Sapta 10
Nadap wantaim Abihu i mekim sin
Long dispela taim Nadap wantaim Abihu, tupela pikinini man bilong Aron, i kisim plet bilong ol yet bilong kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel. Na tupela i putim paia na paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel long ol plet, na tupela i bringim dispela paia long Bikpela olsem ofa. Tasol Bikpela i no bin tokim tupela long bringim kain paia olsem. Olsem na dispela paia i no samting bilong God na God i no laikim. Na wantu Bikpela i salim paia i kam na i kukim tupela na tupela i dai long ai bilong Bikpela. Na Ais 52.11, Ese 28.22, Jo 13.31-32 Moses i tokim Aron, “Bipo Bikpela i tok olsem, ‘Ol man i save kam klostu bilong mekim wok bilong mi, ol i mas save olsem mi no man nating, mi God tru. Sapos ol i save gut olsem, bai mi soim bikpela strong na lait bilong mi long ol manmeri.’ Em i tok olsem, tasol dispela tupela man i no bihainim dispela tok, olsem na Bikpela i bagarapim tupela.” Na Aron i harim dispela na em i no gat tok.
Na Moses i singaut long Misael na Elsafan bai tupela i kam. Tupela i pikinini man bilong Usiel, em i smolpapa bilong Aron. Moses i tokim tupela olsem, “Yutupela kam kisim bodi bilong tupela brata bilong yutupela, na lusim haus sel bilong God na karim tupela i go ausait long kem.” Orait tupela i go kisim bodi bilong tupela man i dai pinis na karim i go ausait long kem, olsem Moses i bin tok. Tasol tupela i no rausim klos long ol man i dai pinis. Nogat. Tupela i karim bodi long klos na i go.
Nau Moses i givim tok long Aron na tupela arapela pikinini man bilong en, Eleasar wantaim Itamar. Em i tokim ol olsem, “Yupela i no ken bihainim pasin bilong sori long dispela tupela man i dai pinis. Olsem na yupela i mas komim gras long olgeta de. Yupela i no ken larim i stap nating. Na yupela i no ken brukim klos bilong makim sori bilong yupela. Sapos yupela i bihainim pasin bilong sori, orait bai Bikpela i kilim yupela i dai, na bai Bikpela i kros nogut long olgeta manmeri bilong yumi Israel. Ol arapela Israel, em ol wanlain bilong yupela, ol tasol i ken sori long tupela man i bin dai long paia Bikpela i bin salim i kam. Na yupela i no ken lusim haus sel bilong God. Sapos yupela i go ausait bai yupela i dai, long wanem, mi bin putim wel bilong Bikpela long yupela na yupela i man bilong Bikpela stret.” Orait ol i harim dispela tok bilong Moses, na ol i mekim olsem.
Sampela lo ol pris i mas bihainim
Bikpela i tokim Aron olsem, “Sapos yu na ol pikinini man bilong yu i bin dringim wain o bia samting, yupela i no ken i go insait long haus sel bilong mi. I tambu tru. Na sapos yupela i dring long taim bilong mekim wok insait long haus sel na yupela i go insait, bai yupela i dai. Ol tumbuna bilong yupela i kamap bihain, ol tu i mas bihainim dispela lo. 10 Olsem na sapos yupela i no dring, bai yupela inap skelim gut wanem samting i bilong mi na wanem samting i bilong ol manmeri nating. Na bai yupela inap skelim wanem samting i klin long ai bilong mi na wanem samting i no klin. 11 Na bai yupela inap skulim ol manmeri bilong Israel long olgeta dispela lo mi bin givim yupela long maus bilong Moses.”
12 Na Wkp 6.14-18 Moses i tokim Aron wantaim tupela pikinini bilong Aron i stap yet, Eleasar na Itamar. Em i tok olsem, “Yupela kisim hap plaua i stap yet long ol ofa bilong kukim wit ol i bin ofaim long Bikpela. Na long dispela plaua, yupela i mas wokim bret i no gat yis. Na yupela i mas kaikai dispela bret klostu long alta, long wanem, dispela ofa i samting bilong God yet na em i givim long yupela. 13 Yupela i mas kaikai dispela bret insait long banis bilong haus sel bilong God. Dispela hap bilong olgeta ofa bilong wit i bilong yupela wantaim ol lain pikinini man bilong yupela. Yupela i ken kisim long plaua ol manmeri i ofaim long Bikpela. Bikpela i tokim mi pinis long dispela samting. 14 Na Wkp 7.30-34 yupela wantaim ol lain manmeri bilong yupela i ken kisim dispela bros na lek long han sut, bilong ofa bilong kamap wanbel. Dispela bros ol i save holim long han na mekim i go i kam long ai bilong Bikpela. Sapos wanpela ples i klin long ai bilong God, orait yupela i ken i go long en na kaikai dispela abus. God i givim dispela mit bilong ofa long yupela wantaim ol pikinini bilong yupela. 15 Ol manmeri i mas bringim lek na bros bilong bulmakau na sipsip wantaim dispela gris bilong ofa, na yupela i mas holim na mekim i go i kam long ai bilong Bikpela. Na bihain yupela i mas kukim gris long alta. Tasol yupela i ken kisim lek na bros na yupela i ken kaikai. Oltaim oltaim dispela tupela hap abus i bilong yupela wantaim ol pikinini bilong yupela. Bikpela i tok pinis olsem.”
16 Bihain Moses i tok strong long ol olsem, “Yupela i mekim wanem long dispela meme bilong ofa bilong rausim sin?” Orait na ol i tokim em, “Mipela i kukim pinis long paia.” Orait Moses i harim dispela tok, na em i kros long Eleasar tupela Itamar. Na em i tok, 17 “Watpo Wkp 6.24-26 yupela i no i stap insait long haus sel bilong God na kaikai abus bilong dispela ofa bilong rausim sin? Em i wanpela ofa God i makim bilong em yet na em i givim long yupela bai yupela i pinisim asua bilong ol manmeri na rausim sin bilong ol. 18 Yupela i no bin kisim blut bilong dispela ofa i go insait long Rum Tambu, olsem na bilong wanem yupela i no bin kaikai dispela abus insait long Rum Tambu olsem mi tokim yupela?”
19 Orait Aron i tokim Moses olsem, “Harim. Nau tasol ol manmeri i bin givim ofa long Bikpela bilong rausim sin bilong ol na ol i bringim ofa bilong paia i kukim olgeta. Tasol maski, ol dispela samting nogut i kamap long mi. Olsem na sapos nau tasol mi kaikai mit bilong ofa bilong rausim sin, ating bai Bikpela i laikim dispela samting, a? Mi ting nogat.” 20 Moses i harim dispela na em i ting tok bilong Aron i gutpela. Olsem na bel bilong en i stap isi.
Ol samting i klin na i doti long ai bilong God
(Sapta 11-15)

10:3: Ais 52.11, Ese 28.22, Jo 13.31-32

10:12: Wkp 6.14-18

10:14: Wkp 7.30-34

10:17: Wkp 6.24-26