Sapta 6
Bikpela Nam 5.5-8 i tokim Moses long tokim ol Israel olsem, “Sapos wanpela man i kisim samting bilong wantok bilong en bilong lukautim gut, na em i no laik givim bek dispela samting, orait em i mekim sin. Na sapos em i stilim samting bilong wantok, o em i giamanim wantok na i pulim ol samting bilong en, o em i lukim wanpela samting narapela man i lusim pinis, na i giaman na i tok, ‘Tru antap, mi no lukim,’ orait em i mekim sin. 4-5 Man i mekim ol dispela kain pasin em i asua pinis, na em i mas bekim ol dispela samting em i bin kisim long pasin bilong stil na pasin bilong giaman. Long taim em i mekim ofa bilong mekim i dai asua bilong en, orait em i mas bekim olgeta samting long papa bilong ol dispela samting. Sapos em i bin kisim 5-pela samting, orait em i mas bekim 6-pela samting. Na em i mas kisim wanpela sipsip man i go long pris, bilong mekim ofa long Bikpela bilong stretim dispela rong na mekim i dai asua bilong en. Pris i mas tokim em long kisim sipsip i gutpela tru, na i no gat sua samting i bagarapim skin bilong en, na bringim i kam. Na pris i mas makim pe bilong sipsip dispela man i mas bringim. Na man i mas kisim wanpela sipsip olsem, na bringim i kam long pris. Na pris bai i ofaim dispela sipsip long Bikpela bilong rausim sin bilong dispela man, na bai God i lusim sin bilong en.”
Ol ofa bilong paia i kukim olgeta
Bikpela i tokim Moses olsem, “Yu mas tokim Aron wantaim ol pikinini man bilong en long ol lo bilong ofa bilong paia i kukim olgeta. Ol i mas kukim dispela ofa long alta na larim paia i kukim long nait i go inap long tulait. Na paia i mas lait i stap na i no ken i dai. 10 Bihain pris i mas putim longpela klos na sotpela trausis ol i bin wokim long gutpela laplap, na em i mas i go long alta na kisim sit bilong paia, gris bilong ofa i stap long en, na kapsaitim long graun klostu long alta. 11 Bihain em i mas senisim klos bilong en, na kisim dispela sit bilong paia na karim i go ausait long kem na putim long wanpela ples i klin long ai bilong mi. 12 Na paia long alta i mas lait oltaim, na i no ken i dai. Olgeta de long moningtaim pris i mas putim paiawut long paia, na em i mas kisim ol abus bilong ofa bilong paia i kukim olgeta na putim long paia. Na em i mas kisim gris bilong ofa bilong kamap wanbel na kukim long dispela paia. 13 Oltaim paia i mas lait i stap long alta. Yupela i no ken larim paia i dai.”
Ol ofa bilong kukim wit
14 Bikpela i tokim Moses long tokim ol Israel olsem, “Lo bilong ofa bilong kukim wit i olsem. Wanpela pris bilong lain bilong Aron i mas givim dispela ofa bilong kukim wit long mi Bikpela, klostu long alta. 15 Na pris i mas kisim liklik hap bilong plaua ol i putim wel long en na olgeta paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel bilong dispela ofa. Na em i mas kukim dispela olgeta long paia bilong alta. Dispela liklik hap bilong ofa i makim dispela ofa olgeta, ol i givim long mi. Na mi bai smelim smel bilong dispela ofa, na bai mi laikim na mi belgut long en. 16 Na ol pris i mas kaikai hap plaua i stap yet. Ol i mas kisim plaua na wokim bret i no gat yis, na ol i mas kaikai insait long banis bilong haus sel bilong mi. 17 Ol i no ken tanim yis wantaim dispela plaua na kukim bret. Ol i mas kukim nating tasol, long wanem, dispela plaua em i samting bilong mi stret, olsem ol ofa bilong rausim sin na ol ofa bilong stretim rong na mekim i dai asua bilong man. Na mi makim dispela plaua long ol pris. Em i hap kaikai ol i mas kisim long ol ofa. 18 Na ol man long lain bilong Aron i ken kaikai dispela bret. Ol i ken kisim dispela kaikai long ol ofa ol man bilong Israel i ofaim long mi. Oltaim oltaim bihain, ol lain bilong Aron i ken kisim dispela hap bilong ofa. Tasol sapos arapela man i holim o wanpela samting i pas long dispela ofa bilong kaikai, orait dispela man o dispela samting bai i kamap tambu tru.”
19 Bikpela i tokim Moses olsem, 20 “Ol pris bilong lain Aron i mas mekim wanpela ofa long taim ol i kisim wok pris nupela yet. Long de ol i makim wanpela man i kamap pris, orait em i mas mekim ofa long mi. Em i mas kisim wanpela kilogram plaua, inap olsem ofa bilong kukim wit, na ofaim hap long moningtaim na hap long apinun long taim san i laik go daun. 21 Em i mas tanim gut plaua wantaim wel bilong diwai oliv na kukim long praipan. Bihain em i mas brukim brukim na givim long mi, Bikpela. Na mi bai smelim dispela ofa na bai mi laikim na mi belgut. 22 Bihain bihain ol man long lain bilong Aron ol i kamap hetpris, orait ol i mas mekim dispela kain ofa long mi. Na ol i mas larim paia i kukim ofa olgeta inap sit bilong paia tasol i stap. 23 Ol pris i no ken kaikai liklik hap bilong dispela ofa bilong kukim wit ol yet i bringim. Ol i mas larim paia i kukim olgeta.”
Ol ofa bilong rausim sin
24 Bikpela i tokim Moses olsem, 25 “Yu mas tokim Aron wantaim ol pikinini man bilong en long lo bilong ol ofa bilong rausim sin. Dispela lo i olsem. Ol i mas kilim abus long ai bilong mi bilong mekim ofa bilong rausim sin. Ol i mas kilim long ples ol i save kilim abus bilong ofa bilong paia i kukim olgeta. Dispela ofa i bilong mi yet na i tambu tru. 26 Pris i ofaim dispela abus bilong rausim sin, em yet i mas kaikai mit bilong abus insait long banis bilong haus sel bilong mi. 27 Sapos wanpela man i no pris em i holim dispela abus o wanpela samting i pas long dispela abus, orait bai dispela man o dispela samting i kamap samting bilong mi yet na i tambu tru. Na sapos blut bilong dispela abus i pundaun long wanpela laplap samting, yupela i mas wasim dispela laplap insait long banis bilong haus sel bilong mi. 28 Sapos pris i kukim dispela abus long sospen graun, orait bihain em i mas brukim dispela sospen. Tasol sapos em i kukim long sospen bras, orait bihain em i mas wasim sospen long wara na brosim gut. 29 Wanem man bilong ol lain pris i laik, em i ken kaikai abus bilong dispela ofa, long wanem, kain ofa olsem i bilong mi stret. 30 Tasol sapos hetpris i kisim hap blut bilong dispela ofa na i go insait long haus sel bilong mi, na i mekim wok bilong rausim sin, orait ol pris i no ken kaikai mit bilong dispela ofa. Ol i mas kukim olgeta mit long paia inap sit bilong paia tasol i stap.”

6:1: Nam 5.5-8