Sapta 5
Ofa bilong rausim sampela kain sin
Bikpela i tokim Moses long tokim ol Israel olsem, “Sapos ol i askim wanpela man long i go long kot bilong tokaut long samting em i bin lukim narapela man i mekim, o long samting em i bin harim narapela man i tok long en, tasol dispela man i no tokaut long dispela samting, orait em i mekim rong na i gat asua long ai bilong God.
“Sapos wanpela man i no tingting gut na em i pas long wanpela samting God i tok i no klin, orait dispela man i kamap doti long ai bilong God. Olsem na sapos wanpela animal God i tok i no klin, em i dai pinis na bodi bilong en i stap long graun, na dispela man i no lukluk gut na i kam pas long animal, orait man i kamap doti. Na taim em i save long pasin em i bin mekim, orait em i gat asua long rong bilong en.
“Sapos wanpela man i no tingting gut na em i pas long samting i kamap long bodi bilong wanpela man o meri na i doti long ai bilong God, orait dispela man i kamap doti long ai bilong God. Na taim em i save long pasin em i bin mekim, em i gat asua long rong bilong en.
“Sapos Mk 6.23, Ap 23.12 wanpela man i no tingting gut na i tok tru antap nating long mekim wanpela samting, orait em i mekim sin long ai bilong God. Na taim em i save long sin em i bin mekim, orait em i gat asua long rong bilong en.
“Sapos wanpela man i mekim kain rong olsem, orait em i asua pinis na i mas autim rong bilong en. Na em i mas kisim wanpela sipsip meri o meme meri na bringim i kam long Bikpela olsem ofa bilong pinisim asua bilong en. Na pris i mas ofaim dispela abus bilong rausim sin bilong dispela man, na bai God i lusim sin bilong en.
“Sapos man i asua pinis em i sot long mani na em i no inap long baim sipsip o meme, em i mas kisim tupela pisin ol i kolim balus na bringim i kam long Bikpela bilong pinisim asua bilong en. Wanpela balus em i olsem ofa bilong rausim sin na wanpela i bilong ofa bilong paia i kukim olgeta. Na em i mas bringim tupela i go long pris, na bai pris i ofaim wanpela balus olsem ofa bilong rausim sin. Pris i mas brukim nek bilong balus, tasol em i no ken rausim het bilong en. Na em i mas kisim liklik blut na tromoi long sait bilong alta, na olgeta arapela blut em i mas kapsaitim long hap daunbilo bilong alta. Dispela balus em i ofa bilong rausim sin. 10 Bihain pris i mas ofaim narapela balus olsem ofa bilong paia i kukim olgeta. Em i mas bihainim lo bilong dispela kain ofa. Olsem tasol pris i mas mekim ofa bilong rausim sin bilong dispela man, na bai God i lusim sin bilong en.
11 “Sapos man i asua pinis em i sot tru long mani na em i no inap baim tupela pisin, orait em i mas kisim wanpela kilogram gutpela plaua na bringim i kam. Tasol em i no ken putim wel bilong diwai oliv na paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel long plaua olsem em i mekim long ofa bilong kukim wit, long wanem, dispela plaua em i ofa bilong rausim sin. 12 Na em i mas bringim plaua i go long pris, na bai pris i kisim liklik hap plaua long han, bilong makim olgeta dispela plaua man i ofaim long Bikpela. Na pris bai i kukim dispela liklik hap plaua long alta wantaim ol ofa bilong kaikai. Dispela plaua em i ofa bilong rausim sin. 13 Olsem tasol pris i mas mekim ofa bilong rausim sin bilong dispela man na bai God i lusim sin bilong en. Na hap plaua i stap yet em i bilong pris, olsem plaua bilong ofa bilong kukim wit.”
Ol ofa bilong stretim rong
14 Bikpela i tokim Moses long tokim ol Israel olsem, 15 “Sapos wanpela man i lusim tingting long givim ol samting long Bikpela olsem em i mas givim, orait em i gat sin. Olsem na dispela man i mas mekim ofa long Bikpela bilong bekim dispela samting na mekim i dai asua bilong en. Pris i mas tokim em long kisim wanpela sipsip man i gutpela tru, na i no gat sua samting i bagarapim skin bilong en, na bringim i kam. Na pris i mas makim pe bilong sipsip dispela man i mas bringim. Na man i mas kisim wanpela sipsip olsem, na bringim i kam long pris. 16 Na dispela mani samting pastaim em i no bin givim long Bikpela, nau em i mas givim na em i mas putim hap moa i go wantaim. Sapos em i bin dinau long 5-pela samting, orait em i mas bekim 6-pela samting, bilong stretim dispela dinau. Em i mas givim dispela long pris. Na bai pris i kisim sipsip dispela man i bringim na pris i mas ofaim sipsip bilong pinisim asua bilong dispela man, na bai God i lusim sin bilong en.
17 “Sapos wanpela man i no tingting gut na em i brukim wanpela lo bilong Bikpela, em i mekim rong na em i gat asua long ai bilong God. 18 Olsem na em i mas bringim wanpela ofa long pris, bilong stretim dispela rong na mekim i dai asua bilong en. Pris i mas tokim em long kisim wanpela sipsip man i gutpela tru, na i no gat sua samting i bagarapim skin bilong en, na bringim i kam. Na pris i mas makim pe bilong sipsip dispela man i mas bringim. Na man i mas kisim wanpela sipsip olsem, na bringim i kam long pris. Na pris i mas mekim ofa bilong rausim sin bilong dispela man. Na bai God i lusim sin bilong en. 19 Long ai bilong Bikpela, dispela sipsip em i ofa bilong pinisim asua.”

5:4: Mk 6.23, Ap 23.12