Sapta 44
Dua bilong hap sankamap bai i pas i stap
Na dispela man i bringim mi i go bek long dua bilong bikpela banis long hap sankamap. Na mi lukim dua i pas i stap. Na Bikpela i tokim mi olsem, “Dispela dua bai i pas i stap na i no inap man i opim. Na i no gat man inap i kam insait long dispela dua, long wanem, mi God, Bikpela bilong yupela Israel, mi bin kam insait long en. Olsem na dua bai i pas i stap oltaim. Na king wanpela tasol i ken i kam insait long dispela haus dua i stap long en, na em i ken kaikai long pes bilong mi. Tasol em i mas i kam insait na go ausait long narapela dua bilong dispela haus, em dua i stap long bikpela rum.”
Ol manmeri bilong God tasol i ken i go insait long haus bilong en
Orait Ais 6.4, Ese 1.28, 3.23, 43.5 na dispela man i kisim mi i go insait long dua bilong banis long hap not na mi go sanap long pes bilong haus bilong God. Na mi lukim bikpela lait bilong God i pulapim haus. Olsem na mi brukim skru na putim pes i go daun long graun. Na Bikpela i tokim mi olsem, “Man bilong graun, yu mas lukluk gut long ol samting mi laik soim yu, na harim gut olgeta tok mi laik givim yu. Mi laik tokim yu long olgeta lo na pasin bilong dispela haus bilong mi. Mi laik tokim yu long husat inap i go insait long haus bilong mi na husat i no inap. Na yu mas putim yau gut long dispela tok.
“Yu mas tokim ol bikhet manmeri bilong Israel olsem. Mi God, Bikpela, mi gat dispela tok long yupela Israel. Yupela i mas lusim dispela stingpela pasin yupela i bin mekim. Yupela i bin larim ol man bilong ol arapela kantri i kam insait long haus bilong mi long taim yupela i ofaim gris na blut bilong abus long mi olsem kaikai bilong mi. Ol dispela haiden man i no bin katim skin bilong sem bilong ol, na ol i no save bilip long mi. Ol i bin kam insait long haus bilong mi na mekim haus i kamap doti long ai bilong mi. Yupela i mekim planti stingpela pasin olsem, na long dispela pasin yupela i brukim kontrak bilong mi. Yupela yet i no bin mekim wok bilong mi long haus bilong mi. Nogat. Yupela i larim ol dispela haiden man i mekim dispela wok bilong yupela.
“Mi God, Bikpela, mi tok olsem. Ol man bilong ol arapela kantri, em ol man i no bin katim skin bilong sem bilong ol na ol i no save bilip long mi, ol i no ken i go insait long haus bilong mi. Maski ol i stap namel long ol Israel, ol i no inap i go insait.”
Ol Livai i no ken mekim wok pris
10-14 Bikpela i tokim mi olsem, “Long taim ol Israel i bin givim baksait long mi, ol Livai tu i bin lusim mi na lotu long ol giaman god. Na ol i bin helpim ol manmeri long lotu long ol dispela giaman god. Long dispela pasin ol Livai i bin kirapim laik bilong ol manmeri na ol i mekim sin. Olsem na mi God, Bikpela, mi tok tru tumas, bai mi mekim save long ol Livai. Nau mi no ken larim ol Livai i mekim wok pris moa. Ol i no ken kam klostu long mi na long olgeta samting i bilong mi stret. Mi tambuim ol long mekim wok pris, olsem na bai ol i sem nogut long stingpela pasin bilong ol. Tasol bai mi makim ol bilong lukautim banis bilong mi na bilong mekim olgeta arapela wok insait long en. Ol i ken lukautim ol dua bilong haus. Na ol i ken kilim olgeta abus bilong ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol arapela ofa ol manmeri i bringim. Na ol i mas helpim ol manmeri long taim bilong lotu.
Wok bilong ol pris
15 “Mi God, Bikpela, mi tok olsem. Ol Livai bilong lain Sadok tasol ol inap long mekim wok pris. Taim ol Israel i givim baksait long mi, dispela wanpela lain tasol i bin mekim wok bilong mi insait long haus bilong mi. Olsem na nau ol Sadok tasol i ken i kam klostu long mi na mekim wok bilong mi na bringim gris na blut bilong abus na ofaim long mi. 16 Ol Sadok tasol i ken i go insait long haus bilong mi na i go klostu long tebol bilong mi na mekim wok bilong mi na lukautim ol samting bilong mi. 17 Taim Kis 28.39-43, Wkp 16.4 ol pris i go insait long namba 2 banis i raunim haus bilong mi, ol i mas putim ol klos pris ol i bin wokim long gutpela laplap. Long taim ol i stap insait long dispela banis, ol i no ken putim klos ol i bin wokim long gras bilong sipsip. 18 Ol i mas putim trausis na laplap bilong het, em ol i bin wokim long gutpela laplap. Tasol ol i no ken pasim let. Nogut tuhat i kamap long skin bilong ol. 19 Na Wkp 16.23, Ese 42.13-14 taim ol i laik lusim dispela hap na go long bikpela ples bung ol manmeri i stap long en, orait ol i mas rausim ol dispela klos tambu ol i save putim bilong mekim wok bilong mi, na ol i mas putim ol arapela klos. Na ol i mas putim ol dispela klos tambu insait long tupela haus tambu i stap klostu long haus bilong mi. Nogut ol manmeri i pas long ol klos tambu na bai ol tu i kamap tambu.
20 “Long Wkp 21.5 taim ol pris i katim gras long het bilong ol, ol i no ken katim olgeta na mekim het i kamap kela. Na tu ol i no ken larim gras bilong ol i kamap longpela tumas. 21 Ol Wkp 10.9 pris i no ken dring wain long taim ol i laik i go insait long namba 2 banis i raunim haus bilong mi. 22 Na Wkp 21.7, 21.13-14 pris i no ken maritim meri, man bilong en i bin rausim em. Ol i mas maritim ol meri i no bin slip wantaim wanpela man, o ol i ken maritim meri bilong wanpela pris i bin dai pinis. Tasol ol i no ken maritim ol meri bilong ol arapela man i bin dai.
23 “Ol Wkp 10.10 pris i mas skulim ol manmeri bilong mi long wanem ol samting i bilong mi yet na wanem ol samting i no bilong mi. Na tu ol i mas skulim ol long wanem samting i klin long ai bilong mi na wanem samting i doti long ai bilong mi. 24 Taim ol manmeri i kros long wanpela samting, orait ol pris bai i stap olsem ol jas na bihainim lo bilong mi na skelim tok bilong ol manmeri. Ol pris i mas bihainim gut ol lo bilong ol bikpela de mi bin makim bilong lotu long mi. Na ol i mas tingim gut de Sabat na makim olsem de bilong mi yet.
25 “Ol Wkp 21.1-4 pris i no ken i go klostu long bodi bilong man i dai pinis. Sapos ol i go klostu, bai ol i kamap doti long ai bilong mi. Tasol sapos wanpela wanblut bilong ol i dai, olsem papa o mama o pikinini o brata o susa i no marit, orait ol pris i ken i go klostu long bodi bilong dispela wanblut. Long dispela pasin bai ol i kamap doti long ai bilong mi, 26 olsem na bihain ol i mas bihainim pasin bilong kamap klin gen. Na taim wanpela pris i klin pinis, orait em i mas wet inap 7-pela de moa. 27 Na bihain em i ken i go insait long namba 2 banis i raunim haus bilong mi, bilong mekim wok bilong mi insait long Rum Tambu. Tasol pastaim em i mas mekim wanpela ofa bilong rausim sin bilong em yet, na bihain em i ken mekim wok gen insait long haus bilong mi. Dispela em i tok bilong mi, God, Bikpela.
28 “Ol Nam 18.20 pris i no inap kisim wanpela hap graun insait long kantri Israel olsem ol arapela lain i kisim. Nogat. Mi yet mi stap olsem gutpela samting ol i kisim bilong holim oltaim. 29 Ol Nam 18.8-19 pris i ken kaikai ol ofa bilong kukim wit na ol abus bilong ofa bilong rausim sin na bilong ofa bilong stretim rong. Na ol i ken kisim olgeta samting ol manmeri i makim bilong mi stret. 30 Ol manmeri i mas kisim ol nambawan kaikai i mau paslain long gaden na bringim long ol pris. Na ol pris i ken kisim ol samting bilong olgeta arapela kain ofa ol manmeri i bringim i kam long mi. Na long taim ol manmeri i kukim bret, ol i mas kisim namba wan bret ol i kukim pinis na givim long ol pris olsem ofa. Sapos ol manmeri i mekim olsem, orait bai mi mekim gut tru long ol haus na famili bilong ol.
31 “Sapos Wkp 22.8 wanpela pisin o abus i dai nating, o sapos wanpela wel abus i bin kilim em, orait ol pris i no ken kaikai mit bilong dispela samting.”

44:4: Ais 6.4, Ese 1.28, 3.23, 43.5

44:17: Kis 28.39-43, Wkp 16.4

44:19: Wkp 16.23, Ese 42.13-14

44:20: Wkp 21.5

44:21: Wkp 10.9

44:22: Wkp 21.7, 21.13-14

44:23: Wkp 10.10

44:25: Wkp 21.1-4

44:28: Nam 18.20

44:29: Nam 18.8-19

44:31: Wkp 22.8