Sapta 45
Ol Israel i mas makim hap graun bilong Bikpela
Bikpela i tok moa long mi olsem, “Taim yupela i go bek gen long kantri Israel na yupela i tilim graun long ol wan wan lain bilong yupela, orait yupela i mas makim wanpela bikpela hap graun bilong mi Bikpela. Longpela bilong dispela graun inap 12 na hap kilomita na bikpela bilong en inap 10 kilomita.* Tok Hibru i stap nau i tok olsem, “5 kilomita.” Tasol sampela man bilong bipo yet i bin tanim dispela tok i go long tok Grik na ol i ting dispela i tok, “10 kilomita.” Olgeta hap bilong dispela graun i bilong mi wanpela tasol na i tambu. Na yupela i mas makim wanpela hap graun namel long dispela graun bilong mi, bilong wokim haus bilong mi long en. Ol 4-pela sait bilong dispela graun i mas i gat wankain mak tasol, inap 250 mita. Na yupela i mas makim narapela hap graun i raunim namba wan hap graun, na bikpela bilong en inap 25 mita. Dispela namba 2 hap graun bai i stap graun nating. 3-5 Orait na yupela i mas brukim bikpela hap graun bilong mi long tupela hap, na tupela i mas i gat wankain mak. Longpela bilong wan wan hap, em inap 12 na hap kilomita na bikpela inap 5 kilomita. Wanpela bilong dispela tupela hap graun mi makim bilong ol pris, em dispela hap graun i gat haus bilong mi yet i stap long en. Ol pris i save kam klostu long mi bilong mekim wok insait long haus bilong mi, ol i ken wokim haus bilong ol yet long dispela graun mi makim bilong ol. Na dispela hap graun bilong banis bilong mi yet, em i graun bilong mi tasol na em i graun tambu. Na namba 2 hap bilong bikpela graun bilong mi, em mi makim bilong ol Livai. Ol Livai i save mekim ol arapela wok bilong haus bilong mi. Na ol i ken wokim taun bilong ol Long tok Hibru i stap nau, dispela tok i olsem, “20 rum.” Tasol sampela man bilong bipo yet i bin tanim tok bilong dispela buk long tok Grik, na ol i ting em i tok, “taun bilong ol.” long dispela hap graun.
“Yupela i mas makim narapela hap graun long arere bilong graun bilong ol pris, longpela bilong en inap 12 na hap kilomita na bikpela bilong en inap 2 na hap kilomita. Dispela graun em i bilong olgeta manmeri bilong Israel, na ol i ken wokim biktaun bilong ol long en.”
God i makim graun bilong king
Bikpela i tok moa olsem, “Yupela i mas makim tupela hap graun bilong king. Namba wan hap bai i stap long hap sankamap, long arere bilong graun bilong mi wantaim graun bilong biktaun bilong yupela, na i go long hap sankamap inap long mak bilong kantri. Na namba 2 hap bai i stap long hap san i go daun, long arere bilong graun bilong mi wantaim graun bilong biktaun, na i go long hap san i go daun inap long mak bilong kantri. Olsem na graun bilong mi wantaim graun bilong biktaun na tupela hap graun bilong king i karamapim dispela hap bilong kantri, stat long mak bilong kantri long hap sankamap na i go olgeta long mak bilong kantri long hap san i go daun. Dispela hap graun em i wankain olsem graun bilong ol wan wan lain bilong Israel. King i gat graun bilong em yet, olsem na em i no ken mekim nogut long ol manmeri, olsem ol king mi bin givim ol, ol i bin mekim bipo. Na em i no ken kisim graun bilong ol lain bilong Israel.
“Mi God, Bikpela, mi tok olsem, ‘Yupela ol bosman bilong Israel, yupela i mas lusim pasin nogut bilong yupela. Yupela i bin mekim nogut long ol manmeri na daunim ol. Na nau yupela i mas lusim dispela pasin na mekim stretpela pasin tasol. Na yupela i mas lusim pasin bilong rausim ol manmeri bilong mi long graun bilong ol. Mi God, Bikpela, mi tok olsem.’ ”
Ol Israel i mas skelim stret olgeta samting
10 Bikpela Wkp 19.36 i tok moa olsem, “Yupela Israel i mas skelim stret olgeta samting. 11 Efa em i skel bilong skelim ol samting i drai na bat em i skel bilong skelim wara samting. Na efa na bat i mas i gat wankain mak tasol. Olsem na 10-pela efa em inap wanpela homa na 10-pela bat tu em inap wanpela homa o kor. Homa na kor, tupela i klostu inap 175 lita. Efa na bat, tupela i klostu inap 17 na hap lita. Homa em i skel bilong skelim olgeta kain samting. 12 Skel bilong skelim hevi bilong ol samting i olsem. 20 gera em inap wanpela sekel na 60 sekel em inap wanpela mina.§ Hevi bilong sekel i klostu inap 11 gram na hevi bilong mina i klostu inap 684 gram. Tok Hibru long dispela lain i no tok long “60 sekel” stret. Nogat. Em i tok, “20 sekel, 25 sekel, 15 sekel.” Tasol i luk olsem dispela i mekim 60 sekel.
13 “Long taim yupela i bringim ol kaikai samting long mi olsem ofa, yupela i mas skelim ol samting olsem. Yupela i mas ofaim wanpela hap long olgeta 60 hap wit na bali bilong yupela. 14 Na yupela i mas ofaim wanpela hap bilong olgeta 100 hap bilong wel bilong diwai oliv bilong yupela. 15 Na yupela i mas ofaim wanpela bilong olgeta 200 sipsip i save kaikai gras long graun bilong yupela. Yupela i mas bringim ol dispela samting bilong mekim ol ofa bilong kukim wit na ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol ofa bilong kamap wanbel wantaim mi. Yupela mekim ol dispela ofa na bai mi lusim sin bilong yupela. Dispela em i tok bilong mi God, Bikpela.
16 “Olgeta manmeri i mas bringim dispela ol samting i kam long king bilong Israel. 17 Na king i mas givim ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol ofa bilong kukim wit na ol ofa bilong kapsaitim wain. King i mas givim ol dispela ofa long ol bikpela de bilong nupela mun na long ol de Sabat na long ol arapela bikpela de mi bin makim bilong yupela Israel. Na tu em i mas givim ol ofa bilong rausim sin bilong ol manmeri bilong Israel. Em ol ofa bilong rausim sin na ol ofa bilong kukim wit na ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol ofa bilong kamap wanbel wantaim mi.
Ol bikpela de bilong lotu
18 “Mi God, Bikpela, mi tok olsem. Long de namba wan bilong namba wan mun, yu mas ofaim wanpela bulmakau man i no gat sua samting i bagarapim skin bilong en. Dispela ofa em i bilong mekim haus bilong mi i kamap klin. 19 Na pris bai i kisim sampela blut bilong dispela abus bilong ofa bilong rausim sin na putim long pos bilong dua bilong haus bilong mi, na putim long 4-pela kona bilong hap namel bilong alta na long ol pos bilong ol dua bilong namba 2 banis i raunim haus bilong mi. 20 Na yu mas mekim wankain pasin long de namba 7 bilong dispela namba wan mun. Sapos sampela man i no bin tingting gut long pasin bilong ol na ol i mekim sin, o sapos ol i no save ol i bin mekim sin, orait dispela pasin bilong ol i save mekim haus bilong mi i kamap doti. Na dispela ofa bai i mekim haus i kamap klin gen.
21 “Long Kis 12.1-20, Nam 28.16-25 de namba 14 bilong namba wan mun, yupela i mas makim Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut. Na long 7-pela de bihain, yupela i mas kaikai bret i no gat yis. 22 Long de namba wan bilong dispela ol bikpela de, king bilong yupela i mas givim wanpela bulmakau long ol pris na ol i ken mekim ofa bilong rausim sin bilong king na bilong olgeta manmeri. 23 Na long ol wan wan de bilong Bret I No Gat Yis, king i mas givim 7-pela bulmakau man na 7-pela sipsip man long mi, Bikpela, olsem ofa bilong paia i kukim olgeta. Em i mas kisim ol gutpela abus tasol, em ol abus i no gat sua samting i bagarapim skin bilong ol. Na tu, olgeta de king i mas givim wanpela meme man olsem ofa bilong rausim sin.
24 “Na king i mas givim 14 kilogram gutpela plaua na 3-pela lita wel bilong oliv wantaim ol wan wan bulmakau na sipsip. Na taim pris i ofaim wanpela bulmakau o sipsip, em i mas ofaim dispela plaua na wel wantaim.
25 “Ol Wkp 23.33-36, Nam 29.12-38 Bikpela De Bilong I Stap Long Haus Win bai i stat long de namba 15 bilong namba 7 mun na bai i stap inap 7-pela de. Na long ol dispela de king i mas bringim wankain ofa olsem em i save bringim long Ol Bikpela De Bilong Bret I No Gat Yis. Long olgeta de em i mas bringim wankain namba bilong ol bulmakau na sipsip bilong ofa bilong paia i kukim olgeta, na wanpela meme bilong ofa bilong rausim sin. Na em i mas bringim wankain skel bilong wit na wel bilong oliv, bilong mekim ofa.

*45:1: Tok Hibru i stap nau i tok olsem, “5 kilomita.” Tasol sampela man bilong bipo yet i bin tanim dispela tok i go long tok Grik na ol i ting dispela i tok, “10 kilomita.”

45:3-5: Long tok Hibru i stap nau, dispela tok i olsem, “20 rum.” Tasol sampela man bilong bipo yet i bin tanim tok bilong dispela buk long tok Grik, na ol i ting em i tok, “taun bilong ol.”

45:10: Wkp 19.36

45:11: Homa na kor, tupela i klostu inap 175 lita. Efa na bat, tupela i klostu inap 17 na hap lita.

§45:12: Hevi bilong sekel i klostu inap 11 gram na hevi bilong mina i klostu inap 684 gram. Tok Hibru long dispela lain i no tok long “60 sekel” stret. Nogat. Em i tok, “20 sekel, 25 sekel, 15 sekel.” Tasol i luk olsem dispela i mekim 60 sekel.

45:21: Kis 12.1-20, Nam 28.16-25

45:25: Wkp 23.33-36, Nam 29.12-38