Sapta 3
Na KTH 10.9-10 God i tokim mi olsem, “Man bilong graun, yu mas kaikai dispela buk. Na bihain yu go autim tok bilong dispela buk long ol manmeri bilong Israel.” Orait mi opim maus, na em i givim mi dispela buk. Na Sng 19.10, 119.103, Jer 15.16 em i tok olsem, “Man bilong graun, yu kaikai dispela buk nau mi givim yu. Pulapim bel bilong yu long en.” Na mi kaikai na mi pilim i swit tru olsem hani bilong binatang.
Bihain God i tokim mi olsem, “Man bilong graun, yu go long ol manmeri bilong Israel na autim olgeta tok mi givim yu. Mi no salim yu i go long ol arapela lain manmeri i gat ol narakain narakain tok ples. Nogat. Mi salim yu i go long ol manmeri bilong Israel tasol. Sapos mi salim yu i go long ol bikpela bikpela kantri ol manmeri bilong en i gat ol narakain narakain tok ples em yu no save long ol, orait ol manmeri bilong ol dispela kantri bai i bihainim tok bilong yu. Tasol ol Israel nogat. I no gat wanpela bilong ol bai i bihainim tok bilong yu. Ol i no save harim tok bilong mi yet, na olsem wanem bai ol inap harim tok bilong yu? Long wanem, het bilong ol i strong olsem ston na olgeta i man bilong sakim tok tasol. Tasol nau bai mi mekim tingting bilong yu i strong olsem tingting bilong ol, na bai yu no inap surik long ol. Bai mi mekim yu i kamap strong olsem ston daimon, na strong bilong yu bai i winim strong bilong ol. Olsem na yu no ken pret long ol na surik long ol. Nogat. Ol i man bilong sakim tok tasol.”
10 Na God i skruim tok olsem, “Man bilong graun, yu putim yau gut long olgeta samting mi laik tokim yu long en, na yu no ken lusim tingting long wanpela tok. 11 Orait na yu mas i go long dispela ol wantok bilong yu ol birua i bin kisim i kam long Babilon, na yu mas autim olgeta tok mi Bikpela, mi givim yu. Na yu mas tokim ol olsem, ‘Dispela em i tok bilong God yet.’ Yu mas givim tok bilong mi long ol, maski ol i putim yau gut, o nogat.”
12 Bihain spirit bilong God i litimapim mi i go antap. Na baksait long mi, mi harim wanpela maus i singaut strong olsem, “Bikpela lait na strong bilong God i stap long heven. Litimapim nem bilong en.” 13 Na dispela 4-pela samting olsem man i stat long flai na arere bilong wing bilong wanpela wanpela i paitim arere bilong wing bilong narapela narapela, na mi harim pairap bilong ol. Na tu mi harim nois bilong ol wil. Na olgeta i pairap bikpela moa olsem nois bilong bikpela guria i kamap. 14 Na spirit bilong God i litimapim mi na karim mi i go. Na bikpela strong bilong God i kamap long mi, na mi pilim nogut tru na mi kros. 15 Na spirit bilong God i bringim mi i go long taun Telabip, klostu long wara Kebar, em dispela taun ol Israel i stap kalabus long en. Dispela ol samting mi bin lukim i mekim mi i bel hevi nogut tru, olsem na mi sindaun i stap long dispela taun na mi no gat strong bilong mekim wanpela samting inap 7-pela de.
God i makim Esekiel olsem wasman bilong ol Israel
(Esekiel 33.1-9)
16 Dispela 7-pela de i go pinis, orait God i givim tok long mi gen. 17 Em i tokim mi olsem, “Man bilong graun, mi mekim yu i kamap wasman bilong ol Israel. Taim mi gat strongpela tok bilong autim long ol, orait bai mi givim yu, na yu mas autim long ol. 18 Sapos mi lukim wanpela man i mekim pasin nogut na mi tok, em i mas i dai, orait yu mas toksave long em. Yu mas tokim em long senisim tingting na pasin bilong em na bai em i no ken lus. Sapos yu no tokim em, orait bai sin bilong en i stap olsem tasol, na em bai i dai. Tasol long ai bilong mi em i asua bilong yu tasol na em i dai. 19 Tasol sapos yu toksave long dispela man bilong mekim sin, na em i no lusim pasin nogut, orait dispela pasin nogut bai i bagarapim em, na em bai i dai. Tasol bai yu no gat asua long dispela samting, na yu no ken i dai.
20 “Na Ese 18.24, 33.12-13 sapos mi larim wanpela traim i kamap long wanpela gutpela man, na em i lusim stretpela pasin na i mekim pasin nogut, orait long dispela taim yu mas tokim em long lusim ol dispela pasin nogut. Sapos yu no tokim em, orait bai em i bagarap na i dai. Mi no ken tingim ol gutpela pasin em i bin mekim bipo. Nogat. Bai mi lukim dispela pasin nogut nau em i mekim na bai mi larim em i bagarap na i dai. Tasol long ai bilong mi em i asua bilong yu tasol na em i dai. 21 Tasol sapos yu tok strong long wanpela gutpela man long em i no ken mekim sin, na em i bihainim tok bilong yu, na i no mekim sin, orait em i no ken i dai. Na yu tu yu ken i stap gut.”
God i mekim Esekiel i kamap mauspas
22 Mi stap yet long dispela ples, na mi pilim strong bilong Bikpela i kam long mi. Na em i tokim mi olsem, “Yu kirap na yu go long ples daun. Yu go kamap pinis, orait bai mi toktok wantaim yu.” 23 Orait mi kirap na mi go long ples daun, na long dispela hap mi lukim bikpela lait bilong God, wankain olsem mi bin lukim klostu long wara Kebar. Olsem na mi brukim skru na putim pes i go daun long graun. 24 Tasol spirit bilong God i kam long mi na kirapim mi na mi sanap. Na Bikpela i tokim mi olsem, “Man bilong graun, yu go long ples na go insait long haus bilong yu na pasim dua. 25 Na bihain bai sampela man i bringim baklain na pasim yu long en. Na bai yu no inap lusim haus na i go lukim ol manmeri. 26 Na Ese 2.5-7, 24.27, Lu 1.20-22 bai mi mekim maus bilong yu i pas, na bai yu no inap tok strong long ol dispela lain man i save sakim tok, bilong ol i mas lusim pasin nogut. 27 Tasol Ese 12.2-3, 24.27, 33.22 sapos sampela taim mi laik yu autim tok bilong mi long ol manmeri, orait bai mi mekim yu inap long toktok. Na bai yu tokim ol olsem, ‘Dispela em i tok bilong God, Bikpela.’ Taim yu autim tok long ol, bai sampela i harim tok bilong yu. Tasol sampela bai i givim baksait long yu, long wanem, ol i manmeri bilong sakim tok tasol.”
Esekiel i autim tok long Jerusalem bai i bagarap
(Sapta 4-24)

3:1: KTH 10.9-10

3:3: Sng 19.10, 119.103, Jer 15.16

3:20: Ese 18.24, 33.12-13

3:26: Ese 2.5-7, 24.27, Lu 1.20-22

3:27: Ese 12.2-3, 24.27, 33.22