangpela bulmakau man bilong mekim ofa bilong rausim sin, na em i mas kisim wanpela sipsip man bilong ofa bilong paia i kukim olgeta.
“Na em i mas putim narakain klos pris olsem. Em i mas putim longpela klos na sotpela trausis na raunim hap laplap long bel bilong en olsem let na raunim wanpela hap laplap long het olsem hat, na pasim. Ol dispela klos i mas waitpela tasol. Mi yet mi makim ol dispela klos bilong ol pris. Aron i mas waswas pastaim na bihain em i mas putim ol dispela samting.
“Ol Wkp 9.7, Hi 5.1-3, 7.27-28, 9.7 manmeri bilong Israel i mas kisim tupela meme man bilong mekim ofa bilong rausim sin, na wanpela sipsip man bilong ofa bilong paia i kukim olgeta, na givim long Aron. Na Aron i mas ofaim dispela bulmakau man em yet i bin bringim olsem ofa bilong rausim sin bilong em yet na sin bilong ol famili bilong en. Bihain em i mas kisim dispela tupela meme man na bringim tupela i go sanap long dua bilong haus sel bilong mi na bai mi Bikpela, mi lukim. Na em i mas kisim tupela ston, wanpela i gat tok olsem, ‘Em bilong Bikpela,’ na narapela i gat tok olsem, ‘Em bilong Asasel.’* Dispela tok Hibru i no klia tumas. Sampela man i ting Asasel em i nem bilong Satan o wanpela spirit nogut. Na sampela i ting em i wanpela ples nogut long ples drai, na sampela i ting mining bilong en i olsem, “Salim i go long wanpela hap.” Em i mas haitim tupela ston na kamautim wan wan na makim wanpela meme i bilong mi Bikpela yet, na wanpela i bilong Asasel. Na Aron i mas kisim dispela meme em i bin makim bilong mi na ofaim olsem ofa bilong rausim sin bilong ol manmeri. 10 Tasol em i no ken kilim dispela meme em i makim bilong Asasel. Nogat. Aron i mas kisim i kam long ai bilong mi. Na em i mas salim i go long Asasel long ples i no gat man, olsem na bai meme i karim sin bilong ol manmeri i go pinis.
11 “Long taim Aron i laik mekim ol dispela ofa bilong rausim sin, em i mas bihainim dispela pasin. Pastaim em i mas kisim dispela bulmakau na bringim i kam na kilim i dai bilong mekim ofa bilong rausim sin bilong em yet na bilong ol famili bilong en. 12-13 Bihain em i mas kisim wanpela sospen ain na i go long alta na pulimapim hap paia long sospen na karim i go long Rum Tambu Tru. Na em i mas pulimapim tupela han long paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel, na kisim i go na putim long dispela paia, na bai mi lukim. Na smok bilong dispela paura bai i karamapim ples bilong lusim sin long Bokis Kontrak. Olsem bai Aron i no inap lukim dispela ples bilong lusim sin. Nogut em i lukim na bai mi kilim em i dai. 14 Na em i mas kisim hap blut bilong dispela bulmakau na putim pinga long blut na tromoi blut antap long ples bilong lusim sin. Na em i mas kisim hap blut gen long pinga na tromoi blut 7-pela taim long pes bilong Bokis Kontrak.
15 “Bihain Hi 9.12 em i mas kilim i dai dispela meme bilong ofa bilong rausim sin bilong ol manmeri. Na em i mas karim blut bilong meme i go insait long haus sel long Rum Tambu Tru, na tromoi liklik hap i go long ples bilong lusim sin. Na em i mas tromoi liklik hap i go long pes bilong Bokis Kontrak, olsem em i bin mekim long blut bilong bulmakau. 16 Long dispela pasin bai em i mekim dispela Rum Tambu Tru i kamap klin long ai bilong mi. Long wanem, ol manmeri bilong Israel i bin bikhet na sakim tok bilong mi na mekim planti sin, na dispela pasin i mekim Rum Tambu Tru i kamap doti. Haus sel bilong mi i stap namel long ol Israel, na pasin nogut bilong ol i save mekim olgeta samting bilong haus sel i kamap doti long ai bilong mi. Olsem na Aron i mas kisim liklik blut na mekim wankain pasin long haus sel olsem em i bin mekim long Rum Tambu Tru, na bai haus sel i ken kamap klin gen. 17 Aron i mas mekim dispela ofa bilong rausim sin bilong em yet na bilong ol famili bilong en na bilong olgeta manmeri bilong Israel. Taim em i go insait long Rum Tambu Tru, i no gat wanpela man i ken i go insait long haus sel bilong mi inap Aron i kam ausait gen. I tambu tru. 18-19 Bihain em i mas lusim Rum Tambu Tru na go ausait, na i go long dispela alta ol i save mekim ofa bilong paia i kukim olgeta long en. Sin bilong ol Israel i save mekim dispela alta i kamap doti long ai bilong mi. Olsem na Aron i mas mekim alta i kamap klin. Em i mas kisim liklik hap blut bilong dispela bulmakau na meme na penim olgeta hap bilong ol kom i sanap long 4-pela kona bilong alta. Na em i mas putim pinga long blut na tromoi blut 7-pela taim long alta. Long dispela pasin bai em i mekim dispela alta i kamap klin, na larim alta i stap long wok bilong mi wanpela tasol.”
Meme i karim sin bilong ol Israel i go pinis
20 Bikpela i tok moa olsem, “Taim Aron i pinisim pinis dispela wok bilong mekim Rum Tambu Tru na olgeta hap bilong haus sel na alta i kamap klin, orait em i mas kisim dispela meme em i bin makim bilong Asasel na bringim i kam long mi. 21 Dispela meme i stap laip yet na Aron i mas putim tupela han long het bilong meme na Aron i mas autim olgeta pasin nogut na olgeta sin na olgeta bikhet pasin bilong ol manmeri bilong Israel. Long dispela pasin em i putim olgeta dispela sin long het bilong meme. Bihain em i mas givim meme long wanpela man em i makim pinis, na dispela man i mas kisim meme i go long ples drai nating, na lusim em long dispela hap. 22 Na dispela meme bai i karim olgeta sin bilong ol Israel i go long wanpela hap i no gat man.
23 “Dispela Ese 44.19 wok i pinis, orait Aron i mas i go insait long haus sel bilong mi, na lusim dispela klos pris em i bin putim taim em i go insait long Rum Tambu Tru. Na em i mas larim dispela klos i stap insait long haus sel. 24 Na em i mas go waswas insait long banis bilong haus sel, na bai em i go insait long haus sel gen na putim klos na bilas bilong hetpris. Bihain em i mas kam ausait, na mekim tupela ofa bilong paia i kukim olgeta, wanpela bilong em yet na wanpela bilong olgeta manmeri. Dispela ofa i bilong rausim ol sin bilong em yet na bilong ol manmeri. 25 Na em i mas kukim gris bilong abus em i bin ofaim bilong rausim sin bilong ol. 26 Dispela man i bin kisim meme i go long ples drai na lusim i go, em i mas wasim klos na wasim bodi bilong em pastaim, na bihain em i ken i kam bek insait long kem. 27 Na Hi 13.11 ol i mas kisim dispela bulmakau na meme bilong ofa bilong rausim sin, em pastaim pris i bin kisim blut bilong tupela i go insait long Rum Tambu Tru bilong tekewe sin bilong em yet na bilong ol manmeri. Na ol i mas karim dispela tupela abus i go ausait long kem na kukim tupela long paia inap sit bilong paia tasol i stap. Na wanpela man i mas kukim skin na mit na pekpek bai i pinis tru. 28 Bihain dispela man i mas wasim klos na wasim bodi bilong en na bai em i ken i kam bek long kem.”
Pasin ol manmeri i mas mekim long Bikpela De Bilong God I Rausim Sin Bilong Ol
29 Bikpela Wkp 23.26-32, Nam 29.7-11 i tok moa olsem, “Yupela i mas bihainim dispela lo oltaim. Long de namba 10 bilong namba 7 mun, yupela olgeta Israel wantaim ol manmeri bilong ol arapela lain i stap wantaim yupela, yupela i mas tambu long kaikai na long olgeta samting bilong amamas, na yupela i mas lusim wok na yupela i mas malolo. 30 Long wanem, long dispela de tasol bai pris i mekim ol ofa bilong rausim sin bilong yupela, na bai yupela i kamap klin long ai bilong mi. 31 Dispela de em i bikpela de bilong mi stret. Na yupela i mas tambuim olgeta samting bilong amamas long dispela de na yupela i mas malolo. Yupela i no ken wok. I tambu tru. Na yupela i mas bihainim dispela lo oltaim. 32 Husat pris yupela i bin makim bilong kisim ples bilong papa na kamap hetpris, em tasol i mas mekim dispela wok bilong rausim sin bilong ol manmeri. Pastaim pris i mas putim ol waitpela klos pris long bodi bilong em yet. 33 Na bihain em i mas mekim ofa bilong rausim sin, bai Rum Tambu Tru na olgeta hap bilong haus sel na alta na ol pris na olgeta manmeri bilong Israel i ken kamap klin long ai bilong mi. 34 Ol i mas bihainim dispela lo oltaim oltaim. Hetpris i mas mekim ol dispela ofa wanpela taim long olgeta yia, bilong rausim sin bilong ol manmeri bilong Israel, na mekim ol i klin long ai bilong mi.”
Bikpela i givim dispela tok long Moses na Moses i bihainim olgeta.
Gutpela pasin God i tok ol Israel i mas bihainim
(Sapta 17-27)

16:2: Hi 6.19

16:3: Hi 9.7

16:5: Wkp 9.7, Hi 5.1-3, 7.27-28, 9.7

*16:8: Dispela tok Hibru i no klia tumas. Sampela man i ting Asasel em i nem bilong Satan o wanpela spirit nogut. Na sampela i ting em i wanpela ples nogut long ples drai, na sampela i ting mining bilong en i olsem, “Salim i go long wanpela hap.”

16:15: Hi 9.12

16:23: Ese 44.19

16:27: Hi 13.11

16:29: Wkp 23.26-32, Nam 29.7-11