Sapta 4
Ol birua bai i bagarapim Jerusalem
Na God i tok moa olsem, “Man bilong graun, yu go kisim wanpela brik na putim long graun na katim ol mak olsem piksa bilong Jerusalem antap long en. Na klostu long dispela brik, yu mas wokim piksa bilong olgeta samting ol ami i save wokim bilong banisim wanpela taun na pait long ol manmeri na kisim taun. Wokim piksa bilong baret i raunim dispela taun na hipim graun klostu long banis bilong taun, olsem gutpela ples bilong ol soldia i ken sanap antap long en na pait. Na wokim kem bilong ol soldia klostu long taun, na wokim ol masin bilong brukim banis bilong taun. Wokim pinis, orait kisim wanpela praipan na sanapim namel long yu na long dispela brik i makim taun. Na yu mas lukluk i go long taun, na mekim olsem yu laik pait na kisim taun. Ol manmeri bilong Israel i ken lukim dispela samting yu mekim na ol i ken save, bihain wanpela lain ami bai i kam bilong daunim Jerusalem.
4-5 “Bihain yu mas slip long sait bilong han kais bilong yu, na bai yu mas pilim hevi bilong asua bilong ol manmeri bilong kantri Israel. Yu mas slip i stap olsem inap 390 de. Dispela 390 de i makim 390 yia ol manmeri bilong kantri Israel i mas karim hevi bilong rong bilong ol. Taim yu pinisim dispela, orait yu mas slip long sait bilong han sut bilong yu. Na yu mas pilim hevi bilong asua bilong ol manmeri bilong kantri Juda inap 40 de. Dispela 40 de i makim 40 yia ol Juda i mas karim hevi bilong rong bilong ol.
“Taim yu slip i stap, orait yu mas lukluk i go long dispela piksa bilong ol birua i laik kisim Jerusalem. Na yu mas mekim olsem yu redi long pait na yu mas tok olsem, ‘Dispela taun bai i bagarap.’ Na bai mi pasim yu long baklain na bai yu no inap tanim bodi bilong yu. Na bai yu stap olsem inap yu pinisim olgeta dispela de mi makim bilong yu.
“Nau yu mas kisim sampela wit na rais bali na tupela kain bin, na tupela arapela kaikai olsem wit. Na bungim olgeta dispela kaikai na tanim tanim na wokim bret. Yu mas kaikai dispela kain bret tasol long dispela 390 de yu slip long sait bilong yu. 10 Yu ken kaikai samting olsem 200 gram bilong dispela kain bret long wanpela wanpela de, na yu no ken winim dispela skel. 11 Bai yu gat mak bilong dring wara tu. Yu ken dring samting olsem wanpela lita long wanpela wanpela de. 12 Na yu mas kisim pekpek bilong man na putim i stap. Na taim pekpek i drai, orait wokim paia na kukim bret. Na bai ol manmeri i ken lukim dispela samting yu mekim.”
13 Na Bikpela i tok moa olsem, “Dispela pasin yu mekim i makim pasin ol Israel bai i mekim. Bihain bai mi larim ol birua i go pait long Jerusalem na kisim ol Israel i go long ol arapela kantri. Na taim ol i stap long ol dispela kantri bai ol i kaikai ol dispela samting i no klin long ai bilong mi.” 14 Mi Wkp 17.15, Ais 65.4, Ese 20.49, Ap 10.14 harim dispela na mi bekim tok olsem, “Sori tumas, God, Bikpela. Mi no inap mekim kain pasin olsem. Nogat tru. Mi no save mekim mi yet i kamap doti long ai bilong yu. Long taim mi liklik pikinini i kam inap nau mi no bin kaikai mit bilong abus em yet i dai o mit bilong abus, em ol wel abus i kilim i dai. Mi no bin kaikai wanpela samting lo i tok em i no klin long ai bilong yu.” 15 God i harim dispela na i tok, “Olsem orait, bai yu no ken kukim bret long pekpek bilong man. Nogat. Yu ken kukim long pekpek bilong bulmakau tasol.”
16 Na God i tok moa olsem, “Man bilong graun, bai mi mekim ol Jerusalem i sot tru long kaikai. Na bai ol manmeri i kirap nogut tru na i bel hevi long dispela. Na bai ol manmeri i skelim gut kaikai na wara, bilong ol i ken kaikai na dring long ol wan wan de. 17 Yes, bai ol i sot tru long kaikai na long wara, na bai ol i bel hevi nogut tru. Ol i man bilong mekim sin tasol, olsem na bai mi sotim kaikai bilong ol na bai ol i kamap bun nating tru.”

4:14: Wkp 17.15, Ais 65.4, Ese 20.49, Ap 10.14