Sapta 15
Lo bilong sampela kain doti i save kamap long bodi
Bikpela i tokim Moses wantaim Aron olsem, “Yu mas tokim ol man bilong Israel, sapos wanpela man i gat susu i kamap long kok bilong en, dispela susu i mekim em i doti long ai bilong mi. Sapos dispela susu i olsem wara i kamap long maus bilong kok, o sapos dispela samting i strong na i pasim rot bilong pispis, orait dispela man i doti long ai bilong mi. Olgeta bet em i save sindaun na slip long en bai i kamap doti. Na olgeta sia em i save sindaun long en bai i kamap doti. 5-6 Wanem man i putim han long bet bilong dispela man o i sindaun long sia samting dispela man i bin sindaun long en, orait em i mas wasim klos bilong em yet na i go waswas, tasol bai em i stap doti inap long apinun tru. Na wanem man o meri i putim han long skin bilong man i gat dispela kain sik, em i mas wasim klos bilong em yet na i go waswas, na bai em i stap doti inap san i go daun. Sapos dispela man i gat dispela sik em i spetim wanpela man i klin long ai bilong mi, bai dispela arapela man tu i kamap doti, na em i mas wasim klos bilong em yet na i go waswas, na bai em i stap doti inap san i go daun. Sapos man i gat dispela sik em i sindaun long satel bilong hos samting, orait dispela samting bai i kamap doti. 10 Na sapos wanpela man i putim han tasol long satel dispela man i bin sindaun long en, em tu bai i kamap doti na bai i stap olsem inap san i go daun. Na sapos wanpela man i karim dispela samting i go, bihain long man i sindaun long en, orait em i mas wasim klos na i go waswas, na bai em i stap doti inap san i go daun. 11 Sapos man i gat dispela sik, em i no bin wasim han pastaim na em i putim han long narapela man, orait dispela narapela man i mas wasim klos bilong en na i go waswas, na bai em i stap doti inap san i go daun. 12 Na sapos man i gat dispela sik, em i putim han long wanpela sospen graun, orait ol i mas brukim dispela sospen. Na sapos em i putim han long wanpela dis ol i wokim long diwai, orait ol i mas wasim gut dispela dis.
13 “Sapos sik bilong dispela man i orait gen, orait em i mas i stap 7-pela de pastaim na bai em i kamap klin. Orait em i mas wasim klos bilong en, na i go waswas long wanpela wara, na bai em i kamap klin long ai bilong mi. 14 Na long de dispela wik i pinis em i mas bringim tupela bilong dispela kain pisin ol i kolim balus, na i go sanap long ai bilong mi, Bikpela, long dua bilong haus sel bilong mi na givim dispela tupela balus long pris. 15 Na pris i mas ofaim wanpela balus olsem ofa bilong rausim sin na ofaim narapela olsem ofa bilong paia i kukim olgeta. Long dispela pasin em i mas helpim dispela man, sik bilong en i pinis, na man bai i kamap klin long ai bilong mi.
16 “Sapos wanpela man i slip na wara i kamap nating long kok bilong en, orait em i kamap doti na em i mas wasim bodi bilong en olgeta, na bai em i stap doti inap san i go daun. 17 Sapos dispela wara i pundaun long klos o laplap o wanpela samting ol i wokim long skin bilong bulmakau samting, bai ol dispela samting i kamap doti na em i mas wasim, na bai dispela samting i stap doti inap san i go daun. 18 Sapos man i pilai wantaim meri bai tupela i kamap doti. Na taim tupela i pilai pinis, orait tupela i mas i go waswas, na bai tupela i stap doti inap san i go daun.
19 “Taim wanpela meri i kisim sik mun, em bai i kamap doti na i stap olsem inap 7-pela de. Man o meri i putim han long em, bai ol i kamap doti na i stap olsem inap long apinun tru. 20 Olgeta bet dispela meri i slip long en na olgeta samting em i sindaun long en, bai i kamap doti. 21-22 Wanem man o meri i putim han long bet o long ol samting em i bin sindaun long en, em bai i kamap doti. Na em i mas wasim klos bilong em yet na i go waswas, na bai em i stap doti inap san i go daun. 23 Maski em i sitbet o wanem samting dispela meri i bin sindaun long en, sapos man o meri i putim han long en, em bai i kamap doti inap long apinun tru. 24 Na sapos wanpela man i pilai wantaim meri taim mun i lukim em, orait bai man i kisim doti bilong dispela meri, na man bai i stap doti inap 7-pela de. Na wanem bet man i slip long en bai i kamap doti.
25 “Sapos meri i karim blut long sampela de long taim mun i no lukim em, o sapos em i skruim taim bilong sik mun na karim blut long sampela de moa, orait em bai i stap doti inap long blut i drai olgeta. I olsem pasin bilong sik mun tasol. 26 Maski em i slip long wanem bet na i sindaun long wanem sia samting long dispela taim, dispela bet samting bai i kamap doti. 27 Sapos wanpela man o meri i putim han long dispela samting, bai em i kamap doti. Na em i mas wasim klos bilong en na i go waswas. Na em bai i stap doti inap san i go daun. 28 Taim blut bilong meri i drai, em i mas i stap 7-pela de na bai em i kamap klin long ai bilong mi. 29 Long de dispela wik i pinis em i mas kisim tupela bilong dispela kain pisin ol i kolim balus, na karim i go long dua bilong haus sel bilong mi na givim long pris. 30 Na pris i mas ofaim wanpela balus olsem ofa bilong rausim sin na narapela olsem ofa bilong paia i kukim olgeta. Long dispela pasin em bai i mekim meri i kamap klin long ai bilong mi.
31 “Yutupela i mas givim strongpela tok long ol Israel long ol i mas lukaut gut long taim ol i stap doti long ai bilong mi. Haus sel bilong mi i stap namel long ol, na sapos ol i gat doti, orait ol i no ken i go insait long en. Nogut ol i mekim haus sel i kamap doti. Sapos ol i mekim haus sel i kamap doti, bai mi kilim ol i dai.” 32 Ol dispela lo i tok long man i gat waitpela blut i kamap long kok na wara i kamap nating long kok, na dispela samting i save mekim em i kamap doti. 33 Na i tok long meri long taim bilong sik mun, na long man o meri i gat waitpela blut i kamap long samting bilong en, na long man i pilai wantaim meri i no klin.
God i makim Bikpela De
Bilong God I Rausim Sin Bilong Ol Manmeri
(Sapta 16)